Gospodarski profil ?upanije


Dubrova?ko-neretvanska ?upanija je najju?nija hrvatska ?upanija i zauzima prostor od 9.272,37 km2, što predstavlja 12,4 % ukupne površine Republike Hrvatske. Na kopno otpada 1.781,49 km2 odnosno 3,1% kopnenog teritorija Hrvatske, a na more 7.490,88 km2 ili 23%  republi?ke morske površine. Du?ina ?upanijske morske obale iznosi 1024,63 km.

?upanija je podijeljena na dvije osnovne funkcionalne i reljefne cjeline, relativno usko du?obalno podru?je s nizom bli?ih i daljih otoka (od kojih su najzna?ajniji: Kor?ula, Mljet, Lastovo i grupa Elafitskih otoka), te podru?je donje Neretve s gravitiraju?im priobalnim dijelom. Prostor je prekinut dr?avnom granicom sa Bosnom i Hercegovinom.

Prema popisu iz 2011. godine, ?upanija ima 122.783 stanovnika i pripada skupini manjih hrvatskih ?upanija. Njena prosje?na gusto?a naseljenosti je 68,9 stanovnika na km2, a u njoj ?ivi svega 2,9 % od ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Administrativno i teritorijalno ?upanija je organizirana u 22 jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno 5 gradova (Dubrovnik, Kor?ula, Metkovi?, Plo?e i Opuzen) i 17 op?ina (Blato, Dubrova?ko primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebi?, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Za?ablje i ?upa dubrova?ka. ?upanijsko središte je u gradu Dubrovniku.

Prošle godine Dubrova?ko-neretvanska ?upanija imala je 8.051.049 turisti?kih no?enja s udjelom od 9% u ukupnim no?enjima na razini Hrvatske.

Na podru?ju Dubrova?ko-neretvanske ?upanije djeluje u 2018. godini djeluje  4.213 trgova?kih društava.

U ukupnom prihodu najve?e u?eš?e ima djelatnost pru?anja smještaja te pripreme i uslu?ivanja hrane s ostvarenim prihodom od 3,2 milijarde kuna prihoda (27%), a zatim slijede trgovina s 2,4 milijarde kuna prihoda (20%), prijevoz i skladištenje 1,6 milijardi kuna (14%), administrativne i pomo?ne uslu?ne djelatnosti 1,3 milijarde kuna (11%), te djelatnost gra?evinarstva 1 milijardu kuna (8%).

U 2018. trgova?ka društva su zapošljavala 22.175 djelatnika ili 6% više nego u prethodnoj godini. I dalje djelatnost pru?anja smještaja  te  pripreme i uslu?ivanja hrane zapošljava najve?i udio svih zaposlenih u DN? 30% ili 6.613 djelatnika.

Na kraju godine broj zaposlenih u Dubrova?ko neretvanskoj ?upaniji,  prema Zavodu za mirovinsko osiguranje, iznosio je 42.913 te je u odnosu na kraj 2017. godine ve?i za 883 zaposlena (2%). I dalje je izra?ena sezonalnost u zapošljavanju. Tako je u 2018. godini u odnosu na 2008. godinu broj sezonskih radnika u ukupnom broju zaposlenih narastao s 4% na 14%,dok je u Republici Hrvatskoj s 2% na 3%.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站