HGK-?upanijska komora Krapina zapo?ela je s radom tijekom 1994. godine, a temeljem Odluke o osnutku ?upanijskih regionalnih komora. Izvršava zada?e HGK i otvorena je za unapre?ivanje organizacije rada sukladno potrebama ?lanica i promjenama u gospodarskom sustavu.

U ?K Krapina formirano je Gospodarsko vije?e koje broji 19 ?lanova, predstavnika najuspješnijih tvrtki Krapinsko-zagorske ?upanije. Osnovane su i strukovne grupacije u kojima je zastupljena tekstilna, odjevna te ko?arska industrija, zatim turizam, promet, poljoprivreda, autoškole te distributeri i opskrbljiva?i plina ?ime se štite interesi gospodarstvenika, ali se i samom razmjenom poslovnih ideja i stjecanjem novih saznanja olakšava poslovanje naših ?lanica.

HGK-?upanijska komora Krapina svojim ?lanicama pru?a usluge:

  • ?K Krapina za svoje gospodarstvenike organizira i besplatne ili sufinancirane nastupe na raznim sajmovima kako u zemlji tako i u inozemstvu ?ime im se omogu?uje predstavljanje njihovih proizvoda/usluga na najbolji mogu?i na?in. Sudjelujemo ili odra?ujemo kao suorganizator sve va?nije manifestacije u ?upaniji, ali i izvan granica naše ?upanije.
  • Kontinuirano provodimo, uglavnom besplatne edukacije naših ?lanica organiziraju?i i suorganiziraju?i mnoge seminare, okrugle stolove, radionice sa aktualnim temama, a isto tako aktivno sudjelujemo u organizaciji ili suorganizaciji mnogih poslovnih susreta naših gospodarstvenika kako u zemlji tako i u inozemstvu.
  • U ?upanijskoj komori redovito se izra?uju razne publikacije, bilteni, gospodarska kretanja koja prate stanja kako cjelokupnog gospodarstva ?upanije tako i pojedina?no po sektorskim analizama. Za potrebe stranih delegacija analize gospodarstva izra?uju se na jednom ili dva strana jezika. Posjedujemo baze podataka pod nazivima: Subjekti u hrvatskome gospodarstvu, O?evidnik nekretnina i pokretnina, Registar hrvatskih izvoznika, Burza roba i usluga i Burza otpada.
  • HGK-?K Krapina na temelju odredbi nekoliko zakona izvršava javne ovlasti kao što su:izdavanje, ovjera i ispostavljanje razli?itih isprava koje prate robu prilikom izvoza i uvoza, izdavanje ATA karneta, izdajemo dozvole za me?unarodni cestovni prijevoz robe, uskla?ujemo ?upanijske vozne redove za linijski cestovni putni?ki prijevoz, vodimo O?evidnik nekretnina i pokretnina.
  • Komora Krapina usko sura?uje sa svim ?upanijskim, gradskim i op?inskim tijelima te raznim lokalnim i dr?avnim institucijama. Samim time sudjelujemo u raznim projektima i aktivnostima koje su od velike va?nosti za razvitak cjelokupnog gospodarstva naše ?upanije kao primjerice Razvojna strategija Krapinsko-zagorske ?upanije, projekt  Razvoj investicijskog okru?enja, projekt Bajka na dlanu te mnogi drugi.
  • I sama ?K Krapina nosioc je raznih projekata, a neki od posljednjih su izrada Kataloga metaloprera?iva?ke djelatnosti Krapinsko-zagorske ?upanije, projekti Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze Hrvatskog zagorja, Otkrijte kontinentalnu Hrvatsku, Akcija Kupujmo Hrvatsko, katalog Vrijedne ruke, monografija Vino u prošlosti i sadašnjosti Hrvatskog zagorja te EU projekti sa partnerima iz Slovenije GEAR for CHANGES, EFFECT i DEMINE.

Vrata Hrvatske gospodarske komore otvorena su svim doma?im i stranim poslovnim ljudima. Svojim redovitim aktivnostima Komora im pru?a mogu?nost korištenja poslovnih informacija, usluga i kontakata.

 

GOSPODARSKO VIJE?E HGK ?UPANIJSKE KOMORE KRAPINA

 

Gospodarsko vije?e HGK ?upanijske komora Krapina odr?alo je izbornu sjednicu 31. listopada 2018. godine na kojoj su izabrani novi ?lanovi Gospodarskog vije?a ?K Krapina u mandatnom razdoblju 2018.-2022. godine.

U novome mandatnom razdoblju Gospodarsko vije?e ?K Krapina ima 19 ?lanova.

Za predsjednika Gospodarskog vije?a, kao i novog predsjednika ?upanijske komore Krapina, u mandatnom je razdoblju 2018.-2022. godine izabran gospodin Josip Grilec, direktor tvrtke Stra?aplastika d.d. iz Huma na Sutli.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站