Popis sudaca prvostupanjskih vije?a


Suce Suda ?asti imenuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na mandat od ?etiri godine. Po isteku mandata, iste osobe mogu biti ponovno imenovane.

Odluka o imenovanju sudaca na listu sudaca za prvostupanjska i drugostupanjska vije?a, za mandatno razdoblje 2014. do 2018., objavljena je „Narodnim novinama“ broj 94/14.

 

Lista sudaca za prvostupanjska vije?a Suda ?asti

a) nezavisni pravni stru?njaci

1. Lucija Butigan, sutkinja, Trgova?ki sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

2. Lenka ?ori?, sutkinja, Trgova?ki sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

3. Ante Gali?, sudac, Trgova?ki sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

4. Magda Gligora – Tripalo, sutkinja, ?upanijski sud u Velikoj Gorici, Kneza Domagoja 11a, Velika Gorica

5. Dra?en Jakovina, zamjenik predsjednika Gra?anskog odjela, ?upanijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubi?a Zrinskog 5, Zagreb

6. Verica Kos, sutkinja, ?upanijski sud u Velikoj Gorici, Kneza Domagoja 11a, Velika Gorica

7. Ksenija Kuhari? Mikleuševi?, dipl. iur. sudska savjetnica, Visoki trgova?ki sud Republike Hrvatske, Berislavi?eva 11, Zagreb

8. ?eljko Oreškovi?, sudac, u mirovini, Visoki trgova?ki sud Republike Hrvatske, Berislavi?eva 11, Zagreb

9. Vesna Malenica, sutkinja, Trgova?ki sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

10. Diana Preglej, sutkinja Gra?anskog odjel, ?upanijski sud Zagrebu, Trg Nikole Šubi?a Zrinskog 5, Zagreb

11. Nikola Ribari?, sudac, Trgova?ki sud u Zagrebu, Amrušava 2/II, Zagreb

12. Vesna Sremac Šoštar, sutkinja, Trgova?ki sud u Zagrebu, Amrušava 2/Il, Zagreb

13. Ivan Vladi?, sudac, Trgova?ki sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

14. Marijan Vugi?, sudac Gra?anskog odjela, ?upanijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubi?a Zrinskog 5, Zagreb

15. Gordan Zubak, sudac, Trgova?ki sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

16. Darko ?upan?i?, sudac i predsjednik Op?inskog suda u Samoboru, Obrtni?ka 2, Samobor

17. Branka Pleskalt, predsjednice, Trgova?ki sud u Bjelovaru, Šetalište dr. Ivše Lebovi?a 42, Bjelovar

18. Nataša Mileti?, sutkinja, Op?inski sud u ?akovcu, Ru?era Boškovi?a 18, ?akovec

19. Emir ?ustovi?, sudac, ?upanijski sud u Dubrovniku, Dr. Ante Star?evi?a 23, Dubrovnik

20. Sr?an Gavrani?, sudac, Trgova?ki sud u Splitu, Stalna slu?ba u Dubrovniku, Dr. Ante Star?evi?a 23, Dubrovnik

21. Slavka Nikši?, sutkinja, Op?inski sud u Gospi?u, Alojzija Stepinca 3, Gospi?

22. Alenka Laptalo, sutkinja, ?upanijski sud u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac

23. Jadranka Ma?eruh, sutkinja, Trgova?ki sud u Zagrebu, Stalna slu?ba u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac

24. Romana Mališ, sutkinja, Op?inski sud u Krapini, Trg dr. Mirka Dra?ena Grmeka 1, Krapina

25. dr. sc. Sanja Zagrajski, sutkinja, ?upanijski sud u Osijeku, Europska avenija 7, Osijek

