Vrijeme odr?avanja: 18.10.2019.

Objavljeno: 18. 10. 2019. , A?urirano: 05. 05. 2020.

Stupanjem na snagu Pravilnika o putnom listu („Narodne novine“ 57/2018), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o putnom listu (NN 55/2019), Odluke kojom se ovlaš?uje HGK za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu (MMPI 19.07.2018.) i Odluke o visini naknade za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu (MMPI, 19.07.2018.), Hrvatska gospodarska komora ovlaštena je ustanova za izdavanje knjiga putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu.

Poslovi vezani uz izdavanje knjige putnih listova obavljati ?e se putem ?upanijskih komora.

Knjiga putnih listova mo?e se izdati samo prijevozniku koji ima va?e?u licenciju za obavljanje prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika.

Za izdavanje Knjige putnih listova pla?a se naknada u iznosu od 50,00 kuna.

Dio naknade u iznosu od 25 kuna upla?uje se na ra?un Dr?avnog prora?una:

Primatelj: Dr?avni prora?un

IBAN: HR1210010051863000160

Model i poziv na broj: HR 64 7129-1087-04090-21

Opis pla?anja: naknada za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu

 

Drugi dio naknade u iznosu od 25 kuna upla?uje se na ra?un Hrvatske gospodarske komore:

Primatelj: Hrvatska gospodarska komora

IBAN: HR1423400091100241295

Model: 00

Poziv na broj: 3312700-OIB (prijevoznika)

Opis pla?anja: Knjiga putnih listova

 

Potrebno je da prijevoznik prije izdavanja knjige putnih listova dostaviti dokaz o uplati naknade.

Uputa za popunjavanje putnog lista nalazi se u Pravilniku o izmjenama pravilnika o Putnom listu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站