Na inicijativu hotelijera, ugostitelja te ostalih turisti?kih gospodarskih subjekata osnovana je pri HGK ?K Krapina Strukovna grupacija turizma.  Osniva?ka sjednica  odr?ana je 26. sije?nja 2010. godine. 

Turizam na podru?ju Krapinsko - zagorske ?upanije ima dugu tradiciju, te je za gospodarstvo va?niji od onoga što prikazuju samo brojke, jer se turisti?kom ponudom ?upanija kvalitetnije promovira ostalim regijama i dr?avama. Do sad se turizam ?upanije ve?im dijelom svodio na jednodnevne izlete. Budu?i da je turizam pokreta? svih ostalih gospodarskih djelatnosti, nu?no je stvoriti kvalitetnu ponudu koja bi privukla turiste i omogu?ila korištenje resursa tijekom cijele godine.
Stvaranjem raznovrsne turisti?ke ponude sastavljene od posjeta kulturnim spomenicima, toplicama i vjerskim destinacijama te aran?mana koji bi obuhva?ali i posjete ostalim regijama, mogu?e je produljiti zadr?avanje turista u ?upaniji. Ponuda vinskih cesta i seoskog turizma trebala bi imati sve ve?i zna?aj u ukupnoj turisti?koj ponudi.

Voditelj Strukovne grupacije turizma je g?a. Ivana Kolar, dipl.oec., u mandatu 2015.-2019. Zamjenik voditelja je Ivan Petrovi?, direktor Ville Magdalene iz Krapinskih Toplica.

Tajnik Strukovne grupacije : Lucija Šipek, dipl.oec.

Tel: 049/371883
e-mail : lsipek@www.taikochao.com

 

Projekt : ZAGORJE - Bajka na dlanu

Agroturizam na podru?ju Krapinsko-zagorske ?upanije

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站