Objavljeno: 22. 03. 2020. , A?urirano: 01. 06. 2020.

NOVO! Izmjene i dopune kriterija za Potpore za o?uvanje radnih mjesta u djelatnostima pogo?enima Koronavirusom, SVIBANJ 2020!

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljena je dopuna kriterija za svibanj 2020., koju mo?ete vidjeti ovdje. 

Potpore za o?uvanje radnih mjesta u djelatnostima pogo?enima Koronavirusom, LIPANJ 2020!

Na sjednici odr?anoj dana 29.05.2020.g. Upravno vije?e HZZ-a uvelo je Potporu za o?uvanje radnih mjesta (COVID – 19) za lipanj 2020.g., kojom se nastavlja potpora za o?uvanje radnih mjesta za prihvatljive sektore ?ije poslovanje ne mo?e iz objektivnih razloga biti otvoreno ili imaju pad od najmanje 50%, a uzrokovano COVID – 19 krizom ?ime se nastoji izbje?i otpuštanje radnika iz stvarno pogo?enih djelatnosti te nagli ulazak radnika u evidenciju nezaposlenih.

Detaljne informacije mo?ete vidjeti ovdje.

 

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera uklju?eni u Potpore za o?uvanje radnih mjesta u djelatnostima pogo?enim Koronavirusom (COVID-19)

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za mjesec travanj i svibanj 2020. godine, uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 29. velja?e 2020. te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Potpora ?e se odobravati za travanj i svibanj za zahtjeve zaprimljene do 15. svibnja 2020. godine.

Više informacija o uvjetima i na?inu podnošenja zahtjeva mo?ete prona?i na: https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/sezonske-djelatnosti/


Hrvatski zavod za zapošljavanje produljio je rok za predaju zahtjeva za mjesec o?ujak 2020. za dodjelu "Potpore za o?uvanje radnih mjesta u djelatnostima pogo?enima Koronavirusom (COVID-19)".

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaklju?no s danom 07. travnja 2020. godine do 23:59 odobravat ?e se isplate troškova pla?a za mjesec o?ujak, travanj i svibanj 2020. godine

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. travnja do 07. svibnja 2020. godine do 23:59 odobravat ?e se isplate troškova pla?e za travanj i svibanj 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. svibnja do 07. lipnja 2020. godine do 23:59 odobravat ?e se isplate troškova pla?e za svibanj 2020. godine.

https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/

Od petka 17. travnja aktivna je on-line aplikacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potporu za o?uvanje radnih mjesta u djelatnostima pogo?enima koronavirusom (COVID-19) koja olakšava predaju zahtjeva novim korisnicima, a od danas je aktivna i funkcionalnost koja omogu?uje dostavu podataka i obaveznih dopuna ve? postoje?im korisnicima.

Predaja novih zahtjeva sada je mogu?a isklju?ivo putem apliokacije, kao i predaja obaveznih dopuna i podataka ve? postoje?ih zahtjeva što uklju?uje i dostavu dokaza o isplati pla?a radnicima za koje je ostvarena potpora, te dopune broja radnika za koje je tra?ena potpora u slu?ajevima kada je radnik ponovno vra?en u radni odnos.

SAZNAJTE VIŠE

1. KOJE TVRTKE MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU ZA O?UVANJE RADNIH MJESTA?

Tvrtke iz sektora:

 • djelatnosti pru?anja smještaja te pripreme i uslu?ivanja hrane i pi?a
 • prijevoza i skladištenja
 • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
 • radno-intenzivne djelatnosti unutar prera?iva?ke industrije – tekstil, odje?a, obu?a, ko?a, drvo i namještaj
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost u skladu s odlukama Sto?era civilne zaštite (nacionalnog, ?upanijskog, jedinica lokalne samouprave)
 • drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020. uklju?eni su mjere Potpora (osnovali tvrtku do 29.02.2020.).

Potpora se ne odobrava za suvlasnike s više od 25 % udjela u trgova?kom društvu ili drugoj pravnoj osobi.

U ciljanu skupinu radnika ulaze i radnici zaposleni u podru?nicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Tvrtke u likvidaciji ili ste?aju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

Mjera Potpora za o?uvanje radnih mjesta ne uklju?uje vlasnike, suvlasnike, osniva?e, ?lanove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuze?e tvrtki kod kojih je zaposleno do 10 radnika.

