Strukovna grupa za razvoj ljudskih potencijala i cjelo?ivotno u?enje osnovana je pri ?upanijskoj komori Karlovac 27. rujna  2013. godine. ?lanovi Strukovne grupe su predstavnici tvrtki Karlova?ke ?upanije (rukovoditelji odjela za ljudske potencijale i sli?no), pru?atelji usluga u djelatnosti razvoja ljudskih potencijala i obrazovanja, predstavnici u?ilišta, Veleu?ilišta i strukovnih škola Karlova?ke ?upanije. Strukovna grupa je osnovana s ciljem unaprije?enja suradnje izme?u gospodarstva, obrazovnih ustanova i drugih dionika u ?upaniji na razvoju programa cjelo?ivotnog obrazovanja namijenjenih aktualnim potrebama tr?išta rada.

Strukovna grupa za razvoj ljudskih potencijala i cjelo?ivotno u?enje

Ivana Latkovi?, predsjednica

Pu?ko otvoreno u?ilište POUKA

Bogoslava Šuleka 29, Karlovac

tel: 047 642938; 095 2001111;  e-mail:  ivana.latkovic@pouka.hr

?upanijska komora Karlovac

Nikolina Škrinjar, tajnica Strukovne grupe

Kralja Tomislava 19 b, Karlovac

tel. 047 612 111;  e-mail: nskrinjar@www.taikochao.com

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站