Vrijeme odr?avanja: 03.03.2017.

Objavljeno: 24. 02. 2017. , A?urirano: 27. 02. 2017.

Alternativni oblici rješavanja sporova gospodarstvenicima i drugim pravnim i fizi?kim osobama omogu?avaju u?inkovito rješavanje sporova u znatno kra?im rokovima nego, primjerice, na dr?avnim sudovima. Ti ?e oblici biti predstavljeni u petak 3. o?ujka u 12 sati u ?upanijskoj komori Split, Obala A. Trumbi?a 4 u Splitu.

U ?K Split ?e se dalmatinskim poduzetnicima predstaviti Centar za mirenje, Sud ?asti i Stalno arbitra?no sudište koji djeluju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Osnovna obilje?ja i postupke Centra za mirenje predstavit ?e njegova tajnica Mirjana Košec, Stalno arbitra?no sudište i arbitra?u koju provodi predstavit ?e njegova tajnica Andreja ?avlina, dok ?e o djelovanju Suda ?asti govoriti njegova tajnica Zdravka Kezele Kokori?.

Molimo da se za sudjelovanje na predstavljanju prijavite porukom elektroni?ke pošte na adresu nbusic@www.taikochao.com. U poruci navedite ime tvrtke, ime njena predstavnika na predstavljanju, e-mail i telefonski kontakt. najkasnije 02. o?ujka u 12 sati.

Za sve dodatne informacije, na raspolaganju smo putem elektroni?ke adrese nbusic@www.taikochao.com  i telefonskoga broja 021/321118.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站