Upute za pismeno podnošenje prijave


Postupak pri Sudu ?asti pokre?e se pismenom prijavom.

Kroz dosadašnju praksu Suda uo?eno je da prijave stranaka podnesene u papirnatom obliku, u nemalom broju slu?ajeva nisu u dovoljnoj mjeri razumljive, odnosno ne sadr?e sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupiti. Zbog toga je na ovoj stranici dan prikaz elemenata koje prijava temeljem ?lanka 16. Pravilnika o Sudu ?asti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj 66/06., 114/06., 129/07., 8/08., 74/15. i 6/18.) treba sadr?avati. 

Ako  prijava ne sadr?i sve propisane elemente po istoj se ne mo?e postupati, ve? ?e Sud pozvati prijavitelja da istu dopuni u za to utvr?enom roku. 

 Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku i latini?nom pismu.

 

a) PODNOSITELJ PRIJAVE - PRAVNA OSOBA

Naznaka da se prijava podnosi

SUDU ?ASTI PRI

HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Rooseveltov trg 2

10 000 ZAGREB

 

I.) NAZNAKA PRIJAVITELJA:

 Naziv i sjedište (mjesto, ulica i ku?ni broj) pravne osobe koja podnosi prijavu

II.) PODACI O ZASTUPNIKU/PUNOMO?NIKU

(uz prijavu treba prilo?iti punomo?)

  III.) NAZNAKA PRIJAVLJENOG:

Naziv i sjedište ( mjesto, ulica i ku?ni broj) trgova?kog društva protiv kojeg se  podnosi prijava

IV.) PREDMET: Prijava zbog povrede pravila morala (dobrih poslovnih obi?aja)

V.) ?INJENICE i RAZLOZI na kojima se temelji tvrdnja da su povrije?ena pravila morala, PODACI O VREMENU kada se povreda dogodila te PRIJEDLOGprijavitelja da Sud izrekne jednu od mjera iz ?lanka 36. Pravilnika o Sudu ?asti (opomena , javna opomena uz objavljivanje na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore, javna opomena uz objavljivanje u tisku i na Web stranici Hrvatske gospodarske komore)

VI.) POPIS ISPRAVA  ili DRUGIH DOKAZA koji se prila?u uz prijavu, a kojima se dokazuje da se povreda dogodila od strane prijavljenog.

Uz isprave sastavljene na stranomjeziku podnosi se i ovjereni prijevod.

Ime i prezime svjedoka (ako ih ima)

 VII.) Vlastoru?ni potpis prijavitelja ili ovlaštenog punomo?nika

 

 b) PODNOSITELJ PRIJAVE - FIZI?KA OSOBA

 Naznaka da se prijava podnosi

SUDU ?ASTI PRI

HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Rooseveltov trg 2

10 000 ZAGREB

 

I.) NAZNAKA PRIJAVITELJA:

Ime i prezime fizi?ke osobe koja podnosi prijavu te adresa stanovanja (mjesto, ulica i ku?ni broj)

 II.) PODACI O ZASTUPNIKU/PUNOMO?NIKU

(uz prijavu treba prilo?iti punomo?)

 III.) NAZNAKA PRIJAVLJENOG:

 Naziv i sjedište ( mjesto, ulica i ku?ni broj) trgova?kog društva protiv kojeg se podnosi prijava

IV.) PREDMET: Prijava zbog povrede pravila morala

 V.) ?INJENICE i RAZLOZI na kojima se temelji tvrdnja da su povrije?ena pravila morala, PODACI O VREMENU kada se povreda dogodila te PRIJEDLOGprijavitelja da Sud izrekne jednu od mjera iz ?lanka 36. Pravilnika o Sudu ?asti (opomena , javna opomena uz objavljivanje na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore, javna opomena uz objavljivanje u tisku i na Web stranici Hrvatske gospodarske komore)

 VI.) POPIS ISPRAVA  ili DRUGIH DOKAZA koji se prila?u uz prijavu, a kojima se dokazuje da se povreda dogodila od strane prijavljenog.

Uz isprave sastavljene na stranom jeziku podnosi se i ovjereni prijevod.

Ime i prezime svjedoka (ako ih ima)

 VII.) Vlastoru?ni potpis prijavitelja ili ovlaštenog punomo?nika

 PRIJAVE SE PONOSI U 3 (tri) PRIMJERKA ZA POTREBE SUDA, A ZA DOSTAVU PROTIVNOJ STRANI U ONOLIKOM BROJU PRIMJERAKA KOLIKO IMA PRIJAVLJENIH.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站