2. KOJI JE CILJ POTPORE?

Cilj je potpore o?uvanje radnih mjesta u djelatnostima pogo?enima koronavirusom (COVID-19) i/ili o?uvanje radnih mjesta kod tvrtki kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

3. KOLIKO TRAJE POTPORA?

Potpora za o?uvanje radnih mjesta u djelatnostima pogo?enima koronavirusom (COVID-19) mo?e se koristiti za razdoblje od 1. o?ujka 2020. godine i dalje, a najdu?e do tri mjeseca.

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaklju?no s danom 7. travnja 2020. godine do 23:59 odobravat ?e se isplate troškova pla?a za mjesec o?ujak, travanj i svibanj 2020. godine
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. travnja do 7. svibnja 2020. godine do 23:59 odobravat ?e se isplate troškova pla?e za travanj i svibanj 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. svibnja do 7. lipnja 2020. godine do 23:59 odobravat ?e se isplate troškova pla?e za svibanj 2020. godine.

   

4. KOJI JE NA?IN FINANCIRANJA?

Ako ispunjavate kriterije, sredstva ?e biti ispla?ena na poslovni ?iro-ra?un tvrtke kako slijedi:

iznos od 3.250,00 kuna za mjesec o?ujak po radniku koji radi u punom radnom vremenu,

odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu

- iznos od 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom

vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenur.)

Napomena:

Zavod ?e temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:

- iznos od 203,12 kn za 3. mjesec po radniku

- iznos od 250,00 kn za 4. i 5. mjesec po radniku

5. IMAJU LI PRAVO NA POTPORU TVRTKE KOJE SU OTPUŠTALE RADNIKE?

Potporu za o?uvanje radnih mjesta mogu dobiti i tvrtke koje su otpustile dio radnika.

Potpora se ne mo?e odobriti ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. o?ujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore, i to ako je postotak otpuštanja zaposlenih ve?i od:

 • 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • 20 posto – mala poduze?a
 • 15 posto – srednja poduze?a
 • 10 posto – velika poduze?a

U to se ne ubraja istek ugovora o radu na odre?eno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika.

Za radnike zaposlene nakon 19. o?ujka 2020. potpora se ne mo?e odobriti, osim kad se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.

Poslodavci koji su tijekom mjeseca o?ujka (od 01.03. do 01.04.2020.g.) otpustili radnike mogu koristiti ovu mjeru isklju?ivo za radnike kojima je zadnji radni odnos završio kod istog poslodavca uz uvjet da ih je poslodavac ponovno prijavio u radni odnos.

-Poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec o?ujak ukoliko je ponovno prijavio radnika u radni odnos i predao za njega Zahtjev za dodjelu potpore zaklju?no do 07. travnja 2020., a da radnik nije ostvario pravo na nov?anu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Za radnike koji su u o?ujku bili prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i ostvarili su pravo na nov?anu naknadu za vrijeme nezaposlenosti poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec travanj i svibanj ako ostanu zaposleni kod toga poslodavca.

- Ne odnosi se na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka ugovora o radu na odre?eno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu.

6. KOJE SU OBVEZE TVRTKI KOJE ?E KORISTITI MJERU POTPORE ZA O?UVANJE RADNIH MJESTA?

Najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu pojedinog radnika s to?nim datumom i razlogom otkaza. 

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uklju?uje istek ugovora na odre?eno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. 

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, on ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odra?eni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu. 

Dokaz o isplati pla?e poslodavac treba dostaviti najkasnije do 5. u teku?em mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. 

Za zahtjeve koji su predani nakon 7. travnja nije mogu?e predati dokaz o isplati pla?a za o?ujak, tj. ako nije predan zahtjev za o?ujak dokaz o ispalti pla?e za travanj biti ?e mogu?e predati u svibnju.

Ako poslodavac ne preda dokaz o isplati pla?e za o?ujak ne?e mu biti ispla?ena potpora za travanj i svibanj.

PRIMJER: za isplate u travnju nije potrebno dostaviti dokaz o isplati pla?e, dok je za isplate u svibnju potrebno dostaviti dokaz o isplati pla?e za o?ujak do 5. u mjesecu, za lipanj dokaz o isplati pla?e za travanj do 5. u mjesecu itd. 

