Objavljeno: 01. 07. 2016. , A?urirano: 03. 10. 2016.

Ciljevi projekta


Cilj Projekta bio je potaknuti poduze?a da uvedu preventivne mjere kako bi se izbjegle negativne posljedice stresa na zdravlje i psihološko-socijalno stanje pojedinaca. Razmjena iskustva, znanja  i dobre/ uobi?ajene prakse programa namijenjenih radnicima i menad?erima koji prolaze kroz proces restrukturiranja i bilo kakvih drugih promjena odvijati ?e se kroz transnacionalnu mre?u za razmjenu iskustva, znanja i uobi?ajene prakse. Ciljevi projekta:

1.Potaknuti poduze?a na uvo?enje radnji kojima ?e se pokušati sprije?iti negativne konotacije/stres na zdravlje i psihološko-socijalne rizike radnika i menad?menta;
2.Razmjena znanja i iskustva, mre?om me?unarodnih stru?njaka i savjetnika, namijenjene radnicima i menad?erima koji prolaze kroz restrukturiranje i promjene;
3.Osvijestiti i promovirati koristi permanentne, pravovremene i konstruktivne uklju?enosti pitanja koja se odnose na individualno i organizacijsko zdravlje te dobrobiti u procesu restrukturiranja;
4.Pomo?i poslodavcima i socijalnim partnerima u prevenciji i lije?enju zdravstvenih problema radnika u procesu restrukturiranja;
5.Podi?i osviještenost me?u poslodavcima, posebno srednjeg menad?menta na negativne utjecaje stresa na provo?enje promjena te va?nost komunikacije prije i za vrijeme restrukturiranja.


?K Krapina bila je partner na projektu „GEAR for Changes“ odnosno  „Osvijestimo i pripremimo zaposlenike na promjene“ koji je bio financiran od strane Europske unije – program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS.

Provedba projekta zapo?ela je 1.12.2010. godine te je trajala 12 mjeseci, odnosno do 30.11.2011. godine. Nositelj projekta ?ija je vrijednost 275.585,99€ bio je Ekonomski institut Maribor, Centar za razvoj ljudskih potencijala. Ostali partneri bili su Štajerska gospodarska zbornica, Udru?enje poslodavaca Slovenije, Savez samostalnih sindikata Slovenije, Investors in people International iz Velike Britanije, te Hrvatska gospodarska komora ?K Krapina.

Cilj Projekta bio je potaknuti poduze?a da uvedu preventivne mjere kako bi se izbjegle negativne posljedice stresa na zdravlje i psihološko-socijalno stanje pojedinaca. Razmjena iskustva, znanja  i dobre/ uobi?ajene prakse programa namijenjenih radnicima i menad?erima koji prolaze kroz proces restrukturiranja i bilo kakvih drugih promjena odvijati ?e se kroz transnacionalnu mre?u za razmjenu iskustva, znanja i uobi?ajene prakse.

 

Klju?ne aktivnosti

Mre?a za razmjenu iskustva, znanja  i dobre/ uobi?ajene prakse:

Stvaranje me?unarodne mre?e stru?njaka, savjetnika, menad?era/eksperata ljudskih potencijala i zaštite na radu,  trenera, socijalnih partnera i tre?ih zainteresiranih strana iz tri zemlje partnera, sa ciljem razmjene iskustva, znanja i dobre prakse te daljnjom pripremom programa i smjernica za menad?ere i socijalne partnere unutar transnacionalne mre?e, na transnacionalnom seminaru i putem transnacionalnog E-foruma.

 

Izrada priru?nika za restrukturiranje u svrhu poticanja poduze?a na provo?enje aktivnosti rekonstrukcije kojima bi se, na vrijeme, izbjegli i smanjili negativni u?inci restrukturiranja na zdravlje pojedinaca:

Izradio se priru?nik „Zdravi pristup restrukturiranju“ koji sadr?i alate i uobi?ajenu praksu, kako bi se upoznale i implementirale u?inkovite zdravstveno – dobrobitne akcije te smanjili rizik negativnih psihološko-socijalnih u?inaka promjena. Izrada, implementacija, rasprava i promocija priru?nika, odvijala se na radionicama u svakoj zemlji partneru.

