Objavljeno: 20. 09. 2017. , A?urirano: 20. 12. 2018.

?upanijska komora Bjelovar je uz vode?eg partnera ?upanijsku komoru Vara?din zapo?ela 1. kolovoza provedbu projekta DUO PACK, ?ije je financiranje odobreno u sklopu prvog natje?aja Interreg V-A Programa Ma?arska – Hrvatska 2014. – 2020. Uz ?upanijske komore Bjelovar i Vara?din, partneri su projekta dvije regionalne komore iz Ma?arske – Trgovinska i industrijska komora ?upanije Zala i Trgovinska i industrijska komora ?upanije Somogy. Projekt traje 16 mjeseci, s prora?unom od 100.113,00 eura.

 

?K Vara?din i ?K Bjelovar prenose ma?arska iskustva u dualnom obrazovanju

Konferencija Prakti?an pristup stvarnom znanju koja je slu?beno ozna?ila po?etak EU projekta DUO PACK odr?ala se 12. rujna u Kaposváru (Ma?arska).

Osnova za prijavu projekta postoje?i je sustav hrvatskoga strukovnog obrazovanja s teorijom i praksom koja se dijelom provodi u školama, obrtima i poduze?ima i koja, uz pozitivne iznimke, ne zadovoljava sadašnje potrebe tr?išta rada i ne izlazi u susret mladima, naro?ito u dijelu Hrvatske koji je izrazito proizvodno orijentiran. U Ma?arskoj gospodarske komore imaju klju?nu ulogu u provedbi dualnog sustava obrazovanja te u?enicima osiguravaju kvalitetna mjesta za naukovanje u ma?arskim poduze?ima. 

Budu?i da hrvatski obrazovni sustav ne uklju?uje komore u sustav dualnog obrazovanja, ovim se projektom ?ele objema hrvatskim ?upanijama prenijeti ma?arska iskustva i predstaviti programi rada i izobrazbe odabranih profesija te pokušati prenijeti takva iskustva u komore u pograni?nom podru?ju. Razmjena ve? provjereno dobre prakse postavit ?e osnovu za sagledavanje, budu?i razvoj i uvo?enje novih na?ina rada u školama, a Komori dati mogu?nost za jasno pozicioniranje, posredovanje i bolje korištenje potencijala me?u sudionicima dualnog obrazovanja.

Op?i je cilj projekta bolje iskoristiti potencijal za u?enje, temeljeno na radu u prekograni?nom podru?ju, dok je poseban cilj podi?i svijest sudionika o va?nosti stjecanja stru?nih kompetencija i fleksibilnost u?enja na radu te njihovo uskla?ivanje s potrebama gospodarstva.

U nadolaze?im aktivnostima predstavnici komora, nastavno osoblje i donositelji odluka u podru?ju obrazovanja sudjelovat ?e na brojnim stru?nim doga?ajima – sajmovima poslova, okruglim stolovima, studijskim putovanjima i konferencijama, uz sudjelovanje ma?arskih i hrvatskih stru?njaka iz podru?ja srednjega strukovnog obrazovanja te ?e zajedni?ki pridonijeti izradi finalne studije kao kompilacije prijedloga i pozitivnih mišljenja s preporukama za što bolju iskoristivosti potencijala za u?enje, temeljeno na radu u prekograni?nom podru?ju.

 

Odr?ana radionica u sklopu projekta DUO PACK o iskustvu ma?arskih stru?njaka u provedbi dualnog obrazovanja

U skladu s planom provo?enja aktivnosti projekta DUO PACK (ID: HUHR/1601/4.1.2/0032) kojeg provodi ?K Bjelovar i ?K Vara?din, u ?K Bjelovar je 13. o?ujka odr?ana radionica na temu Iskustva ma?arskih stru?njaka u provedbi dualnog obrazovanja. Tom je prilikom Damir Zvonar iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih govorio o srednjem strukovnom obrazovanju u Hrvatskoj s osvrtom na specifi?nosti gospodarskog profila Bjelovarsko-bilogorske ?upanije. Renata Jaki? je ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Podru?nog ureda Bjelovar govorila o profesionalnom usmjeravanju u HZZ-u, alatima obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uklju?enosti.

Radionica  se odr?ala u okviru projektne aktivnosti 4. Prijenos znanja; Razmjena najbolje prakse; Umre?avanje, a okupila je  lokalne dionika – predstavnike srednjih strukovnih škola (profesora, ravnatelja) te predstavnike ?K Bjelovar i ostale dionike zainteresirane za provedbu i unaprije?enje srednjega strukovnog obrazovanja.

Cilj radionice je bio stjecanje novih specifi?nih znanja vezanih uz metodologiju provo?enja strukovnog osposobljavanja u Ma?arskoj, odnosno, Hrvatskoj te poticanje i ja?anje gospodarske i prekograni?ne teritorijalne aktivnosti i suradnje s naglaskom na poboljšanje komunikacije izme?u obrazovnih institucija i klju?nih dionika projekta – komora kroz korištenje mogu?nosti daljnjeg umre?avanja i suradnje u podru?ju strukovnog obrazovanja. Ma?arski stru?njaci su istaknuli ulogu gospodarske komore i industrije u strukovnom osposobljavanju te naveli djelatnosti Centara za profesionalno osposobljavanje i izazove vo?enja karijere, odnosno kako to funkcionira u Ma?arskoj.

 

U ?K Bjelovar odr?ana druga radionica o va?nosti naukovanja s društvenog i gospodarskog aspekta u sklopu projekta DUO PACK

U ?K Bjelovar u ?etvrtak 20. rujna 2018. g. odr?ana je druga radionica u sklopu provedbe projektnih aktivnosti 4. Prijenos znanja; Razmjena najbolje prakse projekta DUO PACK. Projekt DUO PACK ?K Bjelovar provodi od 1. kolovoza 2017.g. u suradnji  s ma?arskim trgovinskim i industrijskim komorama Zala i Somogy te ?K Vara?din kao glavnim partnerom, a projekat je sufinanciran sredstvima EU putem Programa prekogran?ene suradnje Ma?arska- Hrvatska.