Dokaz o ispla?enoj pla?i je popis radnika (ime, prezime i OIB) za koje ste isplatili pla?u u o?ujku i JOPPD broj obrasca na kojem ste prijavili radnike za koje ste tra?ili potporu. Ako niste obveznik predaje JOPPD obrasca - ozna?ite "nisam obveznik predaje JOPPD obrasca".

Dokaz o isplati pla?e se ne mo?e predati putem e-maila.

Dokaz se dostavlja putem web aplikacije, klikom na gumb "Dokaz za {mjesec za koji predajete dokaz}" vidljiv uz zahtjev za koji predajete dokaz.

Ako ste isplatili pla?u u dva navrata tijekom mjeseca i ?elite predati dokaz o isplati pla?e (imate 2 JOPPD broja za o?ujak), potrebno je u prvom slanju poslati JOPPD broj  i popis radnika kojima ste isplatitli pla?u, u drugom slanju upišite drugi JOPPD broj i ponovite popis radnika.

Izvorni JOPPD obrazac se ne unosi. S njega morate prepisati oznaku izvješ?a Obrasca JOPPD u kojem je iskazana isplata pla?e te popis radnika u skra?enom obliku - Ime, prezime i OIB. Sve druge podatke aplikacija ?e dohvatiti sama.

pr.png

7. MOGU LI POTPORU DOBITI TVRTKE KOJE VE? KORISTE AKTIVNE MJERE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ?

Tvrtke koje za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ – Aktivne mjere politike zapošljavanja) ili drugih davatelja (npr. EU fondova), a kojima je opravdani trošak – trošak pla?e, ne mo?e ISTOVREMENO koristiti i mjeru Potpore za o?uvanje radnih mjesta u djelatnostima pogo?enima koronavirusom, no poduzetnik MO?E IZABRATI mirovanje ugovornih obveza po aktivnom ugovoru i koristiti mjeru Potpora za o?uvanje radnih mjesta.

U slu?aju donošenja takve odluke, tvrtka istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavlja u preostalom razdoblju koristiti mjeru koju je prvotno stavila u mirovanje, no samo ako to ima regulirano Aneksom ugovora.

8. KAKO ISPRAVNO POPUNITI PODATKE O BROJU RADNIKA U ZAHTJEVU I U TABLICI ZA MOJE RADNIKE I ZA MENE KAO OBRTNIKA?

Broj radnika popunjavate na dva mjesta. 

Jednom u zahtjevu https://mjera-orm.hzz.hr/media/rdzplbld/hzz-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-210320.docx

Drugi put u tablici Popis radnika za koje se tra?i potpora (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/vpwm411h/hzz-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora-240320.xlsx

Kod ispunjavanja podataka u toj istoj tablici za svoje radnike unesite podatke koji se odnose na pojedinog radnika uz napomenu da se rubrika TRAJANJE UGOVORA OD i rubrika TRAJANJE UGOVORA DO popunjava samo ako je radnik prijavljen na ODRE?ENO radno vrijeme.

9. KAKO MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU?

Prvi korak je da podnesete zahtjev i obveznu dokumentaciju. 

Obrazac zahtjeva mo?ete prona?i na poveznici https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/#documentTabs a za Vas smo kao pomo? pripremili i primjer kako ga ispuniti:

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici ?iji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc 

Uz zahtjev je potrebno predati još i sljede?u obveznu dokumentaciju (pogledajte odgovor br. 10 za dodatnu dokumentaciju):

Obrazac – Zahtjev potpore za o?uvanje radnih mjesta (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/rdzplbld/hzz-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-210320.docx

Tablica – Popis radnika za koje se tra?i potpora (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/vpwm411h/hzz-popis-radnika-za-koje-se-trazi-potpora-240320.xlsx

Tablica – Popis radnika po mjerama APZ (COVID-19), ako imate takve radnike (pogledajte odgovor pod to?kom 7) https://mjera-orm.hzz.hr/media/cmclzg3s/hzz-popis-radnika-po-mjerama-apz-200320.xlsx

Izjava o to?nosti podataka i razloga za korištenje potpore (COVID-19) https://mjera-orm.hzz.hr/media/3kqpfek5/hzz-izjava-o-tocnosti-podataka-i-razloga-za-koristenje-potpora.docx

10. TREBAM LI JOŠ NEKU DODATNU DOKUMENTACIJU?

 • Da, ako se prijavljujete zato što ste ostvarili pad prometa, bit ?e potrebno predati i dokaz o tome tako da dostavite tabli?ni pregled pada prihoda. Ovo se odnosi SAMO za tvrtku koja se prijavljuje zbog poteško?a u poslovanju zbog posebnih okolnosti.

