Vrijeme odr?avanja: 12.12.2019.

Odr?ana konferencija Secure Tech

"Pokušaji kiberneti?kih napada doga?aju se svaki dan. Krajem 2016. godine tvrtke su bile ?rtve napada ransomwarea svakih 40 sekundi, a FBI procjenjuje da se prošle godine ukupni iznos otkupnine pribli?io iznosu od milijardu dolara. Napadaju se banke, institucije, tvrtke, ali i osobni podaci. Zato kod nas korisnika sve više prevladava osje?aj straha za vlastite podatke, ali i strah za sigurnost naše djece na internetu", istaknuo je potpredsjednik HGK za industriju i energetiku Tomislav Radoš na konferenciji o sigurnosti informacijskih sustava SecureTech odr?anoj danas u Sheratonu.

Naglasio je da je rješenje problema u prevenciji i ja?anju obrane. "HGK je tu da sluša što govore poduzetnici o ovoj temi te da pomogne u razmjeni znanja i iskustava", poru?io je Radoš.

Nebojša Mitri?.jpg
Nebojša Mitri?, ?lan Upravnog odbora hrvatskog ogranka (ISC)2; Izvor: HGK.


"Informacije su klju?ni faktor modernog poslovanja i zato ih je potrebno zaštiti. Hrvatska po tom pitanju nije otok, posluje s cijelim svijetom pa stoga moramo dovesti IT sigurnost na najvišu mogu?u razinu. Mo?emo re?i da je op?enito stanje informacijske sigurnosti kod na globalnoj razini, a u nekim segmentima ?ak i bolje. Pozitivan trend je da tvrtke same shva?aju da se ulaganje u sigurnosti višestruko isplati i sve više ih u to investira samoinicijativno", izjavio je ?lan Upravnog odbora hrvatskog ogranka (ISC)2 Nebojša Mitri?, dodavši da rizike ne mo?emo u potpunosti ukloniti, ali ih mo?emo svesti na najmanju mogu?u mjeru.

Kristina Posavec.jpg
Kristina Posavec, zamjenica dr?avnog tajnika u Središnjem dr?avnom uredu za razvoj digitalnog društva; Izvor: HGK.


Zamjenica dr?avnog tajnika u Središnjem dr?avnom uredu za razvoj digitalnog društva Kristina Posavec je kazala da je potrebno što više konferencija poput Secure Tech-a jer nam nedostaje edukacije o ovoj temi. "Sigurnost je bitna i u dr?avnoj sferi i za privatni sektor. Kiberneti?ka sigurnost je vrlo va?no pitanje u EU i jedan od prioriteta u okviru Hrvatskog predsjedanja Unijom pa ve? postoji niz aktivnosti koje provodimo. Jedna od njih je i vo?enje horizontalne radne skupine za kiberneti?ku sigurnost. ?eka nas veliki posao koji ne smijemo gledati samo iz naše perspektive, moramo tra?iti rješenja koja su univerzalno primjenjiva na razini cijele Europe, kako bi sustigli SAD i Kinu na tom podru?ju", rekla je Posavec, uz napomenu da je Hrvatskoj na raspolaganju oko 15 milijuna eura europskih sredstava za ja?anje informacijske sigurnosti.

Ilan Mor.jpg
Ilan Mor, veleposlanik Izraela u Hrvatskoj; Izvor: HGK.


Veleposlanici Izraela i SAD-a u Hrvatskoj, Ilan Mor i Robert Kohorst, predstavili su iskustva svojih zemalja i primjere najbolje prakse. Detaljno su pojasnili kako su postali najja?e cyber security nacije, uz osvrt na specifi?nosti njihovoga okru?enja, suradnju gospodarstva, dr?ave i fakulteta i upravljanje na nacionalnoj razini.

Kohorst.jpg
Robert Kohorst, veleposlanik SAD u Hrvatskoj; Izvor: HGK.


Mor je istaknuo da su se internet i kompjutori iz blagoslova pretvorili u prokletstvo i da mogu zaprijetiti sigurnosti cijelih dr?ava. "Izraelski sustav informati?ke sigurnosti je pod direktnom kontrolom premijera i konstantno prati razvoj tehnologije. Mi smo me?u prvima uvidjeli opasnosti koje vrebaju u digitalnom dobu i zato smo danas me?u vode?ima u preventivi. Imamo jedinstven kiberneti?ki ekosistem koji uklju?uje vladu, znanstvenu zajednicu i industriju. Da bi se osigurao visok stupanj zaštite morate ulagati u ljudski kapital i stvoriti višeslojnu obranu. Moram istaknuti da se nijedna dr?ava ne mo?e sama boriti s golemim izazovima informati?ke sigurnosti, zato je va?no da što više sura?ujemo na me?unarodnom nivou. Problemi su sve ozbiljniji, utrka izme?u napada?a i obrane je stalna, ali napada?i su uvijek korak ispred, zato je preventiva iznimno bitna", elaborirao je Mor, dodavši da je za nacionalnu sigurnost najva?nije odrediti strateška podru?ja zaštite i definirati jasne postupke u slu?aju ugroze.

Nikola Markovinovi?.jpg
Nikola Markovinovi? iz tvrtke Trilix; Izvor: HGK.

 

Kohorst je naglasio va?nost biranja kvalitetnih partnera u poslu pa to preslikao na kiberneti?ku sigurnost. "Ako vam netko ponudi jeftinu ulogu koja zvu?i predobro da bi bila istinita, dobro razmislite u što ulazite. Povjerenje je klju?no, morate znati mo?ete li ra?unati na partnere kad do?e do problema. Kad je rije? o informacijskoj sigurnosti, uvijek je bolje sprije?iti nego lije?iti", zaklju?io je Kohorst.

dvorana 2000x865.jpg
Publika konferencije SecureTech; Izvor: HGK.


O upravljanju rizikom kriti?ne infrastrukture govorio je Nikola Markovinovi? iz tvrtke Trilix. "Kriti?na infrastruktura uklju?uje mre?e i objekte od nacionalne va?nosti poput zdravstva, energetike, financija itd. O svemu tome moramo voditi ra?una da osiguramo kontinuitet poslovanja i normalan ?ivot zajednice. ?esto ljudi nisu ni svjesni svih aspekata rizika, od upravlja?kog, preko operativnog i strateškog, do pravnog. Na sve to treba misliti kako bi zaštitili poslovanje", pojasnio je Markovinovi?.

Konferenciju Secure Tech organizira hrvatski ogranak (ISC)2 u suradnji s HGK i Središnjim dr?avnim uredom za razvoj digitalnog društva, a cilj je razmjena znanja i prakti?nog iskustva u provedenim sigurnosnim projektima, osvještavanje va?nosti IT sigurnosti, pru?anje uvida u nove sigurnosne tehnologije te smjernice o tome što donosi budu?nost.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站