Voditelji postupaka u ?upanijskim komorama


Kada su ispunjeni uvjeti propisani odredbama ?lanka 7. stavak 2. i  27. Pravilnika o Sudu ?asti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori („Narodne novine“ broj 66/06., 114/06., ispravak 129/07., 8/08., 74/15. i 6/18.), prethodni postupci mirenja, kao i  rasprave pred prvostupanjskim vije?ima mogu se odr?avati izvan sjedišta  Suda, odnosno u sjedištu pojedine ?upanijske komore.

U tim slu?ajevima za provo?enje postupka Suda ?asti imenovani su  zaposlenici ?upanijskih komora kako slijedi:

?UPANIJSKA KOMORA

VODITELJ POSTUPKA

BJELOVAR, Bjelovar, Preradovi?eva 4/1

Martina Posavac ?uri?, direktorica ?K i

Helena Pogledi?, viša stru?na suradnica

?AKOVEC, ?akovec, Ulica I. G. Kova?i?a 2

Dijana Krnjak, direktorica ?K

DUBROVNIK, Dubrovnik, Pera ?ingrije 6

Terezina Orli?, samostalna savjetnica

KARLOVAC, Karlovac, Kralja Tomislava 19b

Damir Furdek, direktor ?K

KOPRIVNICA, Koprivnica, Josipa Vragovi?a 1/I

Vlatka Groti?-Samard?ija, viša stru?na suradnica

KRAPINA, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5

Janja Kantoli?, direktorica ?K

OSIJEK, Osijek, Europska avenija 13

Snje?ana Babi?, viša stru?na suradnica

OTO?AC, Oto?ac, Ulica kralja Zvonimira 16

Milan Kranj?evi?, direktor ?K

PO?EGA, Po?ega, Vukovarska 6

Bo?idar ?avar, viši stru?ni suradnik

PULA, Pula, Carrarina 5

Damir Siroti?, direktor ?K

RIJEKA, Bulevar oslobo?enja 23

Zlatko Mi?eti?, viši stru?ni savjetnik i

Sara Štrlji?, viša stru?na suradnica

SISAK, Sisak, Kranj?evi?eva 16

Brankica Grd, direktorica ?K

SLAVONSKI BROD, Slavonski Brod, Matije Mesi?a 9

Marija Lugarec, viša stru?na suradnica

SPLIT, Split, Obala A. Trumbi?a 4

Rade Marši?, viši stru?ni savjetnik

ŠIBENIK, Šibenik, dra fra Jerolima Milete 31

Ines Ljubica, viša stru?na savjetnica 

VARA?DIN, Vara?din, P. Preradovi?a 17/II

Snje?ana Marciuš, direktorica ?K

VIROVITICA, Virovitica, Trg kralja Tomislava 6

Andrea Henrieta Poslek, viša stru?na suradnica

VUKOVAR, Vukovar, Zmajeva ulica 1

Jugoslav Holik, viši stru?ni suradnik

ZADAR, Zadar, Špire Brusine 16

Dinko Basioli, viši stru?ni suradnik

ZAGREB, Zagreb, Draškovi?eva 45

Jasna Pletikosi?, stru?na suradnica

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站