Koprivni?ko-kri?eva?ka ?upanija nalazi se na sjeveru sjeverozapadne Hrvatske i obuhva?a prostor bivših op?ina Koprivnica, Kri?evci i ?ur?evac. Prostire se na 1.746 km² (3,1% teritorija Hrvatske), a po popisu stanovništva iz 2011. godine u ?upaniji je ?ivjelo 115,582 stanovnika (2,8% pu?anstva Hrvatske). Kako prema ovom, tako i prema drugim pokazateljima, Koprivni?ko-kri?eva?ka ?upanija pripada me?u srednje velike ?upanije u Hrvatskoj. Razdijeljena je na ukupno 25 manjih jedinica teritorijalne uprave i samouprave, od ?ega su tri grada - Koprivnica (središte ?upanije), Kri?evci i ?ur?evac i 22 op?ine.

Ovaj dio Hrvatske je va?an element razvojne osovine koja se pru?a transferzalno od Podravine preko Zagreba do sjeverno jadranskog prometnog pro?elja. Povoljan centralni polo?aj prema isto?noj i središnjoj Europi te na jug prema Zagrebu i Jadranu stvara Koprivni?ko-kri?eva?koj ?upaniji zna?ajne razvojne mogu?nosti.

Prirodno-zemljopisna obilje?ja ?upanije uglavnom podupiru prometne razvojne pogodnosti. To je prete?no nizinski kraj koji omogu?uje izdašnu poljoprivrednu proizvodnju, uz zna?ajno šumsko i rudno bogatstvo te mogu?nosti razvoja sto?arstva, vinogradarstva i vo?arstva na pobr?ima Bilogore i Kalnika. Ovim oznakama treba dodati razmjerno blagu umjerenu kontinentalnu klimu. Razvijena su humanizirana tla te zna?ajno šumsko bogatstvo. Gotovo jedna tre?ina ?upanije pokrivena je hrastovim i bukovim šumama. Rudna bogatstva posebno su zna?ajna za ?upaniju. Podravski energetski pojas bogatstvom i proizvodnjom zemnog plina (Molve) i kondenzata ?ini zna?ajnu energetsku osnovicu Hrvatske.

Prema FINI-nim podacima za 2018. godinu u Koprivni?ko-kri?eva?koj ?upaniji poslovalo je 1.892 subjekata  koji u ostvarili ukupne prihode 11.6 milijardi kuna  te su zapošljavali  17.610 djelatnika.  Vode?e djelatnosti su prera?iva?ka industrija s dominantnom prehrambenom  industrijom, trgovina, graditeljstvo i poljoprivreda.

Na podru?ju ?upanije ?ivio je i stvarao, ili je podrijetlom veliki broj znamenitih pisaca, slikara, kipara, nakladnika, znanstvenika i drugih stvaratelja. Ovdje djeluje ve?i broj muzeja i galerija te drugih kulturnih i znanstvenih ustanova. U Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama stalno su izlo?ena djela doajena Ivana Generali?a te stalni fundus najpoznatijih stvaralaca naivnog izraza u slikarstvu kao što su Ga?i, Kova?i?, Lackovi?, Ve?enaj, Virius, i dr.

Razvijene su i sportske aktivnosti kako profesionalne tako i amaterske. Europski prepoznatljive koprivni?ke rukometašice klub ?Podravka?, nogometni klub ?Slaven Belupo? i dr.

Koprivnica

Administrativno središte Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije. Prvi puta se spominje u 13. stolje?u, a slobodnim i kraljevskim gradom proglašena je 1356. godine. Potkraj 19. stolje?a, nakon izgradnje ?eljezni?ke pruge, po?inje industrijalizacija Grada. Izgra?ene su pivovare, ciglane, kemijska industrija Danica, najve?a u ovom dijelu Europe. Sve je to osnova razvoja za 20. stolje?e, kada Koprivnica dobiva plinaru i elektri?nu centralu te osnovne objekte infrastrukture.

Danas je Koprivnica, grad sa oko 32 000 stanovnika, gospodarsko i obrazovno središte te va?no kulturno središte Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije. U gospodarstvu prednja?i prehrambena industrija na ?elu s Podravkom, potom farmaceutska industrija koju predvodi tvrtka Belupo, papirna industrija s tvrtkama Hartmann, Bilokalnik-Ipa, Vemo trade i Ekopapir, a u tehnološkom sektoru prednja?i tvrtka Hangar 18. Grad ima  industrijsku zonu Danica gdje se nalaze Podravka Tvornica vegete i Tvornica dje?je hrane, Danica, Belupo i Carlsberg Croatia. 2017. godine ostvarena je najve?a investicija u gospodarstvu Hrvatske kada je Belupo  otvorio novu tvornicu, vrijednost investicije bila je 543 mil. kuna te je otvoreno 200 radnih mjesta.Veliki zna?aj pridaje se razvoju i poticanju poduzetništva, tako da su potpuno opremljene poduzetni?ke zone Zona Dravska i Zona Radni?ka. U zonama Grad nudi brojne pogodnosti poduzetnicima za pokretanje posla i za nesmetano širenje poduzetni?kih aktivnosti. 

