Op?a uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vije?a od 27. travnja 2016. godine stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. Op?a uredba ?e se primjenjivati u svim dr?avama ?lanicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Op?a uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, me?u ostalim, i prava koja ispitanik mo?e ostvariti. Vaša su prava na temelju Op?e uredbe:

  • Pravo na pristup (?lanak 15) – u svakom trenutku ispitanik mo?e kontaktirati s HGK te dobiti potvrdu obra?uju li se njegovi osobni podaci i ako se ti podaci obra?uju, zatra?iti pristup njima.
  • Pravo na ispravak (?lanak 16) – ako se obra?uju osobni podaci koji su neto?ni, u bilo kojem trenutku mo?e se zatra?iti ispravak, a ako su oni nepotpuni, mogu se dopuniti.
  • Pravo na brisanje (?lanak 17) – ispitanik ima pravo tra?iti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako ih je HGK nezakonito obradio ili ako osobni podaci više nisu nu?ni u odnosu na svrhu obrade ili sl. uzimaju?i u obzir da postoje razlozi koji onemogu?uju trenuta?no brisanje, primjerice radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.
  • Pravo na ograni?enje obrade (?lanak 18) – mo?e se od HGK zatra?iti ograni?enje obrade osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka (?lanak 20) – ispitanik ima pravo dobiti osobne podatke u strukturiranom, uobi?ajeno upotrebljavanom i strojno ?itljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.
  • Pravo na prigovor (?lanak 21) – u svakom trenutku mo?e se ulo?iti prigovor na obradu osobnih podataka, ako se obrada temelji na legitimnim interesima, uklju?uju?i izradu profila ili ako podatke obra?ujemo za potrebe izravnog marketinga.
  • Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedina?nih odluka (profiliranje) (?lanak 22) – ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isklju?ivo na automatiziranoj obradi, uklju?uju?i izradu profila.
  • Pravo na pritu?bu – ako se smatra da je obradom osobnih podataka prekršena Op?a uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vije?a ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadle?na je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Op?a uredba utvr?uje na?ela zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka. Radi ostvarenja prava ispitanika ?iji se podaci prikupljaju i obra?uju, na ovoj stranici omogu?eno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom u HGK ili ?upanijske komore. 

Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika na pristup

Zahtjev za ostvarivanje prava na brisanje

Zahtjev za ostvarivanje prava na ispravak

Zahtjev za ostvarivanje prava na ograni?enje obrade

Zahtjev za ostvarivanje prava na prenosivost podataka

Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor

Za sva pitanja u vezi s primjenom Op?e uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Op?e uredbe o zaštiti podataka mo?ete se obratiti na adresu elektroni?ke pošte: zastitapodataka@www.taikochao.com ili na broj telefona: 01/4561 555.

 

Propisi koji reguliraju rad Hrvatske gospodarske komore:

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站