Objavljeno: 06. 05. 2020. , A?urirano: 06. 05. 2020.

Prema podacima statisti?kog ureda Eurostat, u o?ujku 2020. godine maloprodajni je promet EU27 (obuhva?a poduzetnike kojima je prete?ita djelatnost registrirana u odjeljku G47 – trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) realno bio, prema kalendarski prilago?enim podacima, 8,2% manji (u Hrvatskoj 5,1% manji) u odnosu na o?ujak 2019. godine. Tim je padom prekinut trend godišnjega rasta koji je kontinuirano trajao od kolovoza 2013. godine. Kada se promatra samo o?ujak tijekom godina, u ovogodišnjem je o?ujku zabilje?ena najni?a razina realnoga prometa u trgovini na malo EU27 još od o?ujka 2015. godine.

Znatan je utjecaj na takva ostvarenja imalo zatvaranje velikog dijela prodavaonica (uglavnom su radile samo prodavaonice ?ive?nim namirnicama, ljekarne i benzinske postaje) koje je uslijedilo (ovisno o pojedinoj ?lanici EU27) tijekom o?ujka kao dio mjera u borbi protiv koronavirusa. Utjecaj takvih mjera uo?ljiv je i u strukturi maloprodajnoga prometa (po grupama proizvoda), gdje se u o?ujku godišnji porast realnoga prometa bilje?i u prodaji „hrane, pi?a i duhana“ 8,1%, „farmaceutskih i medicinskih proizvoda“ 5% te u „trgovini na malo preko pošte ili interneta“ 11,9%, dok je u ostalim grupama proizvoda zabilje?en pad.

Promatrano prema ?lanicama EU27, godišnji je pad realnog prometa u o?ujku zabilje?en u svim ?lanicama EU27 za koje su podaci dostupni (podaci za ?ešku, Gr?ku, Italiju, Cipar i Niozozemsku nisu dostupni). Prema dostupnim podacima, najbr?a je dinamika pada zabilje?ena u Francuskoj (-16%), Sloveniji (-15,1%) i Bugarskoj (-14,6%). Njema?ka (oko 20%), Francuska (oko 17%) i Italija (oko 16%) najja?e su ?lanice EU27 kada je rije? o njihovu udjelu BDV-a trgovine na malo u BDV-u trgovine na malo EU27, pa je s obzirom na to spomenuti pad prometa u Francuskoj imao i najve?i utjecaj na pad prometa EU27.

Na pad realnoga prometa u trgovini na malo EU27 utjecalo je i znatno smanjenje pouzdanja potroša?a u o?ujku (prema rezulatima ankete koje objavljuje Europska komisija), a travanjski rezultati pokazuju još ve?i pad pouzdanja potroša?a, što ?e se odraziti i na podatke o maloprodajnome prometu za travanj koji bi trebali biti objavljeni 4. lipnja. Iako su u EU27 krajem travnja po?ele popuštati mjere ograni?enja rada prodavaonica, još je uvijek teško predvijeti kakva ?e biti budu?a kretanja u trgovini na malo.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站