Za?eci i razvoj pojedinih zanata i obrta na podru?ju Krapinsko-zagorske ?upanije poznati su još prije 600 godina, od kada je grad Krapina dobio Povelju o slobodnom gradskom trgovištu, gdje je zapo?ela izrada uporabnih predmeta. Ve? u to vrijeme bilo je puno obrta jer su na ovom podru?ju kao i ostalim dijelovima Hrvatske ?ivjeli samouki talentirani majstori raznih zanata te se ubrzo po?eo razvijati obrt. Što se ti?e ja?eg gospodarskog razvoja na prostoru naše ?upanije on zapo?inje prvom manufakturom „Krapinske kamenine“ osnovane 1800. godine koja se bavila proizvodnjom umjetni?ke keramike. 1811. godine u našoj ?upaniji vadio se sumpor, a proizvodnja stakla prema povijesnim izvorima zapo?ela je još 1860. godine u Humu na Sutli. Dvadesetih i tridesetih godina 20. stolje?a zapo?inju sa svojim razvojem i prvi zna?ajniji tekstilni kapaciteti te su tada, a osobito u kasnijim desetlje?ima bili glavni oslonci razvoja gospodarstva i stvaraoci uvjeta za razvoj ostalih prera?iva?kih industrija. Tako je prera?iva?ka industrija ostala i dalje temeljna grana gospodarstva na ovim prostorima i sve do danas zauzima vrlo va?no mjesto u gospodarstvu naše ?upanije.

Pored djelatnosti za koje smo naveli da su tradicionalno prisutne kao što je proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda, opeke i crijepa, staklene ambala?e, metalne industrije s godinama dolazi do proširenja postoje?ih proizvodnji te dolazi do uvo?enja novih proizvoda. Uza ove povijesne ?injenice i trenutno stanje u gospodarstvu, op?enito, vrlo je va?no o?uvanje ove temeljne grane gospodarstva naše ?upanije, njeno dodatno o?ivljavanje kao i zadr?avanje postoje?e zaposlenosti ove grane industrije.

Mali i srednji poduzetnici ?ine preko 90% poduzetnika Krapinsko-zagorske ?upanije te se o?ekuje i njihova znatnija uloga u budu?nosti. Krapinsko-zagorska ?upanija posljednjih godina bilje?i i zna?ajna ulaganja u turisti?ki sektor posebice zdravstveni turizam. Prilika je što se nalazimo na veoma povoljnom geoprometnom polo?aju kojega u budu?nosti treba iskoristiti za ja?anje ovog dijela kontinentalnog turizma. Kako bi oja?ali svoje turisti?ke potencijale potrebno je turisti?ku ponudu, koja se prote?e od vjerskog, kulturno-povijesnog, topli?kog, zdravstvenog, kongresnog, seoskog turizma pa sve do biciklisti?kih avantura, planinarenja, raznih „outdoor“ aktivnosti, objediniti kako bi našoj ?upaniji pomoglo u ja?anju ovog dijela turizma.  Kako bi ovakav razvoj naše ?upanije išao u što pozitivnijem smjeru u ?upaniji je stvoren partnerski odnos izme?u svih institucija koje su usko povezane sa razvojem gospodarstva. Potpora regionalnom razvoju osmišljena je temeljem ciljeva i prioriteta navedenih u ?upanijskoj razvojnoj strategiji. 

Od povijesnih ?injenicama pa sve do kretanja gospodarskih prilika u dvadesetom stolje?u došlo se i do ideje prvog „Zagorskog gospodarskog zbora“, kojemu je osnovi cilj bio i ostao do današnjih dana, okupljanje što ve?eg broja gospodarstvenika iz naše ?upanije, ali i partnera iz susjednih ?upanija. Iz godine u godinu nastojalo se na što kvalitetniji na?in prezentirati naš gospodarski i obrtni?ki potencijal, turisti?ki potencijal, ali i bogata ponuda poljoprivrednih proizvoda.

Ovogodišnji 27. zagorski gospodarski zbor odr?at ?e se od 12. do 14. rujna 2019. Ove godine Zemlja-partner sajma je SR Njema?ka - Bavarska, a ?upanija-partner sajma Vara?dinska ?upanija. Više informacija o sajmu mo?e se prona?i na slu?benoj stranici  : www.zgz.hr, gdje se mo?ete on-line prijaviti za sudjelovanje najkasnije do 26. srpnja 2019.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站