USTROJSTVO STRUKOVNE GRUPE 

Predsjednik
?uro Golu?a

Con-teh d.o.o.
Od Svetog Mihajla, 20000 Dubrovnik
020/333035 mikgoluza@inet.hr
 
Zamjenik
Mato Butijer

Alfaplan gra?ennje  d.o.o.
Marka Marojice 3,  20000 Dubrovnik;
020/333-030; 091/1333-030; e-mail: mato.butijer@alfaplan.hr

Zamjenik
Nikola Bakija
Gra?evinar-Quélin d.d. Miha Pracata 7, 20000 Dubrovnik
020/323-323; 098/428-066; e-mail: gradjevinar-quelin@du.t-com.hr

 

ZADACI:

  • upoznavanje ?lanica sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose te utje?ju na podru?je njihove registrirane djelatnosti,
  • sudjelovanje u raspravama o prijedlozima i nacrtima zakona i drugih propisa, kada se o tome zatra?i stav Udru?enja gra?evinarstva Hrvatske gospodarske komore,
  • suradnja s podru?nim ministarstvima, te drugim dr?avnim tijelima u cilju rješavanja problema ?lanica Strukovne grupe te promicanja njihovih interesa,
  • prikupljanje i prezentacija podataka o mogu?nosti financiranja projekata iz podru?ja djelatnosti kojima se bave ?lanice Strukovne grupe,
  • organiziranje tematskih seminara, skupova i predavanja vezano uz djelatosti koje obavljaju ?lanice Strukovne grupe,
  • me?usobna razmjena informacija, izme?u ?lanica Strukovne grupe, koje mogu utjecati na pronala?enje te uskla?ivanje njihovih zajedni?kih interesa te na poboljšanje njihove me?usobne suradnje.

 Ciljeve i zadatke Strukovne grupe zajedni?ki dogovaraju i uskla?uju njene ?lanice, a podlo?ni su dopunama i izmjenama.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站