26. Jadranka Pajur Vranješ, sutkinja, Trgova?ki sud u Osijeku, Zagreba?ka ulica br. 2, Osijek

27. Ilka Leko, sutkinja Op?inski sud u Po?egi, Svetog Florijana 2, Po?ega

28. Mirella Rodin, sutkinja, Op?inski sud u Rabu, Bobotine ulice 1, Rab

29. Ivan Vu?emil, predsjednik Gra?anskog odjela, ?upanijski sud u Rijeci, ?rtava fašizma 7, Rijeka

30. Zoran Sršen, predsjednik Kaznenog odjela, ?upanijski sud u Rijeci, ?rtava fašizma 7, Rijeka

31. Ljiljana Milina, sutkinja, ?upanijski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, Sisak

32. dr. sc. Jelena ?uveljak, sutkinja, Trgova?ki sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

33. Irena Dikanovi? Terzi?, sutkinja Gra?anskog odjela, ?upanijski sud u Slavonskom Brodu, Tome Skalice 2, Slavonski Brod

34. Vesna Vukeli?, sutkinja, Trgova?ki sud u Osijeku, Stalna slu?ba u Slavonskom Brodu, Trg Pobjede 13, Slavonski Brod

35. Nada Kemec, dipl. iur., javni bilje?nik, Javnobilje?ni?ki ured Nada Kemec, Trg Pobjede 22 Slavonski Brod,

36. mr.sc. Dra?an Penjak, sudac, ?upanijski sud u Splitu, Gunduli?eva 29a, Split

37. Marija Bali? Juriši?, sutkinja, Trgova?ki sud u Splitu, Sukoišanska 6, Split

38. Katarina Pa?anin, sutkinja, Trgova?ki sud u Splitu, Sukoišanska 6, Split

39. dr. sc. Mladen Pavlovi?, sudac u mirovini, Trgova?ki sud u Splitu, Sukoišanska 6, Split

40. Kornelija Kne?evi?, sutkinja, Trgova?ki sud u Zadru, Stalna slu?ba u Šibeniku, Stjepana Radi?a 81/11, Šibenik

41. Dijana Hofer, sutkinja, ?upanijski sud u Vara?dinu, Bra?e Radi?a 2, Vara?din

42. Jasna Leki?, predsjednica, Trgova?ki sud u Vara?dinu, Bra?e Radi?a 2, Vara?din

43. Mirjana Jelavi?, sutkinja, Op?inski sud u Virovitici, Tomaša Masaryka 8, Virovitica

44. Ivica Grubiši?, sudac, Op?inski sud u Vukovaru, ?upanijska 31, Vukovar

45. Marin Grbi?, sudac i predsjednik Gra?anskog odjela i zamjenik predsjednika suda, ?upanijski sud u Zadru, Borelli 9, Zadar

46. Ardena Bajlo, predsjednika suda, Trgova?ki sud u Zadru, Ulica Franje Tu?mana 35, Zadar

47. Tomislav Jurlina, sudac, Trgova?ki sud u Zadru, Ulica Franje Tu?mana 35, Zadar

 

b) predstavnici trgovaca u smislu ?lanka 105. Zakona o zaštiti potroša?a

1. Branka Andrassy, dipl. iur., direktor, Odjel pravnih i kadrovskih poslova, TESLA ŠTEDNA BANKA d.d., Trg J. F. Kennedya 6B, Zagreb,

2. Suzana Audi? Vuleti?, dipl iur., direktor pravne slu?be, INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb,

3. Vinko Berkovi?, dipl. iur., stru?njak za radno pravo, Odjel za upravljanje Ijudskim resursima, Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb

4. Antonija Drozdek, dipl. iur., viši stru?ni suradnik, Slu?ba naplate loših plasmana, ERSTE CARD CLUB d.o.o., Praška 5, Zagreb

5. mr.sc. Josipa Jurini?, dipl. iur., glavni pravni savjetnik, Ericsson Nikola Tesla d.d., Krapinska 45, Zagreb

6. Natalija Kova? Luketi?, dipl. oec., rukovoditelj komercijale, IVANI?PLAST d.o.o., Vukovarska 6. Ivani? Grad

7. Aida Marijan, dipl. iur., direktor pravnih poslova i zastupanja, Kon?ar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 2, Zagreb

