Baza uvoznika i izvoznika

Sadr?i podatke o trgova?kim društvima, ?lanicama Hrvatske gospodarske komore ?iji je uvoz ili izvoz u protekloj godini evidentirala Carinska uprava. Izvješ?a mogu obuhvatiti sve hrvatske tvrtke uvoznike / izvoznike ili samo tvrtke uvoznike / izvoznike odre?enog proizvoda. Prema zahtjevu stranke postoji mogu?nost kombiniranja razli?itih kriterija (proizvod, ?upanija, dr?ava, visina ostvarenog uvoza / izvoza). Na temelju podataka Dr?avnog zavoda za statistiku Hrvatska gospodarska komora tako?er mo?e izraditi statisti?ka izvješ?a temeljena na podatcima o izvozu proizvoda odre?ene carinske tarife i zemljama namjene, ali i uvozu prema proizvodima odre?ene carinske tarife i zemljama podrijetla.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站