Vrijeme odr?avanja: 10.12.2019.

Objavljeno: 16. 12. 2019. , A?urirano: 19. 12. 2019.

U sarajevskom Domu Oru?anih snaga BiH, 10. je prosinca odr?ana izlo?ba i predstavljanje naoru?anja i vojne opreme deset hrvatskih tvrtki predstavnicima Ministarstva obrane i Oru?anih snaga Bosne i Hercegovine kao i predstavnicima drugih zainteresiranih agencija i tvrtkama namjenske industrije iz BiH.

U Sarajevu su izlagale hrvatske tvrtke: Borovo d.d., Inkop international d.o.o., Jacquard d.o.o., Šestan-Busch d.o.o., ?ateks d.d., Hemco d.o.o., Galeb dalmatinska trikota?a d.d. Omiš, Pomorski centar za elektroniku d.o.o., HS produkt d.o.o. i Dok-Ing.

Hrvatsko je izaslanstvo vodio pomo?nik ministra obrane RH Roman Mikuli? koji se na izlo?bi sastao s pomo?nikom ministra za nabavu i logistiku MO BiH Borislavom Jezeraški?em.

U organizaciji izlo?be i predstavljanja zna?ajnu je ulogu odigrao Ured HGK u Sarajevu pri Veleponslanstvu RH.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站