U ?upanijskoj komori Karlovac, dana 18. listopada 2019. odr?ana je sjednica Izbornog tijela HGK - ?upanijske komore Karlovac na kojoj su izabrani ?lanovi Gospodarskog vije?a ?K Karlovac za razdoblje 2019. - 2023. Sastav ?lanova Gospodarskog vije?a uskla?en je s kriterijem zastupljenosti najva?nijih djelatnosti i prostorne pokrivenosti regije.

?LANOVI GOSPODARSKOG VIJE?A HGK – ?UPANIJSKE KOMORE KARLOVAC

 1. ?eljko Pavlin, HS Produkt d.o.o., Karlovac
 2. Damir Vrani?, General Electric Hrvatska d.o.o., Karlovac
 3. Nikola Han?el, Lana Karlova?ka tiskara d.d., Karlovac
 4. Igor Miljak, PPK d.d., Karlovac
 5. Marko Vukovi?, Karlova?ka banka, Karlovac
 6. ?eljko Ma?uran, Kordun Marketing d.o.o.., Karlovac
 7. Darko Markovi?, Ceste Karlovac d.d., Karlovac
 8. Andrea Buši?, KIM Mljekara Karlovac d.o.o., Karlovac
 9. Marija Jan?eti?, AB gradnja d.o.o., Karlovac
 10. ?eljko Hrastov, Ilsad d.o.o., Ozalj
 11. Mario Tomljanovi?, DS Smith Plastics Karlovac d.o.o., Vojni?
 12. Damir Tomi?i?, Kelteks d.o.o., Karlovac
 13. Niko Pervan, OTP Tr?nica d.o.o., Karlovac
 14. Stanko Polonijo, Švar?a d.d., Karlovac
 15. Mile Turkalj, Kordun d.d., Slunj
 16. Boris Ferkula, Aquaestil PPN d.o.o., Duga Resa
 17. Zlatko Kuzman, HGK – ?upanijska komora Karlovac

Sa sjednice Izbornog tijela 2019.jpg

Novo Gospodarsko vije?e je na svojoj 1. sjednici odr?anoj 28. listopada izabralo jednoglasno Zlatka Kuzmana za svog predsjednika i Marka Vukovi?a za zamjenika predsjednika Vije?a. 

?lanovi GV na sjednici 28.10..jpg

Sukladno Odluci o raspisivanju izbora, kriterijima i na?inu izbora ?lanova Skupštine Hrvatske gospodarske komore, Gospodarsko vije?e ?upanijske komore Karlovac na svojoj sjednici odr?anoj 15. o?ujka 2016. godine donijelo je odluku o izboru ?lanova za Skupštinu HGK.

 ?eljko  Pavlin, Direktor – C25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

HS Produkt d.o.o., Mirka Bogovi?a 7, 47000 Karlovac

tel.047 645 590; fax 047 645 594

e-mail: zeljko.pavlin@hs-produkt.hr

 Marija Jan?eti?, Direktorica, F41 Gradnja zgrada

AB gradnja d.o.o., dr. Vladka Ma?eka 26, 47000 Karlovac

tel. 609 500; fax. 615 701

e-mail: marija.janzetic@ab-gradnja.hr

 Mile Turkalj, predsjednik Uprave, G47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Kordun – Slunj d.d., Školska 19, 47240 Slunj

tel. 777 340; fax 777342

e-mail: uprava@kordun-slunj.com

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站