Objavljeno: 20. 04. 2020. , A?urirano: 21. 05. 2020.

HZJZ objavio je 20. svibnja najnovije preporuke za sprje?avanje infekcije u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima u okviru postupnog ubla?avanja restrikcija vezanih uz COVID-19

Radi sprje?avanja širenja infekcije tijekom boravka u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima potrebno je osigurati fizi?ki razmak me?u posjetiteljima te izme?u posjetitelja i zaposlenika.

Organizacija rada. U objektima se stolovi do dolaska gostiju dr?e praznima, a pribor se servira kada gosti sjednu. Preporu?uje se jelovnike istaknuti na ulazu ili drugom vidljivom mjestu na odgovaraju?i na?in u plastificiranom obliku, odnosno preporu?uje se ukloniti klasi?ne oblike jelovnika. Mogu?e je posjetiteljima dati usmenu preporuku ili na koji drugi prihvatljivi na?in iskazati ponudu hrane i pi?a.

Ograni?enje ukupnog broja posjetitelja. Ograni?enje broja posjetitelja mo?e se posti?i na na?in da se na raspolaganje stavi onaj broj stolova koji je mogu?e postaviti tako da su stolovi me?usobno udaljeni 1,5 m. Ulazak gostiju regulira se na na?in da sljede?i posjetitelj ili skupina posjetitelja mo?e u?i tek kad prethodna skupina posjetitelja napusti prostor objekta. Fizi?ki razmak izme?u pojedinih grupa posjetitelja mora biti najmanje 1,5 m. Stolovi trebaju biti raspore?eni tako da se odr?i fizi?ki razmak od 1,5 m me?u stolovima, odnosno me?u razli?itim skupinama gostiju. Za stolovima mogu sjediti organizirane skupine gostiju pri ?emu me?u pojedinim skupinama gostiju u objektu razmak mora biti najmanje 1,5 m. Primjerice, ?lanovi jedne obitelji sjede udaljeni 1,5 m od druge skupine gostiju, ?ak i ako se radi o duga?kim stolovima koji su namijenjeni za sjedenje više osoba.

Poslu?ivanje hrane i pi?a. Posjetitelji tako?er mogu u ugostiteljskom objektu naru?iti obrok ili napitak koji ?e uzeti sa sobom i konzumirati na terasi, odnosno na otvorenome. Prilikom naru?ivanja mora se poštovati fizi?ki razmak od najmanje 1,5 m izme?u kupaca koji ?ekaju u redu. Za šankom je mogu?e naru?iti i preuzeti hranu ili napitak bez zadr?avanja, odnosno nije dopušteno zadr?avanje za šankom. Tako?er, mogu?e je poslu?ivanje staja?ih gostiju ako se dr?e fizi?kog razmaka, bez visokih stolova, uz konzumaciju iz ruke.

Zaposlenik koji poslu?uje gosta na vanjskim prostorima samog objekta. Odre?uje se jedan zaposlenik koji poslu?uje unaprijed to?no odre?eni broj stolova kako bi se što više smanjilo miješanje zaposlenika i gostiju. Izme?u napla?ivanja usluge i poslu?ivanja pojedinih posjetitelja zaposlenik objekta mora dezinficirati ruke.

Posebna pravila za ugostiteljske objekte u smještajnim kapacitetima i ostale koji imaju buffet na?in poslu?ivanja. U ovim objektima preporu?uje se da posjetitelji odr?avaju fizi?ki razmak od 1,5 m tijekom boravka, a naro?ito tijekom poslu?ivanja obroka na buffet na?in, osim ako se radi o ?lanovima iste obitelji kada nije potrebno da ?lanovi iz iste obitelji tijekom boravka u ugostiteljskom objektu odr?avaju razmak od 1,5 m. Preporu?uje se da buffet na?in poslu?ivanja bude proveden tako da postoji pregrada izme?u gostiju i hrane i da jedan zaposlenik poslu?uje gostima hranu prema njihovom odabiru. Ostale mjere fizi?ke udaljenosti vezane uz obiteljske ili druge grupe posjetitelja koje u skupini koriste usluge objekta vrijede kao i za sve druge ugostiteljske objekte.

Zaštita zdravlja posjetitelja i osoblja. Odnosi se na prodajno i uslu?no osoblje. Svima treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim ?e periodi?ki dezinficirati ruke. Ako je mogu?e, preporu?uje se prostorno osigurati razmak od minimalno 1,5 m izme?u poslu?itelja ili blagajnika i kupca prilikom izdavanja robe i pla?anja robe, odnosno ako je mogu?e, ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu poslu?ivanja i na blagajni, koja ?e fizi?ki odvojiti blagajnika od kupca. Treba poticati beskontaktno pla?anje bankovnim karticama.

Ugostitelji se trebaju pridr?avati najviših higijenskih standarda i prati ruke toplom vodom i sapunom što je ?eš?e mogu?e uz korištenje dezinficijensa za ruke, svakako prije poslu?ivanja gostiju svakog novog stola. Prilago?eno epidemiološkoj situaciji trenutno se preporu?uje da klimatizacijski ure?aji budu izvan uporabe te da se prostor prozra?uje provjetravanjem.

Nakon odlaska svake skupine gostiju stol, stolice i druge površine koje su gosti dodirivali potrebno je prebrisati dezinficijensom, odnosno ukloniti stolnjake ?ak i ako nisu vidno zaprljani.

Zabranjuje se poslu?ivanje grickalica u zdjelicama po stolovima, na stolovima se ne ostavljaju posudice za sol/papar/ulje/ocat/druge za?ine ve? se donose nove, prethodno oprane ili dezinficirane posudice za svaku skupinu novih gostiju.

?iš?enje i dezinfekcija prostora. Na ulazu u objekt posjetiteljima treba biti osiguran dispenzer s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. Tako?er, na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi odr?avanja razmaka od minimalno 1,5 m izme?u posjetitelja te izme?u posjetitelja i osoblja. Kvake i rukohvate na vratima, površine rukohvata i rubove vrata na hladnjacima kao i ostale površine za koje se uo?i da ih kupci ?esto dodiruju trebaju se kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola ili nekim drugim sredstvom s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvo?a?a.

Zatvorene prostore u kojima borave gosti treba redovito prozra?ivati.

Upute za ?iš?enje i dezinfekciju prostora dostupne su na sljede?im poveznicama:

Bez oboljelih od bolesti COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf

Osobe pod sumnjom ili oboljele od bolesti COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-pod-sumnjom-COVID-19-2.4.2020..pdf

Ostale op?e mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf

Dnevno mjerenje tjelesne temperature zaposlenika. Osoblje treba u jutarnjim satima prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osje?a bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadre?enom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi lije?niku obiteljske medicine.

Maske za lice. Preporu?uje se nošenje maski za lice u zatvorenom prostoru. Osim medicinskih maski mogu se koristiti i platnene maske za lice koje se peru na minimalno 60°C i ponovno koriste. Upute o pravilnom korištenju maski dostupne su na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf.

Po?eljno je da zaposlenici nose i jednokratne zaštitne rukavice.

Upute tvrtkama kojima je dozvoljen rad

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站