Vrijeme odr?avanja: 11.02.2020.

Porezne olakšice i administrativna rastere?enja za donatore hrane

Objavljeno: 12. 02. 2020. , A?urirano: 12. 02. 2020.

Godišnje se u Hrvatskoj baci oko 400.000 tona hrane, od ?ega se prema procjenama 45 posto hrane baci na polju, u preradi te tijekom distribucije hrane, dok preostalih 55 posto nastane u ku?anstvima, re?eno je na radionici o novostima o doniranju hrane koju su organizirali Ministarstvo poljoprivrede i HGK – ?upanijska komora Pula.

Marija Batini? Sermek iz Ministarstva poljoprivrede istaknula je kako je izmjenom Pravilnika o doniranju hrane koji je stupio na snagu prošle godine omogu?eno doniranje hrane i zadnjeg dana pred istek roka trajanja kao i hrane za koju je istekao rok ”najbolje upotrijebiti do”, pod uvjetom da je hrana sigurna i da je posrednik i krajnji primatelj prihva?aju. Donatori hrane mogu ostvariti porezne olakšice koje se ti?u poreza na dobit i poreza na dohodak te osloba?anje od pla?anja PDV-a.

U cilju unaprje?enja sustava doniranja hrane izra?en je Vodi? o doniranju hrane te IT sustav za doniranje hrane. Rije? je o komunikacijskoj platformi e-doniranje koja povezuje donatore i posrednike u doniranju hrane, a putem koje donatori na jednostavan na?in mogu prijaviti viškove hrane. Pritom posrednici u doniranju moraju biti uvršteni u Registar posrednika u koji je trenutno uklju?eno više od 100 posrednika.

Doniranjem hrane poslovni subjekti mogu posti?i uštede, te pokazati svoje društveno odgovorno i socijalno osjetljivo poslovanje. Doniranjem viškova hrane koja je još uvijek sigurna i prikladna za konzumaciju, sprje?ava se da ta hrana postane otpad, što je va?no i kao ekološka mjera u o?uvanju i zaštiti okoliša.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站