8. Narcisa Kne?evi?, dipl. iur., rukovoditelj Sektora za potporne poslove, Odjel za pravne poslove, HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

9. Siniša Radakovi?, dipl. iur., direktor, Slu?ba za štete imovine, odgovornosti i nezgode, Allianz Zagreb d.d., Selska cesta 136-138, Zagreb

10. Alojzije Sobo?anec, dipl. oec., predsjednik Uprave, Me?imurjeplet d.d., Zagreba?ka 42, ?akovec

11. Andrijana Bili?, mag. oec., asistentica direktora, PEMO CENTAR d.o.o., Vukovarska 26, Dubrovnik

12. ?uro Brati?evi?, dipl. oec., prokurist, PRESTIGE TRADE DUBROVNIK d.o.o., ?ira Cari?a 1, Dubrovnik

13. Danijela Jur?evi?, dipl. iur, pravnik i predsjednica Nadzornog odbora, PPK karlova?ka mesna industrija d.d., Selce ulica 33, Karlovac

14. Vladimir Hristov, dipl. ing. strojarstva, direktor, ADRIADIESEL d.d. , Mala Švar?a 155, Karlovac

15. Valent Vrhovski, dipl. oec., direktor, Wrhovski d.o.o., Trg kralja Zvonimira 1, Koprivnica

16. Goran Fabijan?i?, dipl. ing strojarstva, CENTAR ENERGIJE d.o.o., Reisnerova 64, Osijek

17. mr. sc. Luka Gabri?, dipl. ing. strojarstva, direktor, Domino d.o.o. za trgovinu, razvoj i proizvodnju, Šumska 2, Osijek

18. dr. sc. Ivan Kri?ek, dr. med. vet., stru?ni suradnik, PHOENIX Farmacija d.d., Vinkova?ka 61a, Osijek

19. Igor Ru?i?ka, dipl. iur., izvršni direktor Sektora ljudskih resursa, Belje d.d., Svetog I. Krstitelja 1a, Darda

20. Sanela Vidi? Popovi?, dipl. iur. pomo?nik direktora za pravne, op?e i poslove upravljanja osobljem, Zra?na luka Osijek d.o.o., Vukovarska ulica 67, Klisa

21. Vesna Vujaklija, dipl. iur., rukovoditelj pravnih, kadrovskih i op?ih poslova, prokurist, DVORAC d.o.o. za komunalnu djelatnost, Matije Antuna Reljkovi?a 16, Valpovo.

22. Zlatko Škunca, dipl. ekonomist za hoteljerstvo, direktor Sunturist d.o.o., Ulica Silvija Strahimira Kranj?evi?a bb, Novalja ( za podru?je ?upanijske komore Oto?ac)

23. Dajana Hart, univ. spec. oec., voditelj knjigovotstva, Alles d.o.o., Indistrijska ulica 40, Po?ega

24. Miroslav Šari?, dipl. oec., financijski direktor, SPIN VALIS d.o.o., Industrijska 24, Po?ega

25. Ivica Prani?, dipl. iur., rukovoditelj za pravne, kadrovske i op?e poslove, Hrvatska elektroprivreda d.d. DP ELEKTRA PO?EGA, Primorska 24, Po?ega

26. Robert Posavec, dipl. oec i master of busines administration, ?lan uprave, Kostel promet d.o.o., Janka Leskovara 36/3, Pregrada

27. Ester Bui?, dipl. iur. rukovoditelj pravne slu?be i slu?be osiguranja za Grupu Uljanik, Uljanik Zajedni?ki poslovi d.d., Flaciusova 1,Pula

28. Lea Iši?, dipl. iur. samostalni pravnik 2., Odjel za pravne poslove, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROISTRA PULA, Vergerieva 6, Pula

29. mr. sc. Jadranka Vukmirovi?, dipl. oec., direktor, Maksim jet d.o.o., Industrijska 11a, Pula

