Odluka o troškovima u potroša?kim sporovima pred Sudom ?asti pri HGK


Na temelju ?lanka 130. stavak 4. Zakona o zaštiti potroša?a ("Narodne novine" br. 79/07 i 125/07), ?lanka 51. Pravilnika o Sudu ?asti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 66/2006, 114/2006 ispr.) i ?lanka 26. stavak 1. to?ka 16. Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine" broj 11/94 - pro?iš?eni tekst, 108/95, 16/96, 64/01) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

ODLUKU 

O TROŠKOVIMA U POTROŠA?KIM SPOROVIMA 
PRED SUDOM ?ASTI PRI HRVATSKOJ
GOSPODARSKOJ KOMORI

 

"Narodne novine" broj 56/08.

 

?lanak 1.

Ovom Odlukom propisuju  se pravila o troškovima u potroša?kim sporovima sukladno Pravilniku o Sudu ?asti pri HGK i Zakonu o zaštiti potroša?a.

?lanak 2.

Troškovi postupka iz ?lanka 1. ove Odluke sastoje se od: - administrativnih troškova - troškova nagrade sucima pojedincima - troškova nagrade predsjedniku i sucima prvostupanjskih vije?a - troškova nagrade predsjedniku i sucima drugostupanjskih vije?a - naknade  troškova sucima i drugim sudionicima ?ije je stru?no znanje potrebno u postupku - troškovi objave presuda Suda ?asti u tisku

?lanak 3.

Administrativni troškovi u potroša?kom sporu pred Sudom ?asti pri HGK  iznose  500 kuna i namijenjeni su za pokri?e troškova dostave, fotokopiranja, prijepisa i drugih administrativnih poslova vezanih uz navedeni potroša?ki spor.

?lanak 4.

Sucu pojedincu pripada pravo na nagradu u iznosu od 100 kuna neto za izradu rješenja kojim se odbacuje prijava prijavitelja. Sucu pojedincu koji vodi prethodni postupak mirenja prema Pravilniku o Sudu ?asti pri HGK pripada pravo na nagradu u iznosu 100,00 kuna neto.

?lanak 5.

Sucima prvostupanjskog vije?a pripada pravo na nagradu za rad na raspravnom ro?ištu i to: - predsjedniku vije?a u iznosu od 100,00 kuna neto, - ?lanu vije?a u iznosu od 50 kuna neto.

?lanak 6.

Za izradu presude predsjedniku prvostupanjskog vije?a pripada pravo na nagradu u iznosu od 200 kuna neto. Za  izradu rješenja predsjedniku prvostupanjskog vije?a pripada pravo na nagradu u iznosu od 100,00 kuna neto. Ova naknada ne odnosi se na izradu rješenja kojim se utvr?uje povla?enje prijave prijavitelja.

?lanak 7.

Sucima drugostupanjskog vije?a pripada pravo na nagradu za rad na sjednici drugostupanjskog vije?a u iznosu od 50,00 kuna neto po ?albenom predmetu.

?lanak 8.

Sucu izvjestitelju drugostupanjskog vije?a pripada pravo na nagradu za izradu presude, odnosno rješenja kojim se uva?ava ?alba protiv presude donesene u prvom stupnju u visini od 300,00 kuna neto. Za izradu rješenja kojim se odlu?uje o ?albi podnesenoj protiv rješenja donesenog u prvom stupnju, sucu izvjestitelju pripada pravo na nagradu u iznosu od 100,00 kuna neto.

?lanak 9.

Sucima Suda ?asti u smislu ove Odluke pripada pravo na naknadu troškova koji podrazumijevaju naknadu putnih troškova, kao i troškova smještaja ako imaju prebivalište odnosno boravište izvan mjesta odr?avanja rasprave. Putni troškovi obuhva?aju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta do sjedišta Suda, odnosno mjesta u kojem se odr?avaju rasprave, kao i povratak u prebivalište, odnosno boravište. Putni troškovi obuhva?aju naknadu za prijevoz sredstvima javnog prijevoza (tramvaj, vlak, autobus, brod, zrakoplov). Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkra?im putem i najekonomi?nijim prometnim sredstvom. Visina naknade za prijevoz utvr?uje se na osnovi odgovaraju?e dokumentacije koja se prila?e uz putni nalog. Ako je putovanje obavljeno vlastitim prijevoznim sredstvom, visina naknade za prijevoz priznaje se u visini cijene javnog prijevoza.

?lanak 10.

Troškovi smještaja obuhva?aju nu?ne izdatke za smještaj za vrijeme zadr?avanja suca izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta, u trajanju du?em od 12 do 24 sata, ra?unaju?i i vrijeme potrebno za dolazak u sjedište Suda, odnosno mjesto odr?avanja rasprave, kao i za povratak u mjesto prebivališta, odnosno boravišta. Naknada troškova priznaje se u visini punog iznosa hotelskog ra?una u hotelu sa ?etiri zvjezdice.

?lanak 11.

Sudskim vještacima i drugim stru?nim osobama koje sudjeluju u potroša?kom sporu pred Sudom ?asti pri HGK, a koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan mjesta odr?avanja rasprave, pripada pravo na naknadu putnih troškova pod uvjetima propisanim u ?lanku 9. stavak 2. do 6. ove Odluke.

?lanak 12.

Mjera javne opomene uz objavljivanje u tisku u skladu sa ?lankom 38. Pravilnika o Sudu ?asti kao trošak potroša?kog spora priznaje se u stvarnom iznosu temeljem ispostavljenog ra?una.

?lanak 13.

Naloge za isplatu nagrada i naknada troškova, koji su utvr?eni temeljem ove Odluke, izdaje  tajnik Suda, a isplatu odobrava glavni tajnik Hrvatske gospodarske komore.

?lanak 14.

Troškovi nastali u potroša?kim sporovima pred Sudom ?asti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori osiguravaju se iz dr?avnog prora?una u skladu s odredbom ?lanka 130. stavak 6. Zakona o zaštiti potroša?a. Sud ?asti Hrvatske gospodarske komore du?an je  Ministarstvu gospodarstva rada i poduzetništva dostaviti polugodišnje izvješ?e o utrošenim financijskim sredstvima i izvršenim aktivnostima najkasnije do 31. srpnja teku?e godine, te godišnje izvješ?e o utrošenim financijskim sredstvima i izvršenim aktivnostima najkasnije od 31. sije?nja naredne godine.

?lanak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Klasa: 023-02/08-02/03
Urbroj: 311-01/01-08-01
Zagreb, 28. travnja 2008.

  Predsjednik
Nadan Vidoševi?, v.r.

                                                                                                                                                                                                                                          

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站