Tabli?na usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine odnosi se samo na tvrtke koje su navele da je razlog prijave za dodjelu potpore pad prihoda.

 • Ako tvrtka podnese zahtjev u travnju, tada je potrebno dostaviti podatke usporedno za razdoblje sije?anj – o?ujak, i to za 2019/2020. godinu, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Za Vas smo pripremili primjer njegova popunjavanja Pregled prihoda 2019-2020.xlsx

Tvrtke koje su zatvorene na temelju odluke Civilnog sto?era, zahtjev podnose u o?ujku i ne trebaju dostavljati ovo usporedno razdoblje (sije?anj – o?ujak). 

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavi repromaterijala i sirovina i drugo.
 • Dodatno, za tvrtke koje su zatvorene na temelju odluke Sto?era civilne zaštite tra?i se i odluka. Napominjemo da je potrebno dostaviti presliku Odluke ako se radi o Odluci Sto?era civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, odluku Sto?era civilne zaštite na razini RH (od 19. 3. 2020.) nije potrebno dostavljati! 

11. KOME PREDAJEM ZAHTJEV I POPRATNU DOKUMENTACIJU? 

Zahtjev je potrebno predati Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zahtjev se predaje: 

 • online, što ?e biti omogu?eno od 23. 3. 2020. – Predaja zahtjeva

12. KADA MOGU O?EKIVATI ISPLATU SREDSTAVA AKO MI ZAHTJEV BUDE ODOBREN?

Sredstva ?e se ispla?ivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prije isplate HZZ mora provjeriti solventnost tvrtke (drugim rije?ima, ako ?e Vam poslovni ra?un biti blokiran, sredstva ne?e mo?i biti ispla?ena). 

13. MOGU LI POSLODAVCI KOJI SU PRIMILI NAKNADU ZA ZAPOSLENIKE ZA O?UJAK 2020. TE ISTE ZAPOSLENIKE OTPUSTITI SA 1. TRAVNJA 2020. GODINE BEZ PLA?NJA PENALA I OBVEZE POVRATA NAKNADE KOJU SU PRIMILI ZA O?UJAK 2020?

Mogu, za navedeno nema sankcija, no Zavod prije isplate sredstava koje je u obvezi isplatiti do 15. u teku?em mjesecu za prethodni izvršiti kontrolu o osiguranicima u sustavu mirovinskog osiguranja i solventnost poslovnog ra?una poslodavca. 

Zavod je u obvezi pozvati poslodavca te ga upozoriti na obvezu isplate pla?e i dostave dokaza najkasnije do 5. u mjesecu kako bi se radnicima isplatila pla?a za o?ujak.

14. AKO TVRTKA IMA VIŠE DJELATNOSTI,  NEKE NE MO?E OBAVLJATI ZBOG ODLUKE STO?ERA CIVILNE ZAŠTITE, KAKO PREDATI ZAHTJEV ZA POTPORU?

Ako u preostalom dijelu djelatnosti imate pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve ?elite ostvariti potporu mo?ete odabrati razlog korištenja potpore ili predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

15. KAKO MOGU POSLATI DOPUNU POSLANOG OBRASCA?

Dopunu mo?ete poslati slanjem novog zathjeva. Ako šaljete dopunu radnika, u tablicu Popis radnika za koje tra?ite potporu upišite samo dodatne radnike za koje tra?ite potporu.

16. ŠTO AKO MI SE NE DODIJELI POTPORA, AKO MOJ ZAHTJEV BUDE ODBIJEN?

Mo?i ?ete uputiti prigovor. Prigovor se mo?e uputiti na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upu?uje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.

Središnji ured obvezan je u roku od 10 dana odgovoriti na prigovor.

 

Prate?i dokumenti:

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc

HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici ?iji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc 

Pregled prihoda 2019-2020.xlsx

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站