Vrijeme odr?avanja: 29.01.2020.

Objavljeno: 15. 01. 2020. , A?urirano: 15. 01. 2020.

?K Koprivnica u suradnji s Odvjetni?kim društvom Ma?ari? & Lui organizira predavanje o pravnim aspektima prekograni?nog poslovanja unutar Europske unije koje ?e se odr?ati u srijedu, 29. sije?nja, u 11 sati u ?K Koprivnica, na adresi Frankopanska 3.

Predavanje ?e odr?ati odvjetnici iz Odvjetni?kog društva Ma?ari? & Lui Jerko Bogdani?Bruno ?er, a obuhvatit ?e ove teme:

 1. Sloboda kretanja robe i pru?anja usluga unutar jedinstvenog tr?išta Europske unije
  • na?elo slobodnog kretanja robe, prakti?no zna?enje i izuzetci
  • specifi?nosti prekograni?ne prodaje dobe na daljinu (e-prodaja) 
  • zaštita i prava potroša?a
  • sloboda pru?anja usluga – prakti?ne posljedice, dopuštena i nedopuštena ograni?enja
 2. Upu?ivanje radnika u inozemstvo
  • obavezni sadr?aj ugovora
  • prava radnika na radu u inozemstvu
 3. Prekograni?ne isporuke robe – na?in ure?enja pitanja troškova prijevoza i prelaska rizika prilikom isporuke robe u inozemstvo
 4. Mjerodavno pravo i sudska nadle?nost za prekograni?ne trgova?ke ugovore
  • zbog ?ega je bitno znati koje se pravo primjenjuje na konkretni ugovor
  • propisi o mjerodavnom pravu i sloboda ugovaranja mjerodavnog prava
  • sudska nadle?nost – op?a i posebna pravila, sporazum o sudskoj nadle?nosti
 5. Osiguranje potra?ivanja i naplata potra?ivanja
  • najbolja sredstva za prekograni?no osiguranje potra?ivanja
  • isho?enje ovršne isprave protiv proslovnog partnera u drugoj dr?avi ?lanici EU
  • prisilna naplata potra?ivanja u drugoj dr?avi ?lanici EU.

Predvi?eno je trajanje predavanja oko sat i pol.

Predavanje je besplatno, a na njega se mo?ete prijaviti prijavnicom u nastavku najkasnije do utorka, 28. sije?nja.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站