30. Arsen Randi?, dipl. iur., direktor, Sektor kadrovsko-pravnih poslova, Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka

31. Vesna Glavica Svoboda, dipl. oec., prokurist, Hoteli DAIM d.o.o., Dubrova?ka 4, Kutina (za podru?je ?upanijske komore Sisak)

32. Ivan Guberac, dipl. iur., Ko?ul d.o.o., Vinogradska 2G, Slavonski Brod

33. Ante Vi?ak, dipl. iur., samostalni pravnik 4, Slu?ba za potporne poslove, Odjel za pravne poslove, HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Elektrodalmacija Split, Polji?ka cesta 73

34. Dra?en Bumbak, dipl. ing. elektrotehnike, ?lan uprave, Gambi d.o.o., Novo naselje 28, Bilice

35. Jelena Stankus – Tkalec, magistra prava, direktor, Varteks Esop d.o.o. i predsjednica Nadzornog odbora Udruga malih dioni?are Varteks d.d., i pomo?nik izvršnog direktora, Sektor pravnih poslova, Varteks d.d., Zagreba?ka 94, Vara?din

36. Mario Bobanac, dipl. ing. strojarstva, direktor Zanatpromet-trgovina d.o.o., Strossmayera 4, Virovitica

37. Leon Piperkovi?, mag.oec., ICT voditelj&Business Manager, Vinkoprom d.o.o., Hrvoja Vuk?i?a Hrvatini?a 108, Vinkovci (za podru?je ?upanijske komore Vukovar)

38. mr. sc. Eugene Sori?, dipl. ing. fizike, direktor, HOSTING INTERNATIONAL d.o.o., dr. Franje Tu?mana 52a, Zadar

c) predstavnici potroša?a:

1. Ana Cerovski, dipl. iur. u mirovini, Skokov prilaz br 1, Zagreb

2. Asta Kova?i?, prof. engleskog. jezika i knji?evnosti, u mirovini, ?lan, Hrvatska udruga za zaštitu potroša?a, Ozaljska 93/2, Zagreba

3. Vlasta Lehki, dipl. iur., u mirovini, Naserov trg 11, Zagreb

4. Vladimir Njegovan, dipl. ing. el., ?lan, Hrvatska udruga za zaštitu potroša?a i stalni sudski vještak ?upanijskog i Trgova?kog suda u Zagrebu, Ozaljska 93/2, Zagreb

5. Jasna Pongrac, dipl. oec., u mirovini, ?lan »Potroša?«, Društvo za zaštitu potroša?a Hrvatske, Kneza Ljudevita Posavskog 48, Zagreb

6. dr. sc. Dinko Pezelj, dipl. ing., u mirovini, Tomi?eva 10, Zagreb

7. mr. sc. Ilija Rkman, voditelj i savjetnik za op?a prava potroša?a i EU politiku potroša?a, Savjetovalište za zaštitu potroša?a u Zagrebu, Kneza Ljudevita Posavskog 48, Zagreb

8. Ivan Gluhak, mag. ing. techn. graph., ?lan, Hrvatska udruga za zaštitu potroša?a, Ozaljska 93/II, Zagreb

9. Tomislav Lon?ar, dipl. ing. sigurnosti, ?lan, Hrvatska udruga za zaštitu potroša?a, Ozaljska 93/II, Zagreb

10. Milo Sekuli?, dipl. iur., ?lan, Udruga za edukaciju i zaštitu potroša?a Bjelovarsko-bilogorske ?upanije »Garešnica«, Vladimira Nazora 25/I, Garešnica, za podru?je ?K Bjelovar i ?K Virovitica)

11. Stjepan Marciuš, profesor obrane i zaštite, u mirovini, ?lan, Me?imurski potroša? – Društvo za zaštitu potroša?a Hrvatske, Schulteissova 19, ?akovec

12. Mladen Juras, dipl. ing. sigurnosti, smjer zaštite na radu, ?lan, Udruga za zaštitu potroša?a »Dubrova?ki potroša?«, Vladimira Ma?eka 102, Dubrovnik,

