Gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske ?upanije


Bjelovarsko-bilogorska ?upanija nalazi se u isto?nome dijelu skupine ?upanija središnje Hrvatske te grani?i s ?etiri ?upanije. Na sjeveru s Koprivni?ko-kri?eva?kom, na sjeveroistoku s Viroviti?ko-podravskom, na jugu sa Sisa?ko-moslava?kom i na zapadu sa Zagreba?kom ?upanijom.

?upanija zauzima površinu od 2.653 km2,obuhva?aju?i ?etiri karakteristi?ne zemljopisne cjeline: Bilogoru, rubne masive Papuka i Ravne gore, Moslava?ku goru te dolinu rijeke ?esme i Ilove.

S ostatkom zemlje je povezana mre?om lokalnih i ?upanijskih cesta koje ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe gospodarstva niti lokalnoga stanovništva. Pomak je posljednjih godina u?injen izgradnjom dijela autoceste od naselja Cugovec kod Vrbovca do Zagreba. Spomenuta dionica ?ini sastavni dio planirane autoceste od regionalnoga zna?aja, A13, Vrbovec – Bjelovar – Virovitica koja ?e zajedno s planiranom autocestom A12 Vrbovec – Kri?evci – Koprivnica tvoriti cjelinu Podravsko-bilogorski ipsilon.

Povoljan geoprometni polo?aj prema Ma?arskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji nudi brojne razvojne mogu?nosti. Bjelovar, udaljen svega 80 km od Zagreba, politi?ko je, kulturno i gospodarsko središte ?upanije, s mnogobrojnim institucijama koje mu svojim aktivnim djelovanjem daju primjeren zna?aj. Tu su i gradovi ?azma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje, koji svojim posebnostima u gospodarskome i društvenom ?ivotu daju cjelovitu sliku podru?ja Bjelovarsko-bilogorske ?upanije.

U jedinicama lokalne samouprave ula?u se zna?ajni napori da se o?ive i oja?aju gospodarski potencijali. Do sada je jedanaest poslovnih zona na razli?itim strateškim pozicijama opremljeno infrastrukturom te poduzetnici u razli?itim fazama ostvaruju svoje projekte. Izgradnja zona se nastavlja i u drugim op?inama i gradovima ?upanije. Za investicije u poduzetni?kim zonama dostupne su razne olakšice i poticaji te osigurana stru?na podrška pri realizaciji istih.

Podru?je obiluje zna?ajnim šumskim fondom i izvorima plina, kvarcnoga pijeska, nafte, gline, termalnih voda i drugim prirodnim bogatstvima, dok se poljoprivredno zemljište rasprostire na 148.769 ha površine.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u svojih pet gradova i 18 op?ina ?upanija broji 119.743 tisu?e stanovnika, odnosno 2,8 posto ukupnoga stanovništva Republike Hrvatske.

Tradicionalno,  gospodarstvo se temelji na poljoprivredi i prera?iva?koj industriji. Prema rezultatima popisa iz 2011. godine na podru?ju ?upanije 21 posto stanovništva se bavi poljoprivredom, pa ne ?udi što je upravo Bjelovarsko-bilogorska ?upanija u odnosu na susjedne ?upanije na prvome mjestu po broju stanovnika koji se bave tom djelatnoš?u.

Zbog pogodnoga geografskog polo?aja i klimatskih uvjeta s obilje?jima umjerene kontinentalne klime, Bjelovarsko-bilogorska ?upanija ima izrazito povoljne uvjete za razvitak velikoga broja poljoprivrednih kultura, dok uspjeh i broj ?upanijskih p?elara svjedo?e o ?istome okolišu i zdravoj prirodi.

Na orani?nim površinama najzastupljenija je proizvodnja ?itarica, krmnoga i industrijskog bilja, povr?a i vo?a te sve više i ljekovitoga bilja.

?upanija broji 3.259 isporu?itelja mlijeka i vode?a je u Republici Hrvatskoj po njihovome broju, ispred Koprivni?ko-kri?eva?ke i Zagreba?ke ?upanije, dok po ukupnim koli?inama isporu?enoga mlijeka zauzima drugo mjesto, odmah iza Osje?ko-baranjske ?upanije. Prema podacima iz 2011. u svinjogojstvu se blizu 170.000 rasplodnih svinja nalazilo pod kontrolom proizvodnosti.

