Vrijeme odr?avanja: 14.02.2020.

Objavljeno: 12. 02. 2020. , A?urirano: 12. 02. 2020.

Zajedni?ki sastanak ?lanica ?upanijske komore Pula - Strukovne grupe putni?kih agencija i Strukovne grupe IT Istre, odr?at ?e se 14. velja?e (petak) u 12 sati u Pore?u (dvorana ?atika). Na sastanku ?e se razgovarati na koji na?in ?lanice ovih strukovnih grupa mogu sura?ivati. Me?u ostalim, putni?ke agencije IT sektoru mogu ponuditi usluge poput organiziranja team buildinga ili drugih doga?anja, dok IT sektor mo?e ponuditi usluge ciljane za turisti?ki sektor.

Sastanak ?e se odr?ati u sklopu me?unarodnog sajma prehrane, pi?a i opreme za turizam Promohotel, ?iji je jedan od suorganizatora HGK – ?K Pula. 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站