Objavljeno: 04. 06. 2020. , A?urirano: 04. 06. 2020.

Prema podacima statisti?kog ureda Eurostat, u travnju 2020. godine maloprodajni je promet EU27 (obuhva?a poduzetnike kojima je prete?ita djelatnost registrirana u odjeljku G47 – trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) realno bio, prema kalendarski prilago?enim podacima, 18% manji (u Hrvatskoj 24% manji) u odnosu na travanj 2019. godine, što predstavlja najbr?u dinamiku pada u novijoj povijesti (podaci dostupni od 2001. godine). Ovo je ve? drugi uzastopni mjesec da je ostvaren godišnji pad maloprodajnoga prometa EU27, što je posljednji put zabilje?eno još 2013. godine (lipanj i srpanj). Sama razina realnog maloprodajnoga prometa u travnju 2020. godine (promatrano po svim mjesecima u godini) bila je najni?a još od velja?e 2015. godine.

S obzirom na to da nisu dostupni pojedina?ni podaci za sve ?lanice EU27 (nisu dostupni podaci za ?ešku, Gr?ku, Italiju i Cipar), nije mogu?e utvrditi je li pad prometa u travnju 2020. godine zabilje?en u svim ?lanicama, no smanjenje prometa svakako je zabilje?eno u svim ?lanicama za koje su travanjski podaci dostupni. Pad prometa u svim ?lanicama EU27 nije nijednom zabilje?en u novijoj povijesti, a prema tome je najlošiji mjesec bio velja?a 2009. godine kada je u 26 ?lanica ostvaren godišnji pad (samo je u Poljskoj zabilje?en rast). Raspon dinamike pada u ovogodišnjem travnju vrlo je širok, pa je tako najsporija dinamika pada (me?u ?lanicama za koje su dostupni podaci) iznosila 0,5% (u Finskoj), a najbr?a je dinamika pada iznosila 31,1% (u Francuskoj).

Na kretanja maloprodajnoga prometa u o?ujku i travnju 2020. godine znatno je utjecalo zatvaranje velikog dijela prodavaonica (uglavnom su radile samo prodavaonice ?ive?nim namirnicama, ljekarne i benzinske postaje) koje je uslijedilo (ovisno o pojedinoj ?lanici EU27) tijekom o?ujka kao dio mjera u borbi protiv koronavirusa. Utjecaj spomenutih mjera uo?ljiv je i u strukturi maloprodajnoga prometa (po grupama proizvoda), gdje se u travnju godišnji porast realnoga prometa bilje?i u prodaji „hrane, pi?a i duhana“ 1,4% i u „trgovini na malo preko pošte ili interneta“ 25,3% (najbr?a dinamika rasta još od velja?e 2016. godine), dok je u ostalim grupama proizvoda zabilje?en pad.

Na pad realnoga prometa u trgovini na malo EU27 utjecalo je i znatno smanjenje pouzdanja potroša?a u travnju (prema rezultatima ankete koje objavljuje Europska komisija). Ipak, svibanjski rezultati pokazuju sporiju dinamiku pada pouzdanja potroša?a, što ?e se, uz svibanjsko popuštanje mjera u EU odraziti i na podatke o maloprodajnome prometu za taj mjesec, za koje o?ekujemo da ?e pokazati pad maloprodajnoga prometa, ali sporije dinamike u odnosu na dinamiku pada u travnju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站