Posebno mjesto u gospodarstvu ?upanije i Hrvatske pripada peradarstvu i to prvenstveno proizvodnji kokoši nesilica odnosno proizvodnji konzumnih jaja.

Podru?je BB?-e je zbog klimatskih karakteristika i karakteristika tla pogodno za vo?arsku proizvodnju. U posljednjih nekoliko godina zabilje?eno je pove?anje nasada razli?itih vo?nih vrsta, posebice lijeske i jabuka kao i vinograda u tradicionalnome vinogradarskom daruvarskom kraju ali i u okolici Bjelovara, Kapele, ?azme i drugdje.

Ekološka proizvodnja poljodjelskih kultura ali i sto?arstvo u sustavu ekološke proizvodnje imaju zna?ajne mogu?nosti za razvitak, jer postoje prirodni resursi, osobito u relativno visokoj plodnosti i o?uvanosti tla ali i kvaliteti zraka koji i više nego zadovoljavaju europske standarde. ?upanija trenuta?no zauzima osmo mjesto po broju upisanih eko proizvo?a?a u Republici Hrvatskoj.

Gospodarsko korištenje raspolo?ivih poljoprivrednih potencijala odredilo je Bjelovarsko-bilogorsku ?upaniju kao zna?ajnoga proizvo?a?a hrane. Vezanost za zemlju ?itelja ovoga kraja i na?in ?ivota usmjeren na proizvodnju hrane uvjetovao je ve? u devetnaestome stolje?u za?etke razvoja prehrambene industrije pojavom prvih proizvodnih kapaciteta za preradu tr?išnih viškova poljoprivrednih proizvoda na industrijski na?in. Prvotni kapaciteti na podru?ju Bjelovarsko-bilogorske ?upanije nastali su u mlinarstvu, preradi cikorije, mesnoj industriji i pivarstvu.

Današnja se proizvodnja prehrambenih proizvoda isti?e prepoznatljivim asortimanom i kvalitetom proizvoda kako na doma?emu tako i na vanjskim tr?ištima. Bogati i raznovrsni asortiman sireva visoke kvalitete, utemeljen na iskustvu  i stoljetnoj tradiciji siguran je oslonac mljekarske industrije i unapre?ivanja govedarstva. Konditorska industrija s tako?er stoljetnom tradicijom nudi široku paletu proizvoda vrhunske kvalitete. U sektoru proizvodnje pi?a proizvodi se kvalitetno pivo temeljeno na poznatoj ?eškoj tradiciji, a ljubitelji dobre kapljice mogu u?ivati u kvalitetnim vinima ?ija ponuda je u zadnjih nekoliko godina znatno oboga?ena.

U Bjelovarsko-bilogorskoj ?upaniji postoji tako?er stoljetna tradicija uzgoja slatkovodne ribe. U uzgoju su zastupljene brojne vrste riba poput šarana, soma, smu?a, tolstolobika i amura, dok se ?upanijska lovišta ubrajaju me?u najkvalitetnija u Hrvatskoj s najbrojnijom i najkvalitetnijom srne?om i niskom divlja?i.

Šumarstvo je tako?er va?na gospodarska grana ?upanije zasnovana na bogatom i raznovrsnom fondu kvalitetnih šuma s visokom zastupljenoš?u hrasta i bukve. Šumskim površinama prekriveno je 95.973 ha, odnosno 36,2 posto ?upanijske površine.

Drvna industrija je jedna od strateških grana gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske ?upanije. Razvila se na bogatom i raznovrsnom fondu kvalitetnih šuma, sa  zna?ajnim kapacitetima u proizvodnji piljene gra?e i plo?a, proizvodnji šperplo?a, furnira, iverice, masivnog i plo?astog namještaja, parketa, drvne galanterije i drugih proizvoda. Tvrtke drvne industrije Bjelovarsko-bilogorske ?upanije od 40  - 100 posto proizvodnog programa plasiraju na inozemna tr?išta, Engleske, Belgije, Njema?ke, Švicarske, Norveške, Francuske, Austrije, Rusije, Slovenije i dr.

S dugogodišnjom tradicijom i s prepoznatljivim proizvo?a?ima industrija gotovih tekstilnih proizvoda je, kvalitetom i pra?enjem modnih trendova unato? znatno ote?avaju?im i specifi?nim uvjetima poslovanja, zadr?ala zna?ajno mjesto u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske ?upanije.

