Vrijeme odr?avanja: 10.10.2019.

Na sve?anoj sjednici Gospodarskog vije?a ?K Karlovac odr?anoj 10. listopada dodijeljene su plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgova?kim društvima Karlova?ke ?upanije za poslovne rezultate ostvarene u 2018. godini.

Pozdravljaju?i prisutne poduzetnike, predsjednik ?K Karlovac Zlatko Kuzman naglasio je da ovu dodjelu Zlatnih kuna provodimo u ozra?ju pozitivnih gospodarskih pokazatelja na razini Republike Hrvatske i na Karlova?ke ?upanije. „Sa zadovoljstvom mo?emo istaknuti da su poduzetnici Karlova?ke ?upanije 2018. godinu završili s porastom ukupnog prihoda, konsolidirane dobiti, izvoza i da kona?no više ne govorimo o rastu broja nezaposlenih, ve? o rastu zaposlenosti“, istakno je Kuzman.  

Dodao je da Zlatnu kunu HGK dodjeljuje radi odavanja priznanja najuspješnijim tvrtkama za postignute rezultate i ostvarenu izvrsnost u poslovanju, na temelju unaprijed utvr?enih kriterija koji uklju?uju financijsku, tehnološku i inovativnu izvrsnost mjerljivu ukupnim prihodom, ulaganjem u razvoj, izvozom, novim proizvodima, zapošljavanjem, odnosno mjerljivim kategorijama rezultata iz bilance i ra?una dobiti i gubitka.

Dobitnik plakete Zlatna kuna u kategoriji velikih poduze?a jest HS Produkt d.o.o. Danas je to tvornica s više od 1.400 zaposlenih, najmodernijom tehnologijom za proizvodnju pješa?kog naoru?anja te je jedan od najve?ih proizvo?a?a pištolja u svijetu. Tvrtka je osnovana 1991. godine, a sna?an rast bilje?i od 2001. godine, nakon svjetskog uspjeha najpoznatijeg pištolja HS2000 i sklapanja dugogodišnjeg ugovora s ameri?kom tvrtkom Springfield Inc. o generalnom zastupstvu na sjevernoameri?kom tr?ištu. Pištolj HS Produkta pet je puta nagra?ivan za najbolji pištolj u SAD-u, a dosad ga je širom svijeta prodano više od pet milijuna komada. Dokaz kvalitete je i dodjela NSN-a (Nato Stock Number – NATO-ov kodni broj) ?ime su HS pištolji dobili ravnopravan status u sustavu naoru?anja koje koriste zemlje ?lanice NATO-a. Uz to, HS Produkt posjeduje certifikat ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:2000 za razvoj i proizvodnju pištolja i jurišne puške te znak Izvorno hrvatsko. Uz proizvodnju poluautomatskih pištolja, HS Produkt poznat je i po proizvodnji i razvoju jurišne puške VHS, koja je uspješno zadovoljila NATO-ove standarde, redovno se isporu?uje za potrebe MORH-a i izvoz.

Orijentacijom na vlastito znanje i inovativnost, tvrtka ima više od 20 me?unarodno priznatih i zašti?enih patenata i izvozi u više od 40 zemalja. Tijekom posljednjih nekoliko godina, proizvodni proces dodatno je unaprije?en automatizacijom i robotizacijom ?ime se kvaliteta izrade podignula na još ve?u razinu uz smanjenje troškova proizvodnje. Zlatnu je kunu preuzeo direktor ?eljko Pavlin.

Zlatnu kunu za najuspješnije srednje poduze?e KIM Mljekaru Karlovac d.o.o. preuzela je direktorica Andrea Buši?. Povijest KIM Mljekare Karlovac po?inje 1968. godine otvaranjem prvoga proizvodnog pogona za preradu svje?ega sirovog mlijeka, tada u sklopu udruge Zagreba?ka mljekara. Dugogodišnje uspješno poslovanje KIM-a teško je narušeno po?etkom devedesetih godina, kad je tvrtka posluju?i na samoj liniji bojišnice pretrpjela teška razaranja, a nakon toga i neuspješne pokušaje privatizacije. Bolji dani zapo?eli su 2008. godine pristupanjem sustavu Dukata pa ciklusom investicija vrijednih više od 27 milijuna eura u izgradnju i modernizaciju pogona, a 2010. godine karlova?ki KIM postaje najmoderniji pogon za proizvodnju trajnog mlijeka u ovom dijelu Europe. U 2018. godini KIM Mljekara Karlovac obilje?ila je 50. godina poslovanja, a rezultatima poslovanja osigurala poziciju najve?eg proizvo?a?a i izvoznika trajnog mlijeka u sustavu Dukata. KIM danas ima 119 zaposlenika, proizvodi 76 vrsta proizvoda i izvozi više od sedam milijuna kilograma proizvoda.

Kao najbolje malo poduze?e u Karlova?koj ?upaniji Zlatnu kunu je drugi put zaredom osvojila i time potvrdila uspješnost svoje poslovne politike tvrtka Drvona d.o.o., tvrtka specijalizirana za prodaju proizvoda od drva. Široki asortiman proizvoda Drvona plasira na doma?e i inozemno tr?itše putem vlastitih prodajno-izlo?benih centara u Karlovcu, Gornjem Stupniku, Kanfanaru, Trogiru i Rijeci te mre?e poslovnih suradnika koji su je prepoznali kao pouzdanog i odgovornog partnera. Ponuda proizvoda obuhva?a razne vrste podova, suhu i rezanu gra?u, grede, plo?aste materijale i ostale drvne proizvode. Tvrtka je neizostavan dobavlja? za brojne stolare, gra?evinare, brodograditelje te “uradi sam” majstore diljem Hrvatske.

Drvona razvija i proizvodnju vlastitih proizvoda, po?evši od izrade dovratnika, drvenih ograda i raznih drvenih profila, sve do izrade namještaja po mjeri klijenata te proizvodnje glamping-šatora. Vlastiti dizajnerski tim klijentima nudi cjelovito rješenje ure?enja interijera, od ideja i savjeta, preko izrade projekta, sve do kona?ne proizvodnje i monta?e. Plaketu Zlatna kuna preuzela je direktorica Anita Obradovi? Grijak.

Zahvaljuju?i u ime svih nagra?enih i nominiranih tvrtki, direktor HS Produkta ?eljko Pavlin istaknuo je da se poslovni uspjeh ne doga?a slu?ajno, ve? je rezultat dugogodišnjeg ulaganja u razvoj novih proizvoda, ali i zaposlenike. "Ove nagrade", kazao je Pavlin, "bit ?e daljnji poticaj za nove poslovne uspjehe, na korist svim gra?anima našega grada i ?upanije." Iskoristio je priliku najaviti novi strateški projekt HS Produkta, Centar kompetencija za naprednu proizvodnju i mehatroniku, od kojeg ?e velike koristi imati i cijela poslovna zajednica Karlova?ke ?upanije.

Uz gospodarstvenike, sjednici su prisustvovali predsjednik Skupštine Karlova?ke ?upanije Ivan Vu?i?, ?upan Karlova?ke ?upanije Damir Jeli?, karlova?ki gradona?elnik Damir Mandi? te ostali du?nosnici gradova i op?ina Karlova?ke ?upanije. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站