O ?upanijskoj komori ?akovec


?upanijska komora ?akovec trajno je na raspolaganju svojim ?lanicama  pru?anjem rješenja za njihove gospodarske probleme, te dostavljanjem informacija na njihove upite u cilju sklapanja poslovne suradnje u zemlji i inozemstvu, ?ime utje?e na poticanje gospodarskog rasta i razvoja na ?upanijskom podru?ju, vode?i ra?una o zajedni?kim me?usobno uskla?enim ciljevima i jedinstvenim gospodarskim interesima. Radi što bolje poslovne suradnje, te promocije me?imurskog gospodarstva, ?K ?akovec organizira nastupe me?imurskih gospodarstvenika na brojnim sajmovima raznih branši u Hrvatskoj i u inozemstvu.

U ?upanijskoj komori ?akovec formirano je 8 strukovnih grupa u kojima je zastupljena tekstilna industrija, gra?evinarstvo, metalna industrija, trgovina, turizam, promet, drvna industrija i poljoprivreda, te kroz takva udru?enja komora poma?e gospodarstvenicima da kontinuirano isti?u svoje probleme, a isklju?ivo one nastale utjecajem vanjskih faktora na njihovo poslovanje, te da se uz pomo? odgovaraju?ih institucija i dr?avnih tijela i riješe.

?upanijska komora ?akovec pru?a usluge izdavanje ATA karneta, koji se od studenog 2007. godine ovjeravaju u ?K Vara?din, bavi se izdavanjem certifikata o porijeklu robe, te dopusnica za prijevoznike u me?unarodnom cestovnom prijevozu. U svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva ?upanijska komora ?akovec organizira edukacije na aktualne teme za ?lanice. Uza sve to, jedan od aktualnijih i sve tra?enijih poslova jest savjetovanje o primjeni ISO normi, te poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga itd.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站