Objavljeno: 24. 06. 2016. , A?urirano: 21. 10. 2016.

Poljoprivredna proizvodnja je uz turizam strateška grana gospodarstva u Šibensko–kninskoj ?upaniji (u daljnjem tekstu ŠK?). Uz biljnu proizvodnju, gdje dominira maslinarstvo, vinogradarstvo, u manjoj mjeri povrtlarstvo i vo?arstvo, najve?i udjel u ukupnom prihodu od poljoprivredne proizvodnje u ŠK? zauzima sto?arstvo. Sto?arskom proizvodnjom se prema nekim podacima bavi oko 2.200 OPG-a koja su u sustavu dr?avnih poticaja, a stvarni broj je i ve?i.

Posljednjih godina su se ulagali i ula?u se napori Ministarstva poljoprivrede i stru?nih slu?bi da se što ve?i broj OPG-a potakne na preradu mlijeka u sir, posebice za uzgajiva?e ovaca i koza, kako bi se osigurali što ve?i prihodi. Proizvodnja sira je vrlo zahtjevna i iziskuje znanje, ulaganje, trud i radnu snagu. Tako?er, u našim uvjetima velika ve?ina proizvo?a?a sira, posebice ov?jeg i kozjeg, sa svojim koli?inama ne mogu konkurirati na ve?em tr?ištu, ali imaju kvalitetan proizvod za osobne potrebe, što je još donedavno bilo nezamislivo.

Danas se na podru?ju ŠK? tek 10-tak OPG-a bavi ozbiljnom proizvodnjom sira (kravljeg, ov?jeg, kozjeg), te imaju zadovoljavaju?u koli?inu i kvalitetu proizvoda. Kao dodatan poticaj razvoju djelatnosti bila je osnovana Udruga malih sirara ŠK? - „Mišinac“, a na Pu?kom otvorenom u?ilištu Knin provedena je edukacija proizvo?a?a mlijeka za zanimanje mljekar-sirar koju je uspješno završio odre?eni broj polaznika. Tako?er, 13 OPG-a dobilo je sredstva od strane MPRRR kako bi osigurali zakonom propisane uvjete za registraciju mini sirana, Zakonom o veterinarstvu (NN 41/07) prema Pravilniku o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda ?ivotinjskog podrijetla na obiteljskom poljoprivrednim gospodarstvima (NN RH 149/03, NN 9/07). Dodatno, Ugovorom izme?u Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Udruge Mišinac donirana su sredstva za kupnju 7 sirarskih kotlova. Me?utim, zbog poteško?a u poslovanju neki od njih su prestali sa radom.

Proizvodnja tradicijskih sireva na OPG-ima vrlo je va?no usmjerenje u sto?arskoj proizvodnji. Preradom mlijeka na OPG-u rješava se problem otkupa, pove?ava  dohodovnost i ?uva tradicija, ?ime se pove?ava  raznolikost ponude mlije?nih proizvoda na tr?ištu. Takvom vrstom poizvodnje prate se i europski trendovi, što pove?ava konkurentnost naših proizvo?a?a. Mnogim našim OPG-ima koji iz objektivnih razloga nisu u mogu?nosti pove?ati koli?inu proizvedenog mlijeka, proizvodnja sira, kao proizvoda s dodatnom tr?išnom vrijednosti, mo?e omogu?iti opstanak.

Sve  je ve?i broj potroša?a, kako doma?ih tako i stranih, koji ?ele auhtotone sireve, proizvedene u malim serijama, po tradicijskim recepturama i s naglašenim ekološkim predznakom. Posljednjih 10 godina u Hrvatskoj se poti?e razvoj tradicionalnih tehnologija u proizvodnji sira kako bi se unaprijedila kvaliteta ?ivota i oplemenila turisti?ka i gospodarska ponuda na ruralnim podru?jima.

U tom smislu proizašla je potreba za organiziranjem manifestacije pod nazivom Festival sira – Drniš, koja je za cilj imala promovirati sirarsku proizvodnju Šibensko-kninske ?upanije i cijele Dalmacije, a ujedno je i pozicionirati u ukupnoj hrvatskoj ponudi kao punopravnu, ali ne i dovoljno prepoznatu.

Manifestacija je ostvarila svoj osnovni cilj motiviranja proizvo?a?a na kvalitetniju proizvodnju na osnovu ocjenjivanja sira i rezultata analize od strane stru?nog povjerenstva Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Samo na 1. Festivalu, da se podsjetimo, ukupno su 29 OPG-a te 3 pravne osobe sa jednim ili više uzoraka sudjelovali u ocjenjivanju sireva, sveukupno 49 uzoraka. Od ukupnog broja uzoraka 18 je dobilo medalju: 8 zlatnih, 4 srebrna i 6 bron?anih, a 2 uzorka proglašena su šampionima natjecanja. Tijekom godina broj ocjenjenih uzoraka se mijenjao, ali u ukupnom postotku mo?emo naglasiti da je kvaliteta sireva rasla.

U skladu s osnovnom zamisli Festivala sira – Drniš, cilj nam je i u ovoj 2016. godini ostvariti jednako uspješnu manifestaciju, te osobito potvrditi njen zna?aj i prepoznatljivost. U tom smislu opet smo je locirali za drniško podru?je, obzirom da na Drniš i okolicu otpada glavnina sirarske proizvodnje u Šibensko-kninskoj ?upaniji, a osobito je zna?ajno po proizvodnji autohtonog dalmatinskog “sira iz mišine”. Tako?er, ostajemo orijentirani na mjesec lipanj, zbog odgovaraju?e ponude kvalitetnog sira.

Manifestacija ?e i nadalje zadr?ati visoku stru?nu razinu, s jasnim usmjerenjem daljnjeg rasta kvalitete i konkurentnosti malih proizvo?a?a sira. Tako?er, dodatan napor planira se u usmjeravanju proizvo?a?a na stvaranje brendova i zaštitu autohtonosti i podrijetla proizvoda. Ve? uspostavljena uspješnja suradnja s Agronomskim fakultatom i Ministarstvom poljoprivrede u tom smislu ?e dodatno unaprijediti razinu organizacije.

Tako?er, manifestacija i dalje ostaje okrenuta proizvo?a?ima, koje sada i osobno poznajemo, te mo?emo u komunikaciji ostvariti još potpunije ispunjavanje njihovih potreba.

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站