Statut HGK


"Narodne novine" broj 39/16.

 1.SUDOVI PRI HGK

Sud ?asti 

?lanak 65.

 Pri HGK djeluje Sud ?asti.

Sud je u svom radu nezavisan i samostalan u odlu?ivanju.

Sud ?asti odlu?uje o povredama pravila morala (dobrih poslovnih obi?aja) u?injena u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa roba i usluga, kao i zbog povreda odredbi ovog Statuta, drugih op?ih akata HGK ili Kodeksa etike, bilo da te povrede ?lanice u?ine u me?usobnom poslovanju ili prema tre?ima.

O povredama iz stavka 1. ovog ?lanka, Sud odlu?uje i u potroša?kim sporovima.

 ?lanak 66.

 Zbog povreda iz ?lanka 65. ovog Statuta Sud ?asti mo?e izre?i slijede?e mjere:

       1. opomenu

      2. javnu opomenu za objavljivanje na sjednici Skupštine

      3. javnu opomenu uz objavljivanje u tisku

 ?lanak 67.

Sud ?asti djeluje kao prvostupanjski i drugostupanjski sud. 

U prvostupanjskom postupku stranke mogu u prethodnom postupku mirenja zaklju?iti nagodbu. Nagodba ima svojstvo ovršne isprave u smislu Ovršnog zakona. 

Protiv presude i rješenja u prvom stupnju, stranke mogu podnijeti ?albu, u roku od 15 dana od dana primitka presude, odnosno 8 dana od primitka rješenja. 

Odluka drugostupanjskog vije?a je kona?na s danom donošenja odluke i protiv nje nije dopušten pravni lijek, osim ako je propisan zakonom.

?lanak 68.

Sredstva za rad Suda ?asti osigurava HGK u svom financijskom planu.

Nadle?nost, sastav i organizacija Suda, mjere koje mo?e izre?i te na?in postupanja i financiranja ure?uju se pravilnikom.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站