13. Sre?ko Curman, dr. med. vet., predsjednik, »Korana« Udruga za zaštitu potroša?a grada Karlovca, Kneza Branimira 15, Karlovac

14. ?eljko Tomaši?, magistar in?enjer gra?evinarstva, predsjednik, Regionalna organizacija zaštite potroša?a, Maksimilijana Vrhovca 13, Karlovac

15. mr. sc. Josip ?ufika, dipl. iur., predsjednik, Udruga pravde za zaštitu potroša?a Hrvatske, Pravno savjetovalište, Taraš?ice 18, Koprivnica,

16. Nikola Pla?ko, dip. ing. poljoprivrede, predsjednik, Udruga za zaštitu potroša?a Krapinsko-zagorske ?upanije, Velika Ves 132A, Lepajci,

17. Marija Duljkovi?, dipl. oec., u mirovini, ?lan, Udruga za zaštitu i promicanje potroša?kih prava gra?ana »Potroša?ki forum« Osijek, Hrvatske Republike 19b Osijek

18. Branka. Lackovi?, dipl. oec., savjetnik za podru?je trgovine, Savjetovalište za zaštitu potroša?a Osijek i ?lan, Udruga za zaštitu i promicanje potroša?kih prava gra?ana »Potroša?ki forum« Osijek, Hrvatske Republike 19b, Osijek

19. Vlasta Radakovi?, dipl. iur., ?lan, Udruga za zaštitu i promicanje potroša?kih prava gra?ana »Potroša?ki forum« Osijek, Hrvatske Republike 19b, Osijek

20. Daniel Majer, mag. iur., ?lan, Hrvatska udruga za zaštitu potroša?a, Ozaljska 93/II, Ispostava Po?ega

21. Ljiljana Kurteš, dipl. iur., ?lan, Društvo za zaštitu potroša?a Istre u Puli, Keršovanijeva 27, Pula

22. Branko Raste, dip. iur. u mirovini, ?lan, Društvo za zaštitu potroša?a Istre u Puli, Keršovanijeva 27, Pula

23. Helena Brklja?a, dipl. oec., ?lan, Društvo za zaštitu potroša?a Istre u Puli, Keršovanijeva 27 , Pula (za podru?je ?upanijske komore Rijeka)

24. Luka ?i?a, dipl. iur., ?lan, Društvo za zaštitu potroša?a Istre u Puli, Pula, Keršovanijeva 27 (za podru?je ?upanijske komore Rijeka)

25. Zagorka Krvavica, dipl. ing. elektrotehnike, savjetnica za telekomunikacije, Savez udruga za zaštitu potroša?a, Savjetovalište za Dalmatinsku regiju, Zrinsko-Frankopanska 2b, Split

26. Darija Najev Jura?, dipl. iur., savjetnica za prava potroša?a, Savez udruga za zaštitu potroša?a Hrvatske, Zrinsko-Frankopanska 2B, Split

27. Lovorka Bujas, dipl. oec., ?lan, dopredsjednica i glasnogovornica, Društvo za zaštitu potroša?a »Šibenski potroša?« – Šibenik, Kralja Zvonimira 42, Šibenik

28. Vladimir Slunjski, dipl. iur., ?lan, Upravnog odbora, Udruga za zaštitu prava potroša?a »Vara?dinski potroša?«, Juraja Kri?ani?a 33, Vara?din

29.Zoran Seidl, dipl. iur., ?lan, Udruga za zaštitu prava potroša?a »Vara?dinski potroša?«, Juraja Kri?ani?a 33, Vara?din

30. Ljiljana Nenadovi?, dip. iur., ?lan, Društvo za zaštitu potroša?a u Vukovarsko-srijemskoj ?upaniji, Priljevo 70, Vukovar

31. Nenad Vertovšek, dipl. politolog, ?lan, Udruga za zaštitu potroša?a »Zadarski potroša?«, Nadbiskupa Nikole Matafara 2, Zadar

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站