Vrijeme odr?avanja: 23.06.2019. - 27.06.2019.

Hrvatske tvrtke na konferenciji o kiberneti?koj sigurnosti

Objavljeno: 26. 06. 2019. , A?urirano: 26. 06. 2019.

Digitalna ekonomija raste sedam puta br?e od ostatka gospodarstva, a do 2020. otvorit ?e ?ak ?etiri milijuna radnih mjesta. Internet je iz korijena izmijenio poslovanje i danas je okosnica funkcioniranja banaka, škola i vlada diljem svijeta.

Istovremeno, procjenjuje se da su prijetnje kiberneti?koj sigurnosti prošle godine prouzro?ile više od 500 milijardi eura štete na svjetskoj razini, stoga je to tema koja redovito okuplja i stru?njake za kiberneti?ku sigurnost, vo?e industrije, startupove, investitore, akademike te diplomate i vladine du?nosnike.

Jedno od najzna?ajnijih me?unarodnih doga?anja u podru?ju kiberneti?ke sigurnosti, koje ?e od 23. do 27. lipnja na Sveu?ilištu u Tel Avivu u Izraelu okupiti više od 8 tisu?a sudionika iz 80 zemlje, posjetile su i hrvatske tvrtke, ?lanice Grupacije za informaciju sigurnost HGK.

„Informacijska sigurnost se u svijetu do?ivljava iznimno ozbiljno, budu?i da danas informacije predstavljaju klju?ni poslovni resurs, a svako narušavanje njihove sigurnosti mo?e donijeti ogromnu poslovnu i reputacijsku štetu organizacijama. Na?alost, svjedoci smo svakodnevnih incidenata informacijske sigurnosti, gubitka osjetljivih informacija, narušavanja njihove povjerljivosti i dostupnosti, kao i brojnih povreda osobnih podataka.,“ rekla je predsjednica Grupacije za informacijsku sigurnost HGK i direktorica tvrtke Ostendo Consulting Biljana Cerin, koja u sklopu konferencije sudjeluje u okruglom stolu na temu identifikacije rizika u kriti?nim nacionalnim infrastrukturama. Isti?e da se još uvijek organizacijske i tehni?ke mjere zaštite informacija i informacijskih sustava ne primjenjuju primjereno razini izlo?enosti rizicima, a u svjetlu najnovijih izvora napada i prijetnji, mo?emo re?i da smo još uvijek 'korak iza' zlonamjernih napada?a.

Cerin je napomenula da je nu?no odrediti klju?nu osobu na razini dr?ave za upravljanje informacijskom sigurnoš?u na razini dr?ave. Bez toga ne mo?emo govoriti o sustavnom upravljanju informacijskom sigurnoš?u u zemlji. Upravo se u tom dijelu mo?emo ugledati na Izrael.

„U Hrvatskoj je stanje kiberneti?ke sigurnosti vrlo loše. Još uvijek nije razvijena svijest da je kra?a podataka jednako vrijedna kao i primjerice kra?a auta. Na stranu banke i ostale institucije koje su vrlo regulirane, no ostale tvrtke dosta kalkuliraju oko investicija u kiberneti?ku sigurnost, a bez nje ne mogu niti biti na tr?ištu,“ rekao je Goran Je?i?, direktor tvrtke Business Computer Sytems, koja izvozi svoja rješenja u Švicarsku i SAD, prvenstveno u podru?ju programskih rješenja u oblaku (cloud computing). Ve? sura?uju s desetak izraelskih tvrtki te planiraju ja?anje suradnje s postoje?im partnerima te pronalazak novih i kroz posjet konferenciji.

Tijekom proteklih osam godina Cyber Week postao je jedan od najzna?ajnijih me?unarodnih doga?anja u podru?ju kiberneti?ke sigurnosti. U organizaciji Hrvatske gospodarske komore na konferenciji sudjeluju predstavnici šest hrvatskih IT tvrtki iz Grupacije za informacijsku sigurnost HGK: Business Computer Systems iz Bjelovara te Badurini, King ICT, Ostendo Consulting, Alfatec Group i Telecron iz Zagreba.

Konferencija uklju?uje više od 50 okruglih stolova, panela, radionica, foruma i natjecanja. Cyber Week organiziraju Interdisciplinarni centar za kiberneti?ka istra?ivanja Blavatnik (ICRC), Radionica za znanost, tehnologiju i sigurnost Yuval Ne'eman, Sveu?ilište u Tel Avivu, Izraelska nacionalna kiberneti?ka direkcija pod Uredom premijera i Ministarstvo vanjskih poslova Izraela.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站