Vrijeme odr?avanja: 04.02.2020.

Objavljeno: 16. 01. 2020. , A?urirano: 30. 01. 2020.

?upanijska komora Dubrovnik organizira jednodnevnu radionicu Planiranje u sustavu javne nabave; objave javne nabave i statisti?ka izvješ?a; dokumentacija o nabavi; ponuda – pregled i ocjena; sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi, koja ?e se odr?ati u utorak, 4. velja?e, u 10 sati u hotelu Kompas Dubrovnik, na adresi Ulica kardinala Stepinca 21. Registracija sudionika po?inje u 9.30.

Radionica traje osam nastavnih sati i polazniku donosi osam bodova, a namijenjena je sudionicima u postupcima javne nabave – gospodarskim subjektima, ponuditeljima te naru?iteljima.

Voditelj radionice je Anton Tomljanovi?, stru?njak Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Naknada: 750 kuna (oslobo?eno PDV-a prema ?lanku 6. Zakona o PDV-u)

?lanice Hrvatske gospodarske komore ostvaruju popust na iznos naknade te ona iznosi 650 kuna, a za svakog sljede?eg polaznika iz iste tvrtke naknada iznosi 550 kuna. Naknada uklju?uje sudjelovanje, radni materijal (USB), osvje?enje tijekom pauza i ru?ak.

 

Podaci za uplatu:

PLATITELJ: IME I PREZIME / TVRTKA / INSTITUCIJA / USTANOVA

                     ADRESA

                     OIB

PRIMATELJ: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

                       ROOSEVELTOV TRG 2

                       10000 ZAGREB

IBAN PRIMATELJA: HR1423400091100241295

MODEL: HR00, POZIV NA BROJ: 249373-20-092

OPIS PLA?ANJA: Radionica javna nabava 4. 2. 2020.

Prijavu smatramo kona?nom po primitku potvrde o upla?enoj naknadi na e-mail ncovic@www.taikochao.com. Nakon odr?ane radionice HGK ?e dostaviti ra?un, a Ministarstvo potvrdu o sudjelovanju na radionici na adresu navedenu u prijavi.

Minimalan broj polaznika za odr?avanje radionice je 15, a maksimalan 50. Prijave ?e se evidentirati prema redoslijedu primitka. U slu?aju manjeg broja zainteresiranih sudionika od predvi?enog, radionica se otkazuje uz povrat upla?ene naknade.

Prijavite se na radionicu online formularom u nastavku, najkasnije do ?etvrtka, 30. sije?nja.

Program radionice mo?ete na?i u prate?im dokumentima. 

Osoba za kontakt je Nikolina ?ovi? – broj telefona 020/312-090 ili e-mail: ncovic@www.taikochao.com .

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站