Informacije o stranim tr?ištima i izvoznim procedurama

Hrvatska gospodarska komora redovito pru?a informacije o postoje?im ugovorima o slobodnoj trgovini te trenutnim trgovinskim odnosima izme?u EU i tre?ih tr?i?ta, visini carine za odre?ene tarifne brojeve pri izvozu na tre?a tr?i?ta, trgovinskim preprekama, izvoznoj i uvoznoj dokumentaciji te o inozemnom poreznom sustavu. Nadalje, tvrtke mogu dobiti informacije i analiti?ke prikaze gospodarsko-politi?ke situacije na pojedinom tr?i?tu, bilateralnih ugovora potpisanih s pojedinom zemljom, specifi?nostima u poslovanju te statistici robne razmjene Hrvatske sa svakom pojedinom zemljom. Pru?amo vam informacije i analizu gospodarsko-politi?ke situacije na inozemnim tr?i?tima za koje ste zainteresirani. Predla?emo vam potencijalna tr?i?ta za plasman va?ih roba i usluga.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站