Ovjera dokumenata koji prate robu pri izvozu i uvozu

Hrvatska gospodarska komora ovlaštena je ovjeravati odre?enu trgovinsku dokumentaciju koja prati robu pri izvozu i uvozu kao što su fakture, cjenici, tehni?ka i natje?ajna dokumentacija, uvjerenja o kakvo?i, sanitarni, fitosanitarni te veterinarski certifikati i sl., pe?atom "Seen in the Chamber".

Naglašavamo da se ovjeravanjem trgovinske dokumentacije potvr?uje vjerodostojnost pe?ata i potpisa slu?bene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i sadr?aj isprave.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站