 

Programi za srednji menad?ment i predstavnike sindikata:

Na temelju prijašnje razmjene iskustva, znanja i dobre prakse, pove?anja informiranosti i stru?nosti svih sudionika o faktorima stresa, otpora promjenama, razvijena su i implementirana dva nova programa, a u skladu sa kulturom i potrebama zemalja partnera projekta:
1.U svakoj zemlji partneru implementirao se program za linijske/operativne menad?ere iz poduze?a koja planiraju ili se nalaze u procesu rekonstrukcije te;
2.Program za predstavnike sindikata koji se implementirao u Sloveniji i Hrvatskoj.

Kampanja odnosno aktivnosti podizanja osviještenosti, komunikacije i prezentacije informacija/rezultata te kona?na transnacionalna konferencija u Sloveniji koja je odr?ana sa svrhom pobu?ivanja interesa i privla?enja sudionika ciljanih grupa, pove?anja me?usobne informiranosti te informiranosti šire javnosti za vrijeme i po završetku projekta.

 

Ciljane grupe Projekta

Projekt „GEAR for Changes“ uklju?io je sve relevantne ciljane skupine i njihove predstavnike, klju?ne stru?njake te partnere u sve tri zemlje:

1. Direktna i najva?nija ciljana skupina bili su: poduze?a, posebno malo i srednje poduzetništvo, koja ve? prolaze ili namjeravaju u?i u proces restrukturiranja ili jednostavno razmatraju o provo?enju promjena neovisno o razlogu:

2. Projekt se tako?er odnosio na socijalne partnere i vlasnike koji stvaraju, implementiraju i/ili podupiru mjere/programe restrukturiranja.

 

Klju?ne poruke Projekta

PROJEKT „GEAR for Changes“ poboljšao je zdravlje i dobrobit na radnom mjestu!

Razmjenom znanja, iskustava i dobre/uobi?ajene prakse, pripremanjem programa i vodi?a za menad?ere i socijalne partnere, a u svrhu prevencije i lije?enja zdravstvenih problema radnika u procesu restrukturiranja, unutar me?unarodne mre?e stru?njaka, savjetnika, menad?era/eksperata ljudskih potencijala i zaštite na radu,  trenera, socijalnih partnera stvorene su nove cjelovite smjernice, mjere i programi kako bi se potaknule organizacije i poduze?a da implementiraju pitanje individualnog i organizacijskog zdravlja u procesu promjena u sve tri zemlje partnera programa.

 PROJEKT „GEAR for Changes“ pove?ao je razinu osviještenosti o zdravlju i dobrobiti na radnom mjestu!

Promoviranjem rezultata Projekta kroz razli?ita doga?anja i aktivnim sudjelovanjem klju?nih partnera, predstavnika tvrtki i stru?njaka zaštite na radu kod svih partera u projektu te kroz razne aktivnosti, podignuta je razina osviještenosti o zdravlju i dobrobiti na radnom mjestu i samim time pribli?ena problematika tvrtkama, te unaprije?ene postoje?e lokalne/regionalne/nacionalne te EU smjernice i programi.

PROJEKT „GEAR for Changes“ oja?ao je kapacitete menad?era i sindikalnih predstavnika!

Treniraju?i srednji menad?ment i predstavnike sindikata pove?avana je stru?nost o u?incima stresa te  otpora na promjene i samim time postaju svjesni va?nosti potpore zaposlenikove karijere, razvoja vještina, komunikacije prije i za vrijeme promjena te omogu?uju „okru?enje povjerenja i pravednosti“  za zaposlenike tijekom restrukturiranja/promjena.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站