Strukovna grupacija proizvodnje i prerade gro??a i vina djeluje u ?K Krapina od 18. svibnja 2000. godine, kao nasljednica Grupacije vinogradarstva i vinarstva prema Statutu HGK.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade gro??a i vina provodi aktivnosti vezane uz uzgoj vinove loze i zaštitu autohtonih sorti, stru?nu edukaciju vinara i vinogradara, ure?enje tr?išta poljoprivrednih proizvoda vezano za vinogradarstvo i vinarstvo, dobivanje poljoprivrednih potpora. ?lanice Strukovne grupacije su udruge vinara, vinogradara i podrumara Krapinsko - zagorske ?upanije koje organizirano nastupaju na izlo?bama i sajmovima vina, redovno provode godišnje ocjenjivanje berbe vina i rade na unapre?enju djelatnosti vinogradarstva i vinarstva.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade gro??a i vina je u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveu?ilišta u Zagrebu Zavodom za vinarstvo i vinogradarstvo pokrenula i provodi projekt „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja".

?lanice Strukovne grupacije proizvodnje i prerade gro??a i vina sastale su se 18. travnja 2016. na izbornoj sjednici na kojoj su ponovo izabrale za voditelja Strukovne grupacije Slavka Merkaša u mandatu 2016.-2020. godine, a za njegovog zamjenika Dubravka ?erjavi?a.

Tajnik Strukovne grupacije : Lidija Pe?ek, mag.oec.

Tel: 049/371-883
e-mail : lpecek@www.taikochao.com


Uz izbor novog vodstva, na sjednici su se dogovarale aktivnosti za organizaciju ocjenjivanja vina Vinarijada 2016 i 49. sajma i izlo?be zagorskih vina Bedekov?ina 2016, a vinarima je predstavljena monografija Sorte vinove loze Hrvatskog zagorja i analiza Stanje i perspektive vinogradarstva i vinarstva 1999.-2020. Podneseno je izvješ?e o ?etverogodišnjem radu 2011.-2015. te je predstavljen program rada 2016.-2019.

Strukovna ?e grupacija i dalje raditi na unapre?enju vinarstva i vinogradarstva sa sljede?im ciljevima: sadnja novih i rekonstrukcija postoje?ih vinogradarskih površina, podizanje kvalitete vina, unapre?enje prodaje vina te zastupanje interesa vinara prema kreatorima gospodarske politike.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade gro??a i vina odr?at ?e drugu sjednicu u ?etvrtak, 7. o?ujka 2019., u 17.00 sati u dvorani HGK ?K Krapina, Trg Lj.Gaja 5, Krapina. Na sjednici ?e se razmatrati Nacrt kona?nog prijedloga Zakona o vinu, dogovoriti kalendar vinskih manifestacija u 2019. godini, te ispitati interes vinara za osnivanjem regionalne udruge „Bregovita Hrvatska”. Sjednicom ?e predsjedati voditelj Strukovne grupacije Slavko Merkaš.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站