Vrijeme odr?avanja: 28.11.2019.

Objavljeno: 05. 12. 2019. , A?urirano: 06. 12. 2019.

Izborna plenarna sjednica Udru?enja cestovnog teretnog prometa Hrvatske gospodarske komore odr?ana je 28. studenoga. Na sjednici su izabrani predsjednik, zamjenik predsjednika i ?lanovi Vije?a Udru?enja te je usvojen Poslovnik o radu Udru?enja cestovnog teretnog prometa.

Za predsjednika je izabran Darko Vukadinovi? iz poduze?a La Log d.o.o., Sesvete, koji je i ?lan Vije?a Udru?enja.

Za zamjenika predsjednika izabran je Darko Banko iz tvrtke Banko Transport d.o.o. iz Tinjana, koji je i ?lan Vije?a.

Za preostale su ?lanove izabrani:

 1. Crnov-commerce d.o.o., ?akovo – Mario Crnov
 2. Jur?ec - transporti d.o.o., Prelog – Jur?ec
 3. Koltrans d.o.o., Zagreb – Anton Kolak
 4. MZA-Transporti d.o.o., Zagreb – Zdenko Majstorovi?
 5. Ricardo d.o.o., Darda – Dario Maji?
 6. Slo?na bra?a d.o.o., Split – Jakov Juginovi?
 7. Straga trans d.o.o., Lipik – Alen Geler
 8. Šimuni? promet d.o.o., Drnje – Branko Šimuni?
 9. Transport in?enjering d.o.o., Slavonski Brod – Ivo Kne?evi?

U dosadašnjem radu Udru?enje se bavilo rješavanjem problema u cestovnom prijevozu tereta, u ?emu navodimo va?nija postignu?a:

 • Republika Hrvatska pristupila je 31. sije?nja 2017. godine Protokolu CMR Konvencije iz 1978. godine (tzv. CMR-SDR Protokol). Za Hrvatsku je Protokol stupio na snagu 1. svibnja 2017. godine.
 • Izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i ozna?avanju vozila od 1. sije?nja 2018. godine za nove automobile više nije potreban tehni?ki pregled, tzv. nulti tehni?ki pregled. Stanice za tehni?ki pregled ovlaštene su za izdavanje i potvr?ivanje prometne dozvole, pa više nije potrebno odlaziti u MUP zbog potvr?ivanja prometne dozvole, a smanjene su i odre?ene naknade.
 • Izmjenama Zakona o trošarinama uveden je institut povrata dijela trošarina na pogonsko gorivo poduzetnicima koji se bave komercijalnim prijevozom robe i putnika, što ?e donijeti dugo o?ekivano rastere?enje poslovanja.

Predsjednik Udru?enja Darko Vukadinovi? rekao je da ?e Udru?enje nastaviti suradnju s resornim ministarstvom kako bi svi hrvatski prijevoznici bili izuzeti od primjene odredbe o ograni?enju teretnog prometa vozilima iznad 7,5 tona najve?e dopuštene mase u tranzitu kroz Republiku Sloveniju. Najavio je i da ?e Udru?enje raditi na rješavanju drugih problema, kao što je ograni?enje prometovanja cestama u zimskim uvjetima, smanjenje cijene edukacije za KOD 95, subvencioniranje nabave prijenosnih klima-ure?aja za kamione, smanjenje cestarina za vozila s motorima EURO 6 standarda te druga?iji obra?un HRT-ove pristojbe.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站