Obzirom na visoku kvalitetu izrade i usluge te postoje?i ljudski kapital i tehnološke resurse, tekstilna i odjevna industrija Bjelovarsko-bilogorske ?upanije dugogodišnji je priznati partner europskih kupaca.

Metaloprera?iva?ka industrija raspola?e zna?ajnim proizvodnim kapacitetima i zauzima va?no mjesto u ukupnome gospodarstvu ?upanije, a najve?im dijelom je smještena i djeluje na podru?ju gradova Bjelovar i Daruvar.

Proizvodni program obuhva?a lijevane proizvode, paljenu ?icu, razne bravarske proizvode, opruge za namještaj i automobilsku industriju, arhitekturna rasvjetna tijela i svjetlosne sustave, dijelove i ure?aje za postrojenja prehrambene industrije i brodogradnje te gotove radne strojeve, poljoprivredne i šumarske traktore.

Industrija gra?evinskoga materijala je  zna?ajna grana industrijske proizvodnje Bjelovarsko-bilogorske ?upanije, a bazira se na proizvodnji tehni?koga i gra?evinskog kamena, proizvodnji vapna, opekarskih proizvoda, suhih ?buka, mineralnih veziva i ljepila, proizvodnji toplinski-izolacijskog materijala, sendvi?-panela razli?itih boja i dimenzija namijenjenih brzoj izgradnji industrijskih pogona. Razvijena je i proizvodnja betona i elemenata od betona, betonske galanterije i drugih kvalitetnih gra?evinskih materijala za vanjske i unutarnje radove u graditeljstvu. Posebno mjesto pripada proizvo?a?ima gra?evinske stolarije, plasti?ne, aluminijske i drvene, koji udovoljavaju svjetskim i europskim standardima energetske u?inkovitosti i pasivne gradnje.

Graditeljstvo Bjelovarsko-bilogorske ?upanije predstavlja nekoliko srednjih i veliki broj malih trgova?kih društava. Trend stanogradnje je zaustavljen globalnom krizom, no potencijalne nove prilike se naziru kroz sve ve?u usmjerenost gospodarstva, dr?ave ali i gra?ana k energetskoj u?inkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Prilika se ukazuje i kroz potrebu prilago?avanja sektora poljoprivrede i prehrambene industrije ali i svih drugih industrija standardima i zahtjevima Europske unije.

Jedna od najstarijih gospodarskih djelatnosti, trgovina ima veliko zna?enje i u gospodarstvu BB? kao najve?a pojedina?na tr?ištu usmjerena usluga. Globalna ekonomska kriza i smanjenje kupovne mo?i gra?ana, ulazak nelojalne konkurencije  kao i velikih inozemnih trgova?kih lanaca doveli su do zatvaranja velikog broja trgovina, posebice onih obrtni?kih, kao i nu?nosti promjena u poslovanju postoje?ih. Trend u djelatnosti je grupiranje manjih trgovaca i stvaranje vlastitih, povoljnijih robnih marki. Najve?i maloprodajni lanci u BB? su i unato? navedenim uvjetima poslovanja uspjeli proširiti svoje poslovanje, pove?ati broj prodavaonica i zaposlenih te odr?ati visoki udio u ukupnim prihodima i broju zaposlenih.

U sektoru prometa na ?upaniji djeluje vode?a tvrtka na nacionalnoj razini za promet putnika u tuzemstvu i inozemstvu s voznim parkom od preko 500 autobusa.

Zemljopisni polo?aj ?upanije pogoduje razvoju lovno-ribolovnoga i seoskog turizma kao jednog od najve?ih potencijala daljnjega turisti?kog razvoja ?upanije. Zbog prirodnih blagodati kojima raspola?e, u Daruvaru se na temeljima Daruvarskih toplica - specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju razvio poseban oblik zdravstvenoga turizma prepoznatljiv u RH i šire. Taj suvremeni centar o?uvanja zdravlja, nenametljivo je uklopljen u prirodu, na samim izvorima ljekovite termalne vode, okru?en višestoljetnim parkom.

