Vrijeme odr?avanja: 30.01.2020.

Odr?ana konstituiraju?a sjednica Gospodarskog vije?a ?K Dubrovnik

Objavljeno: 31. 01. 2020. , A?urirano: 31. 01. 2020.

U ?upanijskoj komori Dubrovnik 30. sije?nja odr?ana je Konstituiraju?a sjednica Gospodarskog vije?a, na kojoj su prema kriterijima zna?aja trgova?kog društva u gospodarstvu ?upanije (ukupan prihod, broj radnika), te granske i teritorijalne zastupljenosti pojedinih dijelova ?upanijskog gospodarstva, za ?lanove Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Dubrovnik u razdoblju 2020. – 2024. godine izabrani predstavnici sljede?ih trgova?kih društava:

 1. Alfaplan gra?enje d.o.o.
 2. Ankora d.o.o.
 3. Atlantska plovidba d.d.
 4. Auto - Dubrovnik d.d.
 5. Blato 1902 d.d.
 6. Elite Travel o.o.
 7. Hoteli Dubrova?ka rivijera d.d.
 8. Ivka d.o.o.
 9. Jadranski luksuzni hoteli d.d.
 10. Laus cc d.o.o.
 11. Luka Plo?e d.d.
 12. Pemo d.o.o.
 13. Poljopromet d.o.o.
 14. Raiffeisenbank Austria d.d. - podru?nica Dubrovnik
 15. Rade? d.d.
 16. Zra?na luka Dubrovnik d.o.o.

Za zamjenika predsjednice Gospodarskog vije?a ?upanijske komore Dubrovnik izabran je Jerko Andriji? iz trgova?kog društva Rade? d.d. 

?lanovi gospodarskog vije?a na sjednici su izabrali tri predstavnika trgova?kih društava Dubrova?ko-neretvanske ?upanije za ?lanove Skupštine Hrvatske gospodarske komore za razdoblje 2020. – 2024. godine.

 1. Jadranski luksuzni hoteli d.d.
 2. Rade? d.d.
 3. Zra?na luka Dubrovnik d.o.o.
g.v.30.1.20.JPG
Predstavljanje Digitalne komore ?lanovima Gospodarskog vije?a ?K Dubrovnik; Izvor: HGK.


Glavna tajnica HGK Marina Ro?i? je sa ?lanovima Gospodarskog vije?a na sjednici otvorila raspravu o prijedlozima propisa kojima se reguliraju nedostatak radne snage, neuskla?enost obrazovnog sustava sa tr?ištem rada, o problemima sa Zakonom o radu, s radom dr?avnog  inspektorata i o poreznoj reformi u sektorima zastupljenima u Gospodarskom vije?u.

Vje?nicima je predstavljena i komunikacijsko-informacijska platforma Digitalna komora kao i planovi za otvaranje predstavništva HGK u inozemstvu u 2020. godini. Hrvatska ?e narednih 6 mjeseci predsjedati Vije?em EU što ?e  HGK staviti u priliku za otvaranje tema od interesa i promid?bu hrvatskog gospodarstva kroz institucije EU. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站