Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori


"Narodne novine" broj 66/91.

?lanak 18. 

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji sud ?asti. Sud ?asti odlu?uje o povredama dobrih poslovnih obi?aja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa robe i usluga u prometu robe na podru?je Hrvatske gospodarske komore, o neizvršavanju obveza ?lanica Hrvatske gospodarske komore i povredama statuta i op?ih akata Hrvatske gospodarske komore. 

Statutom Hrvatske gospodarske komore ili drugim op?im aktom skupštine ure?uje se na?in izbora, nadle?nost suda ?asti i mjere koje mo?e izre?i, sastava i organizacija suda ?asti te postupak pred sudom ?asti. 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站