Sveu?ilište Sjever je ustanova ?iji su osniva?i gradovi Koprivnica i Vara?din. Otvranjem Sveu?ilišnog centra Koprivnica postavljeni su temelji i utvr?ene smjernice u razvoju modernog europskog sveu?ilišta, orijentiranog prema potrebama lokalne zajednice.

U gradu se svake godine odr?avaju dvije zna?ajne kulturno-turisti?ke manifestacije:?Podravski motivi?- sajam naive, izvornih gastronomskih dostignu?a i izvornog folklora odr?ava se prvi vikend u srpnju , te "Renesansni festival" - srednjevjekovni sajam obrta, jela, pi?a, glazbe i viteških igara odr?ava se zadnjeg vikenda u kolovozu. 

Kri?evci

Najstariji grad Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije, uz kojeg se ?esto ve?e izreka: ?Grad škola i crkvi, glazbe i gospo?ije?. Grad se prvi puta spominje 1193.g. pod nazivom Cris, a status slobodnog i kraljevskog grada dobiva 1252 g. U rodnom gradu tre?eg hrvatskog sveca sv. Marka Kri?ev?anina, dogodio se 1397. godine poznati ?Krvavi kri?eva?ki Sabor?.

Danas grad Kri?evci ima više od 22 000 stanovnika, razvijeno obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo. U Kri?evcima imaju svoje sjedište trgova?ka ku?a KTC i najve?e gra?evinsko poduze?e u ?upaniji Radnik d.d.. Gotovo stolje?e i pol u Kri?evcima djeluje Visoko gospodarsko u?ilište, a od 2002. godine Laboratorij za ispitivanje kvalitete mlijeka. Kri?evci sa svojom okolicom imaju najve?i broj vrijednih, ali i najstarijih spomenika na podru?ju ?upanije. U samom gradu je osam sakralnih objekata.

U gradu je krajem 2016. godine otvoren Razvojni centar i tehnološki park Kri?evci. Ukupna vrijednost projekta izgradnje Razvojnog centra i tehnološkog parka iznosila je 37.6 mil. kuna, a Europska unija sufinancirala je sa 33.8 mil. kuna. Nositelj projekta bio je Grad Kri?evci dok su partneri u projektu bili Visoko gospodarsko u?ilište u Kri?evcima te Kri?eva?ki poduzeni?ki centar.

Za grad Kri?evece i Koprivni?ko-kri?eva?ku ?upaniju u 2016. realiziran je još jedan veliki projekt, otvorena je brza cesta Gradec – Kri?evci, kao nastavak brze ceste do Zagreba.

Najzna?ajnija kulturno-zabavna manifestacija u gradu je ?Kri?eva?ko spraviš?e?, a od gospodarskih se isti?e Obrtni?ki i gopodarski sajam Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije.

?ur?evac

Grad ?ur?evac nalazi se na istoku Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije, ima oko 7000 stanovnika. U povijesti se prvi puta spominje u 13. stolje?u. Grad je to bogate povijesti, grad ?Legende o picokima? koja govori o obrani ?ur?ev?ana od najezde Turaka izbacivanjem pijetla iz topa. Svake godine, zadnjeg vikenda u lipnju odr?ava se kulturno-turisti?ka manifestacija Picokijada, a u slavu na legendarnu obranu od Turaka u srednjovjekovnoj utvrdi Stari grad odr?ava se scenski prikaz Legende.

Zbog svog nacionalnog zna?aja, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske stavilo je ovu scensku igru pod zaštitu i 2007. godine dodijelilo joj trajni status nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Bogatu kulturno povijesnu baštinu i tradicijske temelje prepoznala je i Europska komisija koja je ?ur?evcu dodijelila status Europske destinacije izvrsnosti o ?uvanju i njegovanju nematerijalne kulturne baštine.

Današnji je ?ur?evac spoj ruralne i urbane kulture, napose graditeljstva. Zahvaljuju?i povoljnom polo?aju i bogatstvu prirode podru?je ?ur?evca ima razvijenu poljoprivrednu proizvodnju. Okolica grada ?ur?evca bogato je vinorodno podru?je.

Tu je i hrvatska Sahara ??ur?eva?ki peski?, botani?ki zašti?eno podru?je bogato brojnim endemi?nim vrstama flore i faune.

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站