Vrijeme odr?avanja: 18.02.2020.

Objavljeno: 19. 02. 2020. , A?urirano: 19. 02. 2020.

U organizaciji ?upanijske komore Virovitica i Financijske agencije, u utorak, 18. velja?e, odr?ana je edukacija o elektroni?kom potpisu. Edukaciju su odr?ali stru?njaci Financijske agencije iz Zagreba Ismeta Jašaragi? i Dijana Crnkovi?, a bila je namijenjena svim zainteresiranim subjektima koji ?e uvoditi elektroni?ki potpis u svoje procese ili primaju elektroni?ki potpisanu dokumentaciju te imaju potrebu provjere potpisa. 

Na edukaciji je bilo deset tvrtki s više djelatnika iz razli?itih djelatnosti: drvno-prera?iva?ke industrije, komunalnih djelatnosti, opskrbe plinom, trgovine, gra?evinarstva te ra?unovodstvenih djelatnosti.

Edukacija je bila usmjerena na cjelokupan proces primjene i provjere elektroni?kog potpisa na elektroni?ki potpisanim dokumentima. Tijekom edukacije sudionici su upoznati sa svakim bitnim segmentom navedenog podru?ja, digitalnim certifikatima koji su potrebni za izradu pravno valjanog elektroni?kog potpisa, formatima elektroni?kog potpisa, vremenskim ?igom te na?inima validacije elektroni?ki potpisanog dokumenta.

E-potpis koristi se za zaštitu cjelovitosti potpisanog sadr?aja, a osigurava sigurnost, povjerenje i tajnost dokumenata i datoteka, štiti izvornost te omogu?ava da samo ovlaštene osobe imaju pristup dokumentima i datotekama. On podrazumijeva ?itav niz razli?itih vrsta digitalno prikazanih podataka. Pomo?u e-potpisa vrši se identifikacija korisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroni?kog dokumenata. E-potpis zna?ajno olakšava prelazak s tradicionalnog na digitalni na?in poslovanja, uz poštovanje regulative i EU normi.

Sudionici su na kraju edukacije postavljali pitanja i dobili konkretne odgovore o elektroni?kom potpisu u poslovanju njihovih tvrtki. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站