Povijest sajmovanja na podru?ju Bjelovarsko-bilogorske ?upanije se?e do u 13. st. otkada datira prvi pisani trag o sajmovima u ovome dijelu Hrvatske. Statisti?ki podaci s kraja 19. i po?etka 20. st. o prometu stoke na sajmovima govore o bjelovarskome podru?ju kao glavnome sto?arskom podru?ju na širim prostorima Hrvatske, Slavonije i Bosne.

Isti?u?i posebnosti Bjelovarsko-bilogorske ?upanije, njezinoga gospodarstva, neizostavna je pri?a o me?unarodnim poljoprivrednim sajamskim priredbama, proljetnome i jesenskom me?unarodnom sajmu, koje uz druge specijalizirane sajamske priredbe na sajamskom prostoru u Gudovcu organizira tvrtka Bjelovarski sajam d.o.o..

Proljetni sajam poljoprivrede, gospodarstva i obrtništva najve?a je poljoprivredna manifestacija uz redovitu bogatu ponudu poljoprivredne mehanizacije, opreme i strojeva, sjemenske robe i repromaterijala, dok je Jesenski me?unarodni bjelovarski sajam, najve?a sajamska priredba Bjelovarskoga sajma ali i najve?a specijalizirana sto?arska priredba u zemlji.

U posljednjih nekoliko godina ulo?en je i znatan trud u obrazovnu ponudu s ciljem odgovaranja na potrebe gospodarstva. Postati svojevrsni regionalni obrazovni centar na osnovu ponude konkurentnih obrazovnih programa, plan je Uprave ?upanijskoga središta na kojemu se kontinuirano radi.

 

Ulaskom RH u Europsku uniju gospodarstvu ?e se pru?iti nove prilike ali ?e ono biti suo?eno i s novim izazovima.

?upanijsko gospodarstvo ve? u pretpristupnome razdoblju uspješno koristi mogu?nosti  za uskla?ivanje poslovanja sa standardima Europske unije i uz pomo? bespovratnih sredstava iz europskih programa ali i programa nacionalnih ministarstava.

Trendovi me?uostalim, name?u i nove standarde energetske u?inkovitosti i zaštite okoliša koji se bitno odra?avaju na konkurentnost hrvatskih proizvoda ve? sada ali još više u budu?nosti. Akteri ?upanijskoga gospodarstva prepoznali su i na ovim podru?jima lokalne neiskorištene potencijale i mogu?nosti te se sve više okre?u primjeni alternativnih izvora energije.

Ostaje za vidjeti kako ?e Republika Hrvatska iskoristiti tr?ište od preko 500 milijuna potroša?a i kako ?e se ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju u kona?nici odraziti na ?upanijsko gospodarstvo.

Podru?je Bjelovarsko-bilogorske ?upanije obiluje povijesnim i kulturnim znamenitostima. U muzejima i crkvama ?uvaju se dragocjenosti kao dokazi postojanja, trajanja i ?uvanja ?ivota na ovome podru?ju. Na svakome koraku isprepli?u se prošlost i sadašnjost.

Svake godine sredinom lipnja u Bjelovaru se odr?ava kulturno-zabavna manifestacija „Terezijana“ u ?ast carice Marije Terezije, koja je Carskim dekretom 1756. g. osnovala grad Bjelovar.

Kao turisti?ku atrakciju cijele ?upanije i šire, valja istaknuti i manifestaciju „Bo?i?na bajka“ koja se organizira u Grabovnici pored ?azme. Preko milijun lampica u to vrijeme krase idili?no seosko imanje i stvaraju topli ugo?aj bo?i?noga ozra?ja na svojevrstan na?in. Brojka i do 70  tisu?a posjetitelja govori o posebnosti ove manifestacije.

I druge kulturne i zabavne manifestacije i povijesne znamenitosti doprinose turisti?koj ponudi ?upanije. Spominju?i Dokuart-a, BOK fest, Bo?i?ni gala koncert, Lovrakove dane kulture, Me?unarodni tjedan udaraljkaša, Darfest – festival zabavne glazbe, Vinodar, Sajam sira, Dane ?eške kulture, Do?inky – ?etvene sve?anosti i Dane Zrinskih nabrojali smo samo nekolicinu njih.

Najbolje do?ite i sami provjerite geslo koje ka?e da je Bjelovarsko-bilogorska ?upanija „Zelena oaza zdravlja, znanja, tradicijskih vrijednosti i pravih prilika". Dobrodošli!

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站