Tema odr?ane radionice bila je va?nost naukovanja s društvenog i gospodarskog aspekta s ciljem ukazivanja na potrebu stjecanja stru?nih kompetencija za strukovna zanimanja u poduze?ima putem u?enja temeljenog na radu.

U tu svrhu je Mirela Leki?, voditeljica Odjela za obrazovanje i razvoj potencijala Hrvatske obrtni?ke komore predstavila  Vodi? za poslodavce za naukovanje kao pomo?no sredstvo svim poslodavcima koji prepoznaju nu?nost i ?ele se uklju?iti u naukovanje i otovoriti vrata svojih radionica,salona i dr. u?enicima kako bi stekli prakti?ne vještine. Naime, nu?nost je da se i poslodavci u što ve?oj mjeri uklju?e u strukovno obrazovanje jer se klasi?nim u?enjem u obrazovnim institcijama ne mo?e stvoriti kadar koji u potpunosti odgovara potrebama tr?išta rada.

Upravo o potrebama tr?išta rada, odnosi o konkretnim iskustvima tvrtke koja prima u?enike na naukovanje, govorio je Vjekoslav Kova?evi? iz tvrtke R?V d.o.o ?akovec koja u dvije radionice smejštene u ?akovcu i Bjelovar prima u?enike nanaukovanje iz razli?itih i tra?enih zanimanja. U svome izlaganju istaknuo je na va?nost naukovanja s gledišta poslodavaca te je istaknuo ?injenicu da se marljivi i talentirani budu?i radnici prepoznaju ve? nakon 10-ak dana provodenih u radionici na stru?noj nastavi i tvrtka takve u?enike obi?no i zadr?ava na radnome mjestu nakon završenog obrazovanja.

Ma?arska iskustva o oragnizaciji stru?ne prakse podjelila je Viktoria Bango-Rodek iz Trgovinske i industrijske ?upanije Zala koja je istaknula da su i ma?arski poslodavci trenutno suo?eni s problemom nedostatne radne snage, no za razliku od Hrvatske kod njih je velika ve?ina tvrtki uklju?ena u strukovno obrazovanje, posjeduje potrebne licence i spremna je primati u?enike na naukovanje.

o va?nosti strukovnog obrazvanja u podru?ju zdravstva, govorila je Hajnalka Horvath direktorica Kolping centra za obrazovanje u podu?ju zdravstva i socijalne skrbi.

 

Odr?ana konferencija „Stanje i reforma strukovnog obrazovanje- hrvatska i ma?arska perspektiva“

U hotelu „Central“ u Bjelovaru u ?etvrtak 15. studenog 2018.g. odr?ana je konferencija u sklopu provedbe projektnih aktivnosti projekta DUO PACK- prakti?ni pristup konkretnom znanju“.

Tema konferencije bila je stanje strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj danas te njezina reforma, a svoje iskustva u provedbi i reformi strukovnog obrazovanja dali su i ma?arski stru?njaci iz podru?ja obrazovanja i naukovanja.

Mr.sc. Mirela Leki? je u uvodnome dijelu konferencije naglasila va?nost naukovanja u poduze?ima kao dijelom strukovnog obrazovanja i nu?nosti da se pove?a broj sati koje ?e djeca provoditi u u?enju konkretnih vještina u relanom okru?enju. Kako bi se pomoglo hrvatskim poslodavcima u licencirenju svojih poduze?a za primanje u?enika na naukovanja, Hrvatska obratni?ka komora je izdala Vodi? za poslodavce za naukovanje koji sadr?i sve zakonske uvjete i druge informacije o naukovanju.

Mile ?iv?i?, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, iznio je inforamcije o stanju strukovnog obrazovanja danas i smjerovima njezine reforme, naglasivši da trenutno u Hrvatskoj 12 škola provodi eksperimentalni kurikulum za strukovna zanimanja.

Svoje vi?enje strukovnog obrazovanja iznijeli su i ravnatelji dviju strukovnih škola, Dalibor Vukalovi?, ravnatelj Prehrambene i ugostiteljske škole iz Bjelovara i  Nataša Vibiral, ravnateljica Komercijalne i trgova?ke škole iz Bjelovara.

U drugome dijelu konferenciji svoja iskustva podijeli su i ma?arski stru?njaci iz podru?ja strukovnog obrazovanja i naukovanja.

Mr.sc. Janos Kard, zamjenik direktor Centra za strukovno obrazovanje u Kaposvaru upoznao je nazo?ne s ma?arskim sustavom strukovnog obrazovanja te koji je u bitnome razlikuje od Hrvatskog, a jedna od karakersitika je i postojanje strukovnih gimnazija koje hrvatski obrazovni sustav ne poznaje.

Svoja iskustva o naukovanju i primanju u?enika na naukovanja iznijeli su Szablcs Ottmájer, glavni kuhar restorana Sandor i Tamas Büttner, osniva? i izvršni direktor tvrtke Büttner Kft. koja prosje?no godišnje prima na naukovanje 89 u?enika iz razli?itih tehni?kih zanimanja.

O na?inu provedbe nakovanja na dijelu jezera Balaton koji pripada regiji Somogy, govorio je Loránt Szamosi, direktor Centra za strukovno obrazovanje u Siofoku. Jezero Balaton je izrazito turisti?ki orijentiran te je razumljivo da u tome dijelu postoji veliki interes u?enika  za turisti?ka i ugostiteljska zanimanja.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站