Ustroj suda


Tijela suda:

  • Predsjedništvo
  • predsjednik
  • tajnik Suda
  • prvostupanjska i drugostupanjska  vije?a
  • sudac pojedinac

 Predsjedništvo Suda:

  • predsjednik  Suda
  • 2 zamjenika predsjednika
  • tajnik Suda

 Predsjedništvo Suda

Vrši op?i nadzor nad radom Suda ?asti, brine o pravilnoj primjeni pravilnika i drugih op?ih akata Suda, raspravlja o spornim pravnim pitanjima i zauzima odre?ene stavove u svrhu izjedna?avanja sudske prakse,  donosi godišnji Program rada Suda ?asti, razmatra i prihva?a  Izvješ?e o radu Suda ?asti za proteklu godinu, utvr?uje visinu nagrade  predsjedniku Suda i ?lanovima Predsjedništva  za obavljanje poslova Suda izvan pojedinih predmeta za teku?u godinu, odobrava isplatu nagrada sucima prvostupanjskog i drugostupanjskog vije?a za sudjelovanje na raspravnom ro?ištu, odnosno sjednici vije?a, te izradu presuda i obrazlo?enih rješenja, razmatra prijedloge  op?ih akata Suda te obavlja druge poslove odre?ene ovim Pravilnikom i drugim aktima Suda ?asti.

Predsjednica Suda: prof.dr.sc. Jasna Omejec

Zastupa i predstavlja Sud, osigurava uvjete za pravilan rad i poslovanje Suda, brine o urednom i pravodobnom obavljanju poslova Suda, podnosi Hrvatskoj gospodarskoj komori godišnji Izvještaj o radu Suda ?asti, na prijedlog tajnika Suda imenuje predsjednika i ?lanove prvostupanjskih i drugostupanjskih vije?a, odlu?uje o izuze?u predsjednika i ?lanova prvostupanjskih i drugostupanjskih vije?a, saziva i predsjedava  sjednicama Predsjedništva, brine o odr?avanju i razvijanju suradnje s istim ili sli?nim sudovima,  drugim organizacijama ili tijelima iz zemlje i inozemstva, a ?ija je djelatnost od interesa za rad Suda, te obavlja druge poslove odre?ene aktima Suda i  odlukama Predsjedništva.

Zamjenice predsjednika:

– GORANA ARALICA MARTINOVI?, sutkinja, Visoki trgova?ki sud Republike Hrvatske

– AIDA MARIJAN, dipl. iur., direktorica pravnih poslova i zastupanje, Kon?ar-Elektroindustrija d.d.

Zamjenice predsjednika Suda ?asti obavljaju poslove koje im predsjednik Suda povjeri  iz svog djelokruga poslova.

Tajnica Suda ?asti: Zdravka Kezele-Kokori?, dipl.iur.

Priprema sjednice Predsjedništva Suda i izvršava njegove odluke, priprema sjednice  drugostupanjskih vije?a i prisustvuje im u svojstvu zapisni?arke, provodi prethodni postupak mirenja, odre?uje suca pojedinca, predla?e predsjedniku Suda predsjednika i ?lanove prvostupanjskog i drugostupanjskog vije?a te obavlja administrativne poslove radi pripremanja rasprava u odre?enoj pravnoj stvari , mo?e prisustvovati raspravama prvostupanjskog vije?a, daje potrebne obavijesti strankama u svezi pokretanja postupka pred Sudom, nadzire upis pravomo?no izre?enih mjera u Registar sudskih mjera, sudjeluje u izradi godišnjeg Plana rada Suda ?asti i Izvještaja o radu Suda ?asti za proteklo razdoblje, vrši obra?un troškova u vezi s radom suca izmiritelja, suca pojedinca, sudskih vije?a, izdaje nalog za isplatu  nagrada predsjedniku i ?lanovima Predsjedništva  za obavljanje poslova Suda  izvan pojedinih postupaka, te obavlja druge stru?ne poslove kojima se osiguravaju uvjeti potrebi za rad Suda.

Vije?a suda:

Prvostupanjsko vije?e:

Sudi u postupku pred Sudom u prvom stupnju, a povodom prijava podnesenih od strane fizi?kih i pravnih osoba.

Vije?e je sastavljeno od predsjednika vije?a i dva ?lana vije?a.

Predsjednik vije?a mora imati polo?en pravosudni ispit.

Sastav vije?a za svaki pojedini slu?aj odre?uje predsjednik odnosno, u slu?aju njegove sprije?enosti zamjenik predsjednika, s liste sudaca za prvostupanjska vije?a, na prijedlog tajnika Suda.

U potroša?kim sporovima, vije?e ?ine predsjednik vije?a iz reda neovisnih pravnih stru?njaka, jedan ?lan vije?a iz reda potroša?a i jedan ?lan vije?a iz reda trgovaca – ?lanica Hrvatske gospodarske komore 

Drugostupanjsko vije?e:

Rješava po ?albama izjavljenim na prvostupanjske presude i rješenja. Sud  sudi u vije?u  sastavljenom od predsjednika vije?a i ?etiri ?lana.

Predsjednik vije?a i sudac izvjestitelj mora imati polo?en pravosudni ispit.

Sastav vije?a za svaki pojedini slu?aj odre?uje predsjednik odnosno, u slu?aju njegove sprije?enosti jedan od  zamjenika predsjednika, s liste sudaca za drugostupanjska vije?a, na prijedlog tajnika Suda.

 U potroša?kom sporu vije?e ?ine predsjednik vije?a i dva ?lanka vije?a iz reda neovisnih pravnih stru?njaka, jedan ?lan vije?a iz reda potroša?a i jedan ?lan vije?a iz reda trgovaca – ?lanica Hrvatske gospodarske komore.

 Stru?na referentica Suda ?asti: Blanša A?i? Manevski

Zaprima poštu i vrši upis iste u urud?beni zapisnik, odnosno upisnik predmeta ili interne dostavne knjige, obavlja poslove prijepisa i otpreme, poslove fotokopiranja, prisustvuje prethodnom postupku mirenja i raspravama prvostupanjskog vije?a u svojstvu zapisni?ara, vrši upisu registar sudskih mjera i brisanje izre?enih mjera, a?urira Web stranicu Suda, vrši nabavu uredskog materijala. Osim navedenih poslova, stru?na referentica Suda obavlja i druge poslove koje  joj nalo?i predsjednik Suda ili tajnik

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站