Strukovna skupina cestovnog prometa osnovana je pri ?upanijskoj komori Karlovac 27. travnja 2004. godine.

?lanovi Strukovne skupine su predstavnici prijevoznika u teretnom i putni?kom prometu.

Strukovna skupina osnovana je s ciljem unapre?enja djelatnosti prijevoza, pove?anja kvalitete usluga te ostvarenja i zaštite svojih prava i interesa.

 Strukovna skupina cestovnog prometa

Nikola Bo?i?evi?, predsjednik

+385 91 6134430

 ?upanijska komora Karlovac

Biserka Fura?, tajnica Strukovne skupine

Kralja Tomislava 19 b, Karlovac

Tel: +385 47 612 111; e-mail: bfurac@www.taikochao.com

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站