?upanijska komora Dubrovnik ima dugu i bogatu tradiciju. Ona se?e još u jedanaesto stolje?e, kada su u Dubrovniku zabilje?eni prvi oblici gospodarskog interesnog organiziranja u obrtni?ke korporacije (bratovštine), koje su imale svoje statute (matrikule). U njih je bila okupljena sva trgovina i obrti te razvstana po vrsti djelatnosti, veli?ini i zna?aju.

Povoljan polo?aj Dubrovnika izme?u istoka i zapada na "vratima Jadrana" te umije?e, znanje i rad njegovih stanovnika i vlasti, koji su se od nastanka Grada opredijelili za gospodarski razvoj grana vezanih uz more (brodogradnja, pomorsko - tranzitna trgovina, pomorstvo i gradski zanati), dovode do reguliranja trgova?ko-pomorske i obrtne djelatnosti te kodifikacije ranijeg obi?ajnog prava, ve? u Statutu grada Dubrovnika iz 1272. godine.

Dubrova?ka tradicija organiziranja staleških korporcija o?ituje se i kroz prvo zanatsko ure?enje vunarskog obrta, utemeljenjem PRVE KOMORE VUNARSKOG OBRTA 1416 godine.

Zadatak te komore bila je stroga kontrola proizvodnje sukna, kao strateškog gospodarskog proizvoda Dubrova?ke Republike, te nadzor svega što je uz tu proizvodnju bilo vezano.Uz proizvodnju sukna neposredno je bilo vezano i uvo?enje prvog hrvatskog ZAŠTITNOG ZNAKA (trade-marka), ?iga s likom Sv.Vlaha, kojim se od 1465. godine pe?ati svaka proizvedena bala sukna, odgovaraju?e fino?e i ve?ine, du?ine i širine.

Svjetska konkurencija u proizvodnji sukna, name?e potrebu osnivanja NOVE KOMORE VUNARSKOG OBRTA, s dodatnim ovlaštenjima i djelokrugom rada. Uz nju se osniva i DR?AVNI URED ZA ZDRAVLJE, koji ima zadatak strogo pratiti kako se provode zdravstveni propisi, kontrolirati zdravstveno stanje trgovaca i pomoraca te uvezene robe pa je u Dubrovniku vrlo rano bila sagra?ena i karantena.

Iako su Dubrova?ka komora i Ured za zdravlje bili dr?avni uredi, oni zajedno s obrtnim korporacijama-bratovštinama, ?ine vrlo zna?ajnu kariku u lancu povijesnog gospodarskog udru?ivanja. One su prvijenci na hrvatskim i širim evropskim prostorima - prve prave prete?e kasnijeg komorskog organiziranja trgova?ko-obrtni?kih komora.

Nakon propasti Dubrova?ke Republike Francuzi u Dubrovniku osnivaju Trgova?ku komoru 1808. godine, kao najstariju Hrvatsku trgova?ku komoru koja 2008. godine obilje?ava 200-tu objetnicu djelovanja.Po odlasku Francuza, Austrija zadr?ava Trgova?ku komoru i omogu?ava joj nastavak djelovanja. Godine 1852. osniva se Zagreba?ka komora, po prvi put nazvana hrvatskom, pa se ta godina smatra godinom osnutka Hrvatske gospodarske komore ?iji je sastavni dio i današnja ?upanijska komora Dubrovnik.

No, bez obzira na to, va?no je istaknuti da ta godina ne ozna?ava po?etak gospodarskog organiziranja na ovim našim prostorima i da smo to znali izvrsno raditi daleko prije drugih, koji su nas tom poslu naknadno "u?ili", o ?emu svjedo?e naprijed navedene ?injenice iz bogate dubrova?ke gospodarske tradicije.

 

Gospodarsko vije?e

?upanijska komora Dubrovnik 730. sije?nja 2020. godine odr?ala je konstituiraju?u sjednicu Gospodarskog  vije?a, (na temelju odluke Povjerenstva za izbor ?lanova Gospodarskog vije?a), te izabrala za ?lanove - predstavnike sljede?ih trgova?kih društava u razdoblju 2020. – 2024. godine:  

1.   Atlantska plovidba d. d. Vicenco Jerkovi?  
2.   Zra?na luka Dubrovnik d.o.o.  Frano Lueti?
3    Luka Plo?e d. d. Tomo Krili?
4.   Pemo d. o. o., Antonija ?oran 
5.   Poljopromet d. o. o.  Davor Martinovi?
6.   Auto – Dubrovnik d.d.  Marko Peri?
7.   Jadranski luksuzni hoteli d.d.  Antun Jakobuši?
8.   Ivka d.o.o. ?uro Capor
9.   Hoteli Dubrova?ka rivijera d.d.  ?eljko Mileti?
10. Ankora d.o.o. Luko Musladin 
11. Elite travel d.o.o. Boro Aleksi?
12. Alfaplan d.o.o. Mato Butijer
13. Rade? d.d.  Jerko Andriji?
14. Blato 1902 d.d. Marina Kapor
15. Laus cc d.o.o. Ljubo Nikoli? 
16. Raiffeisenbanka d.d. – Podru?nica Dubrovnik Ton?i Viceli?

Prema kriterijima zna?aja trgova?kog društva u gospodarstvu ?upanije (ukupan prihod, broj radnika) te granske i teritorijalne zastupljenosti pojedinih dijelova ?upanijskoga gospodarstva, Gospodarsko vije?e ?upanijske komore Dubrovnik izabralo je za ?lanove Skupštine Hrvatske gospodarske komore za razdoblje 2020. – 2024. godine predstavnike sljede?ih trgova?kih društava:


1. Zra?na luka Dubrovnik d.o.o.

2. Jadranski luksuzni hoteli d.d.

3. Rade? d.d.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站