Ustroj (odsjeci) komore / kontakt podaci


Hrvatska gospodarska komora
?upanijska komora Bjelovar
Preradovi?eva 4/I
43000 BJELOVAR
Tel: +385 43 274 060
Fax:+385 43 241 908;
E-mail:hgkbj@www.taikochao.com

Predsjednik: Jakov ?ori?, dr.vet.med.
E-mail: jcoric@www.taikochao.com

Direktor: Martina Posavac ?uri?, dipl. oec.
E-mail: mposavac@www.taikochao.com

Viši stru?ni suradnik: Vjerana Kri?i?, dipl. polit.
E-mail: vkrizic@www.taikochao.com

Viši stru?ni referent: Miljenko Juratovac, ing. strojarstva
E-mail: mjuratovac@www.taikochao.com

Viši stru?ni suradnik: Helena Pogledi?, dipl. pravnik
E-mail: hpogledic@www.taikochao.com

Stru?ni suradnik: Ivana Karad?a, dipl.oec.
E-mail: ikaradza@www.taikochao.com

Stru?ni referent: Snje?ana Maras
E-mail: smaras@www.taikochao.com

Stru?ni referent: Melania Lekši? Grubi?
E-mail: mleksic@www.taikochao.com

 

OBLICI RADA

?upanijska komora Bjelovar promi?e i zastupa interese svojih ?lanica kroz razli?ite aktivnosti, a posebice:

 • putem Gospodarskoga vije?a
 • putem strukovnih grupa pojedinih djelatnosti zna?ajnijih za podru?je Bjelovarsko-bilogorske ?upanije
 • suradnjom sa ?upanijskim i gradskim tijelima
 • suradnjom s drugim ?upanijskim komorama i komorama u dijelu Europe
 • kroz promociju gospodarstva
 • kroz informacije o Europskoj uniji.

 

PROMOCIJA GOSPODARSTVA

 • Promocija gospodarstva ?lanica Komore središnja je aktivnost ?upanijske komore Bjelovar, koja se provodi kroz organiziranje nastupa na doma?im i inozemnim sajmovima i izlo?bama.
 • Radi promicanja i poticanja gospodarske suradnje organizira gospodarske susrete stranih delegacija u našoj ?upaniji kao i posjete gospodarstvenika drugim ?upanijama i dr?avama.
 • Prati i informira ?lanice o zakonskim odredbama ekonomske politike i o propisima vezanim za poslovanje s inozemstvom, posebice one koje se odnose na WTO i europske integracije.
  Kontakt osoba:  Vjerana KRI?I?

 

PUBLIKACIJE

 • Izdaje se gospodarski bilten “Mre?a” u kojem iskazuje stanje i analizira kretanja u gospodarstvu, poslovanje tvrtki i njihov bonitet, te vanjskotrgovinsku razmjenu.
  Kontakt osoba: Martina POSAVAC
 • Izdaje  se i “Gospodarski info posrednik” koji sadr?i informacije o ponudi i potra?nji roba, usluga i otpada s doma?eg i inozemnog tr?išta, odr?avanju sajmova, natje?ajima i sli?no.
  Kontakt osoba: Miljenko JURATOVAC

 

DOPUSNICE, LICENCIJE, ATA KARNETI

?upanijska komora Bjelovar pru?a usluge izdavanja dopusnica za me?unarodni cestovni promet. Izdaje potvrde o kapitalu potrebne za dobivanje licencija za me?unarodni prijevoz. Izdaje uvjerenja o podrijetlu robe koja se izvozi, Certificate of origin FORM A – preferencijalno uvjerenje i Certificate of origin – nepreferencijalno uvjerenje. Posreduje kod izdavanja ATA karneta koji se koriste za privremeni izvoz.
Kontakt osobe:
Snje?ana MARAS, Helena Pogledi? i  Melania LEKŠI? GRUBI?

 

INFORMACIJSKO-POSLOVNI SERVIS

Komora Bjelovar u suradnji sa Središnjicom pru?a svojim ?lanicama sljede?e usluge:

 • Svjetska komorska poslovna mre?a - World Chambers Net Me?unarodne trgova?ke komore (ICC) iz Pariza. Sadr?i aplikacije: Registar komora; Svjetska ponuda i potra?nja robe i usluga; Elektronsko poslovanje; Poslovne informacije iz svijeta.
 • Poslovna mre?a komora Centralne Europe-CEEN. Sastoji se od dvije cjeline: dokumentacijskog sustava koji sadr?i politi?ke i ekonomske podatke o svakoj zemlji; ponude i potra?nje roba i usluga u kojoj su sadr?ani podaci o ponuditelju ili tra?itelju roba ili usluga. Sustavu se pristupa putem interneta preko adrese: www.ceen.com
 • Burza robe i usluga. Zainteresirane tvrtke ili pojedinci mogu Komori dostaviti svoju ponudu roba i usluga ili tra?iti odre?enu robu ili usluge, pa tako ra?unalnim povezivanjem komora doprinosi povezivanju poslovnih partnera.
 • Subjekti hrvatskoga gospodarstva. Komora posjeduje vlastitu bazu podataka u kojoj se nalaze podaci aktivnih tvrtki: poslovni registar, financijski rezultati, proizvodi i usluge, uvoz i izvoz.
 • Baza ?lanica Komore Bjelovar. Baza sadr?i podatke o ?lanicama s podru?ja Bjelovarsko-bilogorske ?upanije, a mogu?e ju je pretra?ivati po djelatnostima i nekim drugim kriterijima.
 • Baza Trgova?koga suda. Putem informacijskog sustava Komore mogu?e je koristiti osnovne podatke iz baze Trgova?kog suda o tvrtkama koje su registrirane.
 • BIZNET SUSTAV.  gospodarstvenicima omogu?uje brz i jednostavan pristup poslovnim informacijama i bazi poslovnih subjekata putem interneta.

Kontakt osoba:   Snje?ana MARAS i Vjerana KRI?I?

 

OSTALE DJELATNOSTI

Poduzetnicima se pru?aju i sljede?e informacije o:

 • pitanjima povezanim o mogu?nostima suradnje s Europskom unijom.
 • EAN sustavu za ozna?avanje proizvoda, usluga i lokacija kao vrhunskom servisu za tr?išno poslovanje.
  Kontakt osoba:
 • Ozna?avanju kvalitetnih hrvatskih proizvoda znakom Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko i postupku za dobivanje prava uporabe znaka za proizvode.
 • Uvo?enje sustava upravljanja  kvalitetom sukladno  zahtjevima ISO normi u cilju sustavnog osiguranja kvalitete ili upravljanja kvalitetom.
  Kontakt osoba: Miljenko JURATOVAC

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站