Udruga inovatora Karlova?ke ?upanije osnovana je 1993. godine na inicijativu HGK – ?upanijske komore Karlovac s ciljem da poti?e i razvija tehni?ku kulturu, osobito inventivni rad, popularizira dostignu?a inovatora  i koristi od primjene njihovih uspješnih inovacija.

Osnovna djelatnost UIK? je pru?anje pomo?i inovatorima u razvoju i realizaciji njihovih inventivnih rješenja, patentnoj zaštiti, u organizaciji nastupa na izlo?bama inovacija u zemlji i inozemstvu. Svu stru?nu, administrativnu i tehni?ku podršku za navedene i druge poslove Udruga inovatora dobija u ?upanijskoj komori Karlovac.

?lanovi Udruge inovatora, od kojih najve?i broj dolazi iz najzna?ajnijih velikih i srednjih industrijskih tvrtki Karlova?ke ?upanije, redovito se predstavljaju na najve?im svjetskim izlo?bama inovacija kao što su ?eneva, IENA u Nürnbergu, INNOVA u Bruxellesu te na najve?em sajmu inovacija u Hrvatskoj, ARCI gdje su njihove inovacije uvijek zapa?ene i nagra?ene zlatnim, srebrnim i bron?anim odli?jima.

Uz nastupanje na izlo?bama inovacija, UIK? je i organizator izlo?be inovacija u Karlovcu. iKA – izlo?ba inovacija Karlovac se odr?ava bienalno i tradicionalno pod pokroviteljstvom HGK - ?upanijske komore Karlovac.

Udruga inovatora Karlova?ke ?upanije

?upanijska komora Karlovac

Valentina Se?en, dipl. oec., tajnica
tel: 047 612 111, fax: 047 614 720
e-mail: vsecen@hgk.

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站