Objavljeno: 01. 07. 2016. , A?urirano: 03. 10. 2016.

HGK ?K Krapina je na inicijativu svojih ?lanica, u suradnji sa Obrtni?kom komorom KZ? i Krapinsko zagorskom ?upanijom, izradila Katalog proizvo?a?a metaloprera?iva?ke industrije Krapinsko-zagorske ?upanije.

Cilj izrade je unaprje?enje postoje?eg stanja odnosno promocija prezentiranih tvrtki i obrta, ali i cjelokupnog metaloprera?iva?kog sektora. Katalog je izra?en i u cilju ostvarivanja mogu?nosti me?usobnog povezivanja i suradnje. Predstavlja novi oblik promocije ponude i kvalitete koju kroz svoje proizvode zagorski metaloprera?iva?i nude tr?ištu.

Proizvodnja metala, gotovih metalnih proizvoda te strojeva i opreme djelatnosti su koje obuhva?a metaloprera?iva?ka industrija Krapinsko-zagorske ?upanije. Najve?im dijelom radi se o nekolicini velikih te ve?em broju malih i srednjih poduze?a. Proizvodni program metaloprera?iva?ke industrije Krapinsko-zagorske ?upanije vrlo je raznolik i mo?e ispuniti sve potrebe potencijalnih kupaca i partnera.

Katalog sadr?i 100 stranica, formata A4, u kojem je prezentirano 25 tvrtki i 15 obrta. Svaka tvrtka i obrt prezentirana je na 2 stranice i tri jezika: hrvatski, engleski i njema?ki. Na njima stoji kratak opis proizvo?a?a i njihove djelatnosti, kontakt podaci i 6 fotografija koje slikovito opisuju njihovu djelatnost. Katalog je tiskan u nakladi od 1.500 komada. Financiranje i izradu osigurala je HGK ?K Krapina sa projektnim partnerima.

Dio tiskanih Kataloga biti ?e podijeljen prezentiranim tvrtkama, dok ?e najve?i dio biti namijenjen promociji na doma?im i inozemnim sajmovima. Katalog je dostupan i u digitalnom obliku u nastavku teksta. Prema potrebi mogu? je i tisak dodatne naklade.

Katalog metaloprera?iva?ke industrije Krapinsko-zagorske ?upanije mo?ete pruzeti putem sljede?eg linka: https://docs.google.com/file/d/0ByRUs3b-qTvyLVg5MlBhcGtvWVk/edit?usp=sharing

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站