Objavljeno: 07. 02. 2018. , A?urirano: 06. 03. 2018.

Karlova?ka je ?upanija industrijska regija s razvijenom industrijskom tradicijom, pra?enom adekvatnim obrazovnim sustavom. Privla?na je gotovo svim vrstama ulaga?a, što smo detaljnije opisali u vodi?u „Karlova?ka ?upanija – vaš poslovni partner“ koji je izradila HGK – ?upanijska komora Karlovac, a koji usporedno razvijamo s ovim Katalogom projekata.

S druge strane, nositeljima projekata iz Kataloga pru?a se mogu?nost lakšeg tra?enja partnera u projektima i bolja potpora zajednice.

Svi navedeni projekti dio su Središnje elektroni?ke baze razvojnih projekata Karlova?ke ?upanije te se uklapaju u ?upanijsku razvojnu strategiju, što ?e olakšati kandidiranje za sredstva iz nacionalnih i europskih fondova.

Iz strukture projekata s po?etka ovoga Kataloga, vidljiv je kvalitativan i kvantitativan pomak u odnosu na prvo izdanje. Ulaga?ima u industrijskim zonama dostupno je 249,41 ha slobodnih površina, predstavljen je 101 projekt jedinica lokalne samouprave i poduzetnika ukupne vrijednosti više od 3.140.000.000 kuna. Kako su projekti iz razli?itih sektora, nadamo se da ?e izazvati interes partnera.

Poduzetnici iz Karlova?ke ?upanije iz ovoga Kataloga mogu locirati potencijalno zanimljive budu?e poslove i unaprijed se pripremiti za sudjelovanje u njima.

Iskoraci koje imamo iz nedavno dovršenog projekta Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac, ali i drugih, tome govore u prilog.

Potpuno je jasno da ovako veliku vrijednost navedene lokalne zajednice i poduzetnici ne mogu financirati sami pa ?e u brzini i kvaliteti tra?enja partnera, u što ne sumnjamo, le?ati odgovor na pitanje koliko ?emo brzo i kvalitetno unaprijediti ?ivot naše zajednice izme?u ostalog i rješavanjem goru?eg problema nezaposlenosti, što je i dodatni motiv.

Katalog je objavljen i u elektroni?kom obliku, na internetskim stranicama naših institucija, i sustavno a?uriran u suradnji s našim partnerima kako bismo kontinuirano promicali vlastite projekte u javnosti.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站