?lanice Strukovne grupacije tekstilne i odjevne industrije Krapinsko-zagorske ?upanije na svojim sjednicama razmatraju probleme sa kojima se susre?u tvrtke iz tekstilne i odjevne industrije u Krapinsko – zagorskoj ?upaniji, ali i cijeloj Hrvatskoj.

Voditelj Strukovne grupacije je Krunoslav Cerove?ki, ?lan uprave Kotke d.d. iz Krapine, u mandatu 2018.-2022.

Tajnik Strukovne grupacije : Janja Kantoli?, dipl.oec.

Tel: 049/371-883, mob. 091/5606 328
Fax: 049/371-884
e-mail : jkantolic@www.taikochao.com

?lanice Strukovne grupacije na svojim sjednicama razmatraju probleme sa kojima se susre?u tvrtke iz tekstilne, odjevne te ko?arske industrije u Krapinsko – zagorskoj ?upaniji, ali i cijeloj Hrvatskoj.

Zaklju?ci sa sastanka Strukovne grupacije :

  1. Vrlo je va?no da se po?ne raditi na regionalnoj povezanosti poduzetnika radi korištenja fondova EU, što zna?i da je potrebno povezati podru?ja koja imaju najviše ljudi zaposlenih u tekstilnoj, odjevnoj i ko?arsko-prera?iva?koj industriji. To je podru?je sjeverozapadne Hrvatske koje obuhva?a Krapinsko-zagorsku ?upaniju, Vara?dinsku, Me?imursku te Zagreba?ku ?upanija. U ovim ?upanijama zaposleno je u tekstilnoj, odjevnoj i ko?arsko-prera?iva?koj industriji cca 16.000 ljudi.
  2. Tekstilna, odjevna te ko?arsko-prera?iva?ka industrija bazira se na sezonskom poslu što zna?i da zbog sve lošije prodaje i nepla?anja sezone se skra?uju, a pauze izme?u sezona postaju sve ve?e te je postalo sve te?e pokrivati zaposlenosti kapaciteta. Kolekcije za jesen/zimu rade se od 01.04. do 30.09., a prolje?e/ljeto od 01.10. do 30.03. me?utim dolazi do spomenutog skra?ivanja sezona i poduzetnici iz ovih djelatnosti primorani su izme?u sezona koristiti dva do tri tjedna godišnjih odmora.
  3. Naglašavamo da je ovo radno intenzivna djelatnost, nisko akumulativna te je u odjevnoj industriji u?eš?e ljudskoga rada 83%, ostalo rade strojevi koje kasnije treba poslu?ivati, sam radnik šiva cca 40% radnog vremena. Iz toga razloga konfekcija je skupa iako su pla?e niske, bruto pla?a je za ovu djelatnost visoka zbog poreza i doprinosa koji se moraju pla?ati i poduzetnici iz tekstilnih djelatnosti pogotovo konfekcije postali su nekonkurenti naspram drugih zemalja. Minimalna pla?a u Republici Hrvatskoj je za ove djelatnosti previsoka.
  4. Ovo je grana industrije gdje je zaposleno najviše ?enske radne snage bez mogu?nosti zapošljavanja negdje drugdje te se poslodavci suo?avaju sa problemima bolovanja zbog dosta/najviše radnih mjesta koja obuhva?aju najjednostavnije poslove što zna?i niske nadnice.
  5. Poradi svega spomenutoga potrebna je preraspodjela radnog vremena u tekstilnoj, odjevnoj te ko?arsko-prera?iva?koj industriji zbog sezonskog posla. Poslodavac jedino mo?e u ovim djelatnostima opstati na na?in da se radi kada je potrebno i preko 40 satnog radnog tjedna, a kada nema posla da se ne radi.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站