Vrijeme odr?avanja: 05.02.2020.

Objavljeno: 05. 02. 2020. , A?urirano: 05. 02. 2020.

U ?upanijskoj komori Karlovac 5. velja?e odr?an je seminar Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2019. i aktualnosti u pla?ama i socijalnom osiguranju. S ra?unovodstvenog aspekta i aspekta prijave poreza na dobit poduzetnici nisu suo?eni sa znatnijim promjenama, što je nakon nekoliko godina i olakšanje.

Me?utim, u podru?ju poreza na dohodak je i 2019. godina donijela nove izmjene – minimalna pla?a, nove osnovice za obra?un doprinosa, pove?anje osnovnog osobnog odbitka, umanjenje porezne obveze za mla?e od 30 godina, pla?anje osiguranja radnicima, prigodne nagrade, troškovi prehrane, CRO kartica, troškovi redovne skrbi djece.

Polaznici su informirani o klju?nim pozicijama u vezi s financijskim izvještavanjem, prijavom poreza na dobit, ali i na dohodak u poslovanju obrtnika te o novim osnovicama za minimalnu pla?u i novim doprinosima te neoporezivim primicima koje poslodavac mo?e isplatiti svojim radnicima.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站